Změny v zákoně o výkonu povolání

S účinností od 1. 1. 2017 dochází v několika paragrafech ke změně zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním cílem návrhu zákona byla především úprava a zpřesnění ustanovení zákona představujících problémy v aplikační praxi a uvedení autorizačního zákona do souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Níže uvádíme předmětné úpravy i s jejich zdůvodněním.

§ 2 

(1) Autorizací se pro účely tohoto zákona rozumí oprávnění fyzických osob k výkonu odborných činností ve výstavbě nebo odborných činností v souvislosti s prostorovými a funkčními změnami v území.

Doplnění slov „nebo pro prostorové a funkční změny v území“ do § 2 odst. 1 je upřesněním definice autorizace, neznamená rozšíření této definice. Definice je upřesněna z důvodu, že mezi obory autorizace udělované Českou komorou architektů patří i „krajinářská architektura“. Předkládaná novela v tomto ohledu nenavrhuje žádné změny, tento autorizační obor je již součástí platného znění zákona.

Autorizace pro zahradní a krajinářskou tvorbu je vybranou činností ve výstavbě, souvisí-li tato činnost se změnou ve využití území jako je zřizování, rušení a úprava např. lesů, parků, zahrad a sadů. Zahradní a krajinářské úpravy jsou součástí úpravy území v souvislosti s výstavbou. Ustanovení § 2 hovoří o „odborné činnosti ve výstavbě“, kterou nelze omezit jen na „výstavbu“, jelikož výsledkem činnosti autorizované osoby v obou krajinářská architektura nemusí být nutně výstavba.

Definice autorizace je doplněna o jiné prostorové a funkční změny v území, tedy např. o zahradní a krajinářské úpravy, z důvodu zpřesnění ustanovení zákona. Nejedná se o rozšíření definice autorizace ani o rozšíření autorizačních oborů.

§ 7 

(1) Komora udělí na podkladě písemné žádosti autorizaci tomu, kdo

c) je plně způsobilý k právním úkonůmsvéprávný

Úpravou dochází ke sladění terminologie se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

§ 8 

(8) Požadovaný obor vzdělání a druh školy, obsah zkoušek odborné způsobilosti, obsah odborné praxe a formu osvědčení o autorizaci stanoví pro jednotlivé obory a specializace příslušná Komora. Autorizační poplatek za zkoušku odborné způsobilosti vjednom i více oborech se stanoví jednotně, bez ohledu na obor a specializaci, ve výši 500 Kč 3 500 Kč. Poplatek se uhradí v den zkoušky.

Stávající poplatek 500 Kč byl do autorizačního zákona vložen zákonem č. 164/1993 Sb. s účinností od 1. 7. 1993. Zvýšení tohoto poplatku na 3 500 Kč pokrývá zvýšené náklady na udělení autorizace (zkušební místo, zkušební komisaři, slib, razítka a osvědčení) od roku 1993. Poplatek je stanoven jako fixní.

§ 10

(2) Komora odejme autorizaci tomu

a) kdo byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena,

a) komu byla omezena svéprávnost,

§ 11

(2) Komora může autorizované osobě pozastavit autorizaci

b) bylo-li zahájeno řízení o její způsobilosti k právním úkonům svéprávnosti, a to až do pravomocného rozhodnutí, kterým se toto řízení končí,

Úpravami v § 10 a § 11 dochází ke sladění terminologie se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

§ 12

(7) Autorizovaná osoba je povinna platit řádně a včas členské příspěvky.

Dozorčí rada a Stavovský soud jsou dva komorové orgány, které v praxi vypořádávají případy nezaplacených členských příspěvků. Na základě praktických zkušeností s těmito případy lze konstatovat, že přestože se jedná o víceméně jednoduché případy, ve kterých jde o zřejmé provinění s jasnými důkazy, zatěžují tyto případy oba orgány nadměrnou agendou spojenou s vypořádáním každého jednotlivého případu.

Nezaplacení členského příspěvku je zákonem č. 360/1992 Sb. řazeno mezi běžná disciplinární provinění a podle toho musí být s každou autorizovanou osobou, která porušila povinnost placení členských poplatků, zacházeno. Úpravou dojde k nápravě stávajícího stavu, kdy je pro komory řešení případů porušení těchto povinností autorizovanými osobami administrativně i finančně nadměrně zatěžující.

§ 13

(3) Autorizovaná osoba opatřuje dokumenty související s výkonem její činnosti vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem České republiky, jménem autorizované osoby, číslem, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou a vyznačeným oborem, popřípadě specializací a své autorizace.

Úprava opravuje původní chybnou formulaci textu.

(6) Po zániku, odnětí nebo pozastavení autorizace zajistí Komora péči o dokumenty uvedené v odstavcích 3 a 4 podle zvláštních právních předpisů3k) .

3k) § 6 zákona č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Úprava zrušuje povinnost komor po zániku, odnětí nebo pozastavení autorizace zajistit péči o dokumenty uvedené v § 13 odstavcích 3 a 4 autorizačního zákona podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 499/2004 Sb.), neboť tato povinnost komor je již zakotvena v § 3 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb.

§ 14

(1) Autorizované osoby vykonávají činnosti, pro které jim byla udělena autorizace, jako

d) společníci veřejné obchodní společnosti. zřízené za účelem výkonu povolání,

e) společníci společnosti s ručením omezeným zřízené za účelem výkonu povolání.

(3) Autorizovaná osoba je oprávněna vykonávat činnost i kombinací způsobů podle odstavce 1 písm. b) až e).

