Zlín zvýší vzdělávací aktivity

Na oblastních valných hromadách ČKAIT si mohli účastníci koupit odborné publikace za zvýhodněné ceny
(foto: Ing. Anežka Najdekrová)
Na oblastních valných hromadách ČKAIT si mohli účastníci koupit odborné publikace za zvýhodněné ceny (foto: Ing. Anežka Najdekrová)

Na valnou hromadu zlínské oblasti ČKAIT bylo pozváno 1429 autorizovaných osob. V den konání 18. ledna 2017 se prezentovalo celkem 94 řádných členů ČKAIT, což představuje 6,58 %.

Jednání valné hromady se ve Zlíně účastnila velká řada vážených hostů: Josef Zicha, náměstek hejtmana Zlínského kraje, Ing. Jan Slanina, poradce předsedy vlády, Ing. Alena Miklová, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, prof. Roman Prokop, CSc., prorektor UTB ve Zlíně, Ing. Karel Chudárek, ředitel ŘSD Zlín, Zdeněk Hoza ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Ing. Josef Šenovský, zástupce Střední průmyslové školy ve Zlíně a Jana Bubeníková, předsedkyně Syndikátu novinářů Zlínského kraje.

Za ČKAIT se zúčastnili Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT, prof. Alois Materna, CSc., MBA, 1. místopředseda ČKAIT, Ing. František Mráz, místopředseda ČKAIT, Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT, Ing. arch. Vladimír Klajmon, člen výboru ČKAIT Brno, Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., ředitel Kanceláře ČKAIT.

Po organizačních záležitostech, zvolení pracovních komisí, přednesení zpráv výboru oblasti a dozorčí rady byla zahájena diskuse.

Ing. Karel Chudárek, ředitel ŘSD Zlín, informoval o dopravních stavbách v kraji. Předpokládá se zahájení výstavby D55 obchvat Otrokovic, D49 Hulín – Fryšták a dále na Slovensko, silnice I/35 Valašské Meziříčí – Lešná, rekonstrukce křižovatky I/69-I/57, dále uvedl výčet prací na silnicích II. a III. tříd v zastoupení ředitele ŘSZK Ing. Malého.

Prof. Roman Prokop, CSc., prorektor UTB ve Zlíně, informoval o stále se rozšiřujících aktivitách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně i při snižujícím se počtu studentů, seznámil s výstavbou objektů UTB a sdělil také, že otevření nových studijních oborů se v nejbližší době nepředpokládá.

Ing. Arch. Kotásek, CSc., vystoupil s kritickým diskusním příspěvkem k průmyslové zóně v Holešově, zabýval se neutěšeným současným stavem ve využití průmyslové zóny a jeho příčinami. Důvody neobsazování zóny vidí hlavně v činnosti tzv. zelených aktivistů, kteří tento neutěšený stav vyvolávají.

Součástí jednání VH byla volba delegátů na shromáždění delegátů v Praze. Oblast Zlín bude zastupovat devět delegátů. Dále byli účastníci jednání seznámeni s návrhem kandidátů za pobočku ČKAIT Zlín do orgánů Komory, a to do představenstva Komory, stavovského soudu a dozorčí rady. Do každého jmenovaného orgánu Komory je navrhován jeden kandidát.

Usnesení valné hromady uložilo mimo jiné výboru oblasti zvýšit aktivity v oblasti odborných vzdělávacích akcí s cílem využití finančních prostředků určených pro tuto oblast.