Pardubice upozorňují na problémy statiků

Ilustrační fotografie z registrace na valné hromadě v Karlových Varech, kam přijely i Marie Báčová, odborná
poradkyně předsedy ČKAIT, a Ing. Renata Karasová, Informační středisko ČKAIT (foto: Jan Borecký)
Ilustrační fotografie z registrace na valné hromadě v Karlových Varech, kam přijely i Marie Báčová, odborná poradkyně předsedy ČKAIT, a Ing. Renata Karasová, Informační středisko ČKAIT (foto: Jan Borecký)

Oblast Pardubice zorganizovala valnou hromadu svých členů 5. ledna 2017 v Domě techniky Pardubice spol. s r.o. za účasti 94 členů z celkového počtu 1007 (9,33 %).

Pozvání přijali čestní hosté poslanec Ing. Martin Kolovratník, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Ing. Roman Línek, MBA, starosta Chrudimi Mgr. Petr Řezníček, RNDr. Eva Malinová a Ing. Jiří Doležal, CSc., z Krajské hospodářské komory Pardubického kraje. Za školy se stavebním zaměřením přijeli nový děkan Dopravní fakulty Jana Pernera (DFJP) Univerzity Pardubice doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., ředitelka Střední průmyslové školy stavební v Pardubicích Mgr. Renata Petružálková, ředitel Vyšší odborné školy stavební a Střední školy stavební ve Vysokém Mýtě a zároveň člen našeho výboru Ing. Pavel Vacek, ředitel Průmyslové střední školy v Letohradě Ing. Martin Prikner.

Za ČKAIT nás navštívili kromě předsedy Ing. Pavla Křečka a ředitele Ing. Radka Hnízdila, Ph.D., také předseda výboru OK Praha Ing. Ladislav Bukovský, předseda výboru OK Hradec Králové Ing. Milan Havlišta a člen dozorčí rady Ing. Vlastimil Klazar, Mgr. Eva Stropková a Iva Tichá z INFORMAČNÍHO CENTRA ČKAIT s.r.o. a za makléřskou firmu GrECo JLT Czech Republic s.r.o. Ing. Petra Bartoníčková a Mgr. Jakub Doležel.

Ocenění nejlepších studentů

Po zahájení ocenil Ing. Křeček nejlepší studenty za jejich studijní výsledky a obdaroval je knihou a finanční odměnou. Oceněnými byli Karolína Kohoutová, Lukáš Langr, Michaela Stachová, Lucie Šárová, Petr Šrajer a Adam Tužil.

Zpráva o činnosti oblasti

Ve zprávě o činnosti výboru ČKAIT OK Pardubice předseda výboru Ing. Loukota seznámil přítomné s činností oblastní kanceláře v roce 2016 včetně předběžných výsledků hospodaření za uplynulý rok a představil plán činnosti oblastní kanceláře pro 1. pololetí roku 2017 a návrh rozpočtu OK pro rok 2017.

Z vystoupení hostů

Téma dopravních staveb – za hosty promluvil nejdříve poslanec Ing. Kolovratník o projednávání připravované novely stavebního zákona a dále o zavádění nového zákona o zadávání veřejných zakázek do praxe. Zdůraznil, že jeho hlavní prioritou je téma dopravních staveb. V té souvislosti nám nabídl členství ve Spolku pro výstavbu dálnic D 35 a D 43 a také nás pozval na 3. ročník železniční konference konané 30. března 2017, jejímž tématem budou vysokorychlostní tratě.

Investiční akce v regionu – Ing. Línek, MBA, zodpovědný za investice, majetek a kulturu pro Pardubický kraj nás informoval o rozpočtu a plánu investic kraje pro rok 2017. Z celkového rozpočtu cca 3 mld. Kč vydá kraj cca 0,5 mld. Kč na investice. Hodnota připravovaných investic včetně dotací pro rok 2017 činí cca 3 mld. Kč. Uvedl, že Pardubický kraj podepsal s Ministerstvem dopravy memorandum o výstavbě D35 a DUP – dopravní uzel Pardubice.

Univerzita třetího věku – děkan DFJP Univerzity Pardubice doc. Švadlenka, Ph.D., nabídl spolupráci ohledně CŽV členů ČKAIT a informoval o probíhajícím vzdělávání v rámci univerzity třetího věku.

Spolupráce komor – na závěr vystoupení hostů Ing. Jiří Doležal, CSc., porovnal činnost Krajské hospodářské komory Pardubického kraje a ČKAIT a vyzval k pokračování spolupráce.

Ze zprávy o činnosti Dozorčí rady ČKAIT

Ing. Klazar mimo jiné zmínil bezchybný výsledek kontroly naší oblastní kanceláře. Následně Ing. Burša, člen dozorčí komise, vystoupil s informací o průběhu stížností v oblasti a jejich šetření v roce 2016.

Již 25. let od založení ČKAIT

Po prezentaci zprávy mandátové komise a volbě delegátů a náhradníků na Shromáždění delegátů ČKAIT vystoupil emeritní přednosta Ing. Vlastimil Moucha a promluvil na téma 25. výročí založení Komory. Zaměřil se především na podrobnosti vzniku oblastní kanceláře Pardubice.

Z diskuse

Problémy při konstrukčně statickém navrhování staveb – Ing. Čížek upozornil na konstrukčně statické navrhování staveb, jemuž se nevěnuje náležitá péče už ve fázi zpracování dokumentace pro území řízení. Vyzval k větší kontrole zásadních statických výpočtů (zanedlouho poté jeho slovům bylo třeba dát za pravdu – v sobotu 14. ledna 2017 nastal kolaps střešní konstrukce tělocvičny v České Třebové).

Výročí 120. let VOŠ a SOŠ ve Vysokém Mýtě – Ing. Vacek všechny přítomné pozval na 10. června 2017 do Vysokého Mýta na oslavy založení školy. Vyzdvihl důležitost podpory a propagace technického vzdělávání, zvláště stavebního zaměření.

Doprovodný program

Po splnění všech náležitostí valné hromady proběhla společná večeře a prohlídka fotografické výstavy, kterou organizovala VOŠ a SOŠ stavební ve Vysokém Mýtě.

Chtěl bych poděkovat za podporu všem zúčastněným a všem, kdo se podíleli na přípravě valné hromady za jejich úsilí, jež vedlo k jejímu zdárnému průběhu.