Původní znění zákona neupravovalo rozlišení jednotlivých způsobů výkonu povolání ze strany autorizovaných osob jednoznačně. Nejasnosti jsou zejména v chápání rozdílu mezi výkonem profese v rámci svobodného povolání na straně jedné a výkonem profese na základě živnostenského oprávnění na straně druhé. Úprava tyto nejasnosti odstraňuje.

§ 15

(1) Svobodný architekt nebo svobodný inženýr

b) může současně vykonávat pouze činnost pedagogickou, přednáškovou nebo publikační, nesmí však vykonávat činnosti nebo zaměstnání, při nichž by ohrozil nezávislost svého postavení,

b) nesmí vykonávat činnosti nebo zaměstnání, při nichž by ohrozil nezávislost svého postavení,

Úpravou dochází ke zjednodušení textu. Odborné služby uvedené v § 15 odst. 1 písm. a) zahrnují i činnost publikační, pedagogickou i přednáškovou. Vypuštění textu tedy odstraňuje duplicitu.

§ 15a

Sdružení

(1) Vykonávají-li svobodní architekti nebo svobodní inženýři povolání společně, upraví si vzájemné vztahy písemnou smlouvou (dále jen „sdružení“ Účastníky sdružení mohou být výlučně svobodní architekti nebo svobodní inženýři. Účastníci sdružení jsou povinni vykonávat povolání pod společným jménem.

(2) Sdružení musí mít společné místo podnikání.

§ 15a

Společnost

(1) Vykonávají-li svobodní architekti nebo svobodní inženýři povolání společně12), upraví si vzájemné vztahy písemnou smlouvou. Společníky mohou být výlučně svobodní architekti nebo svobodní inženýři.

(2) Společníci musí mít společné sídlo.

____________

12) § 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Úpravou dochází ke sladění terminologie se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 2716).

§ 15b

Veřejná obchodní společnost založená za účelem výkonu povolání

(1) Vykonávají-li svobodní architekti nebo svobodní inženýři autorizované osoby povolání jako společníci veřejné obchodní společnosti, musí být společníky pouze svobodní architekti nebo svobodní inženýři.

(2) Svobodní architekti nebo svobodní inženýři, kteří Autorizované osoby, které jsou společníky společnosti podle odstavce 1, vykonávají povolání jménem společnosti a na její účet; ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti autorizovaných osob za výkon povolání tím nejsou dotčena.

V návaznosti na praktické interpretační problémy adresátů této úpravy se doplňuje nedotčenost osobní odpovědnosti za výkon povolání autorizované osoby vykonávající činnost ve veřejné obchodní společnosti.

§ 17

Autorizovaný architekt je oprávněn v rozsahu oboru, popřípadě specializace (§ 4) pro kterou mu byla udělena autorizace, vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:

c) vypracovávat projektovou dokumentaci zahradních a krajinářských úprav včetně územně plánovacích podkladů a příslušných částí územně plánovací dokumentace (koncepce uspořádání krajiny, systémy sídelní zeleně) a dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí zahradních a krajinářských úprav,

Úprava navazuje na novelizovaný § 2.

§ 19

Autorizovaný technik je v rozsahu oboru (§ 5), popřípadě specializace, pro který mu byla udělena autorizace, oprávněn vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:

a) vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo projektovou dokumentaci, jestliže celá přísluší jeho oboru; v ostatních případech vypracovávat příslušné části dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace, v případě oboru pozemní stavby též vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí pro stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo projektovou dokumentaci pro stavby vyžadující ohlášení s výjimkou rodinných domů a staveb pro rodinnou rekreaci a dále dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo projektovou dokumentaci pro garáže a ostatní pozemní stavby bezprostředně související a podmiňující bydlení 11) na pozemku stavby pro bydlení,

a) vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci, jestliže celá přísluší jeho oboru; v ostatních případech vypracovávat příslušné části dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo projektové dokumentace,

11) § 21 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Úpravou dochází k sjednocení rozsahu oprávnění autorizovaného technika v oboru pozemní stavby s ostatními obory.

§ 23

(7) Do působnosti Komory dále náleží vydávat následující doklady dotčeným autorizovaným osobám za účelem umožnění jejich volného pohybu podle práva Evropských společenství1)

c) osvědčení, že dotčená autorizovaná osoba vykonává vybrané a další odborné činnosti ve výstavbě soustavně v souladu s právními předpisy České republiky a že je oprávněna používat profesní označení podle tohoto zákona,

Dotčené osoby nejsou v zákoně definované. Úprava tento stav napravuje.

§ 25

(4) Valná hromada, popř. shromáždění delegátů Nejvyšší orgán Komory

a) volí přímou a tajnou volbou na dobu tří let z řádných členů Komory členy představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu a členy těchto orgánů také tajným hlasováním odvolává,

(5) Valná hromada České komory architektů nebo všichni řádní členové České komory architektů volí z řádných členů České komory architektů členy představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu na dobu tří let a členy těchto orgánů také tajným hlasováním odvolává. Podrobné podmínky pro tyto volby stanoví vnitřní předpisy České komory architektů.

(6) Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě volí z řádných členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě členy představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu na dobu tří let a členy těchto orgánů také tajným hlasováním odvolává. Podrobné podmínky pro tyto volby stanoví vnitřní předpisy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Úpravou dochází k rozšíření kompetencí orgánů profesních komor ČKA a ČKAIT, které vyplynuly z potřeb praxe. Navrhované znění umožňuje orgánům profesních komor v rámci jejich vnitřních předpisů nastavit podmínky voleb do svých vrcholných orgánů, když variantami je volba na valné hromadě nebo volba distanční.