Konference Záměry výstavby a využívání rychlých železničních spojení v České republice

Česká republika připravuje návrhy tras nových železničních tratí na rychlosti jízdy vlaků vyšší než 200 km/hod. Příprava je zatím ve fázi vyhledávání vazeb na vysokorychlostní tratě sousedních států či tratě vyšších rychlostí zejména v Německu, ale také napojení na Rakousko, Polsko a Slovensko. Na našem území povedou jak vysokorychlostní tratě (VRT) na rychlost jízdy 300 km/hod a více, tak také tratě rychlých spojení navazující na VRT. Z časového harmonogramu v rámci dopravní strategie státu vyplývá, že první tratě tohoto druhu by měly být postaveny do roku 2030 a jsou do nich zařazena spojení Praha – Drážďany, Brno – Přerov, Brno – Břeclav aj. Problémem, kterého se všichni obávají, je však projednání těchto nových tras železničních tratí v území. Tento problém bude nejen časový, ale také věcný.

Konference se konala po mnoha letech 7. listopadu 2016 v Praze a setkala se s velkým zájmem odborníků na železniční stavby i z jiných oborů, jež s těmito stavbami souvisejí. Konference se účastnili zástupci Ministerstva dopravy a také představitelé Správy železniční dopravní cesty, s.o.

Konference Železnice 2016

Tradiční konference se konala 23. listopadu 2016 a týkala se projektování, realizace a zajišťování staveb, modernizace železničních koridorů, elektrizace železničních tratí, přestaveb železničních stanic a uzlů, již realizovaných, anebo připravovaných projektů. Byla také vyhlášena osobnost železničního stavitelství za rok 2016 – doc. Ing. Bohumil Kubát, CSc.

Doc. Ing. Bohumil Kubát, CSc. – osobnost železničního stavitelství 2016

V roce 1956 absolvoval Fakultu inženýrského stavitelství ČVUT v Praze. V roce 1977 byl jmenován docentem pro obor železniční stavby. Od roku 1999 působil docent Kubát na ČVUT v Praze na Fakultě dopravní, v Ústavu dopravních systémů v území, kde se věnoval výuce studentů jak v oboru bakalářském, magisterském, tak i doktorském, na Fakultě dopravní vykonával rovněž funkci proděkana pro rozvoj a výstavbu. V letech 2002–2009 byl vedoucím Ústavu dopravních systémů. Přednášel předměty zaměřené na projektování, konstrukci a provoz železničních tratí a stanic a městskou kolejovou dopravu. Zavedl do přednášek ochranu životního prostředí před účinky dopravy a založil laboratoř zaměřenou na hluk a vibrace v dopravě. Publikoval přes 30 vysokoškolských skript, z nichž některá získala různá ocenění. Dále publikoval čtyři odborné knihy jako spoluautor, přes 70 odborných publikací a přednášek. Vyřešil 14 výzkumných úkolů, 35 projektů a studií. Vychoval několik kandidátů věd a v současné době je školitelem pěti doktorandů. Byl členem několika vědeckých rad, aktivně spolupracoval i s Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice. Doc. Kubát se zapojil aktivně do práce v ČKAIT hlavně jako zkušební komisař v oboru dopravních staveb. Doc. Kubát patří jak po odborné stránce, tak pro své morální kvality mezi významné osobnosti českého drážního stavitelství a jako pedagog vychoval stovky absolventů, z nichž mnozí dnes zastávají významné posty v projekčních firmách i ve státních institucích.