Hospodaření ČKAIT v roce 2016, návrh rozpočtu na rok 2017 a pojištění našich členů

Podle předběžných výsledků hospodaření dosáhla ČKAIT zisk na úrovni předchozích let, tj. ve výši cca 4 mil. Kč.

Vzhledem k tomu, že schválený rozpočet na rok 2016 byl vyrovnaný, došlo v některých kapitolách k úsporám, neboť příjmová část, tvořená zejména členskými příspěvky, byla díky členům naplněna na 100 % Výrazné úspory byly dosaženy v položkách týkajících se odborných činností, a to i těch, které byly určeny oblastem. Výsledky hospodaření budou ještě prověřeny auditorem a připravíme daňové přiznání, které má být odevzdáno na finanční úřad nejpozději do 30. června 2017.

ČKAIT má také připravený návrh rozpočtu na rok 2017, který musí být ještě představenstvem upraven s ohledem na zkušenosti z plnění rozpočtu loňského roku. Výsledné hospodaření v roce 2017 je navrženo jako vyrovnané. Tento návrh bude předložen k projednání a schválení na shromáždění delegátů 25. března 2017 v Praze. Nově zvolené představenstvo bude mít pro začátek své činnosti úkol zabývat se zkušenostmi ze skutečného hospodaření v uplynulých letech, a to hlavně v kapitole Odborné činnosti.

Výraznou položkou v hospodaření ČKAIT je každoročně platba za základní skupinové pojištění všech členů ČKAIT. Částka dosahuje výše 9,5 mil. Kč a kryje pojistné události jednotlivých autorizovaných osob do výše 250 000 Kč. Protože se v posledních letech ze strany našich členů ozývaly hlasy, proč není pojistná částka vyšší, provedla ČKAIT v roce 2016 průzkum mezi všemi členy, zda mají zájem o pojištění do výše škody 2 mil. nebo 5 mil. Kč v rámci sjednaného skupinového pojištění. Na základě zájmu o tento další způsob skupinového pojištění byl proto od roku 2017 sjednán prostřednictvím pojišťovacího makléře dodatek k pojistné smlouvě. Do něj byl zakotven další možný způsob skupinového pojištění našich členů, tzv. zvýšené skupinové pojištění na způsobené škody do výše 2 mil., resp. 5 mil. Kč. Toto pojištění je pro některé obory výrazně levnější, než měly individuálně sjednané dosud. Systém zařazování zájemců z řad našich členů je otevřený a je možné se k němu přihlásit kdykoliv v průběhu roku. Cenu pojistného (4660 Kč do výše škody 2 mil. Kč a 8420 Kč do výše škody 5 mil. Kč) hradí každý zájemce zvlášť mimo členský příspěvek na samostatný podúčet ČKAIT.

ČKAIT je výhradním vlastníkem a společníkem podnikatelského subjektu INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o. Tato společnost změnila v závěru roku 2016 osobu jednatele a ředitele, protože skončil svoji činnost Mgr. Jan Táborský a na základě rozhodnutí představenstva ČKAIT byla jmenována na jeho místo Ing. Šárka Janoušková. INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o. zajišťuje obchodní činnosti, které nemůže ze zákona dělat ČKAIT, a také poskytuje servis v některých činnostech pro ČKAIT. Od roku 2016 je také vydavatelem časopisu Stavebnictví, což byl záměr představenstva, aby se stalo vydavatelským domem ČKAIT. Nyní již vydává Zprávy a informace ČKAIT, Tepelnou ochranu budov a Energeticky soběstačné budovy. Předběžné výsledky hospodaření při obratu cca 21 mil. Kč v roce 2016 jsou v zisku. Přesné údaje budou známy po dokončení roční výsledovky a rozvahy hospodaření a následného prověření auditorem. Výsledky hospodaření projednává a schvaluje představenstvo v působnosti valné hromady této společnosti s ručením omezením. Na činnost INFORMAČNÍHO CENTRA ČKAIT s.r.o. včetně hospodaření dohlíží dozorčí rada ustavená představenstvem ČKAIT.