Olomouc prosadila námitky proti územnímu plánu

Valná hromada v Olomouci se těší vysoké účasti členů (foto: Ing. Anežka Najdekrová)
Valná hromada v Olomouci se těší vysoké účasti členů (foto: Ing. Anežka Najdekrová)

Oblast Olomouc zorganizovala valnou hromadu svých členů 17. ledna 2017 v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za účasti 109 členů z celkového počtu 1471 (7,4 %).

Kromě hostů z Magistrátu města Olomouc, Hospodářské komory ČR v Olomouci, ČSSI, ČKA atd. se jednání zúčastnili také zástupci ČKAIT – předseda Ing. Pavel Křeček, 1. místopředseda prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, místopředseda Ing. Jindřich Pater, člen dozorčí rady Ing. Vlastimil Šmiřák, ředitel Kanceláře ČKAIT Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., člen výboru oblasti Ing. Miroslav Klos a pojišťovací makléři firmy GrECo JLT Czech Republic s.r.o.

Ze zprávy o plnění usnesení a zprávy o činnosti

V rámci celoživotního vzdělávání proběhlo 11 odborných akcí a 2 odborné exkurze, a to ve firmě Fenix Group v Jeseníku a ve víceúčelovém domě Sokolská v Olomouci.

Během Dne otevřených dveří v Olomouckém kraji na stavbách a průmyslových odborných školách se OK zúčastnila akcí na SPŠ stavební v Lipníku nad Bečvou a SŠ stavební – Horstav v Olomouci s informacemi a materiály ČKAIT, které jsou pro školu přínosem.

Nadále probíhá spolupráce se stavebními úřady a Olomouckým krajem.

V současné době lze přihlašovat stavby do soutěže Stavba roku 2016 Olomouckého kraje.

K návrhu územního plánu Olomouce podala OK 27. listopadu 2013 první námitku o nápravu pochybení v textové části, opakovaně pak 3. dubna 2014. Rovněž dopisem upozornila a vysvětlila pochybení v návrhu ÚP všechny zastupitelé města před jeho odsouhlasením. I přesto byl ÚP odsouhlasen v rozporu s právními předpisy. V koordinaci s Legislativní komisí ČKAIT Praha žádal předseda Ing. Křeček dopisem ředitele odboru územního plánování MMR o nápravu. Rovněž pan předseda písemně žádá Magistrát města Olomouce a trvá na pořízení změny ÚP. Krajský úřad Moravskoslezského kraje 21. září 2016 vydal rozhodnutí, kterým ruší námi připomínkované části územního plánu. Děkujeme zejména předsedovi Ing. Křečkovi, který se do věci vložil a velmi nám pomohl.

Zpráva Dozorčí rady ČKAIT

Ing. Vlastimil Šmiřák, člen Dozorčí rady ČKAIT, přednesl výsledky kontroly na OK a informoval o činnosti DR ČKAIT Praha. Podal informaci o stížnostech na AO a kontrole deníku autorizovaných osob.

Návrh tezí činnosti pro rok 2017

● Zajistit CŽV na první pololetí a připravit program na druhé pololetí.

● Spolupracovat s krajským úřadem a partnerskými organizacemi při přípravě soutěže Stavba Olomouckého kraje 2016.

● Naplňovat smlouvu o spolupráci s krajským úřadem a Magistrátem města Olomouce.

● Spolupracovat s odbornými školami v kraji při zajišťování Dne otevřených dveří.

● Spolupracovat a informovat poslance a senátory o legislativních návrzích změn.

● Získávat členy z oblasti pro práci v aktivech Komory.

● Zajistit odbornou činnost ve spolupráci s oblastní pobočkou ČSSI.

● Sledovat investiční akce v kraji a na technicky zajímavé stavby zajistit exkurzi v aktuálním čase.

Z diskuse

Ing. Milan Stejskal sdělil, že má velmi rád úvodníky v komorových časopisech. Přítomných se zeptal na jejich názor na záměr, že stavební povolení bude vydáno do 30 dní.

Ing. Vladimír Michalička informoval o připravovaných investicích města Olomouce (stavby IIB – protipovodňová opatření, rekonstrukce tř. 1. máje, oprava střechy a krovu radnice a následně i oprava fasády).

Ing. Jan Drábek poukázal na nedostatky ve využívání autorského a technického dozoru. Vyzval k aktivitě členy ČKAIT o rozumné ceny v investiční výstavbě, považuje za žádoucí vznik ministerstva stavebnictví, nelíbí se mu postavení naší profese ve společnosti.

JUDr. Eva Hyravá se vyjádřila k novele stavebního zákona, v níž nevidí mnoho nového. Urychlení povolovacího procesu záleží také na stavebníkovi, který musí být řádně připraven. Je nutné si uvědomit trestně právní odpovědnost – nezákonné rozhodnutí. To si stavební úřad musí hlídat. Stavební úřad v Olomouci prochází generační výměnou.

Abychom mohli zajistit možnost operativní komunikace se členy oblasti, prosím všechny členy, kteří nám doposud neoznámili e-mailovou adresu nebo ji změnili, aby tak učinili. Děkuji všem členům oblasti, kteří poslali náměty na CŽV a zúčastnili se valné hromady, a všem, kteří si vyčlenili čas i na koupi literatury.