Ze zasedání Představenstva ČKAIT v roce 2016

Představenstvo ČKAIT má patnáct členů a mezi jednáním Shromáždění delegátů ČKAIT je nejvyšším výkonným orgánem ČKAIT. V průběhu loňského roku se sešlo celkem pětkrát k projednání všech důležitých témat spadajících do působnosti Komory.

Zasedání probíhala v brněnské a pražské kanceláři, jedenkrát se konalo výjezdní zasedání v oblasti Pardubice. Na každém zasedání se kontroluje plnění úkolů, členové představenstva jsou seznámeni se stavem žádostí o autorizaci, počtem autorizovaných členů a termíny slibů nových členů v Praze a Brně. Vždy jsou také předneseny průběžné výsledky hospodaření ČKAIT a Informačního centra ČKAIT a jsou porovnávány se schváleným rozpočtem. Pravidelně je také podávána informace o činnosti Legislativní komise ČKAIT.

Zasedání 11. února 2016

Pojišťovací komise ČKAIT informovala, že průběh škodních událostí je pro ČKAIT příznivý. Byla schválena úprava pravidel pro používání autorizačního razítka tak, aby odpovídala novým řádům Komory. Byly předloženy návrhy na udělení v soutěži Cena Inženýrské Komory, na změnu soutěžních podmínek, složení poroty atd.

Proběhly oslavy 150 let SIA, včetně putovní výstavy o významných osobnostech stavitelství a architektury. K novému zákonu o zadávání veřejných zakázek přišlo přes 3000 připomínek.

Zasedání 14. dubna 2016

• Představenstvo ČKAIT schválilo výsledky hospodaření ČKAIT za rok 2015
– Celkové příjmy: 94,4 mil. Kč.
– Základ daně: 5,5 mil. Kč.
– Daň: 1,0 mil. Kč.

• Představenstvo ČKAIT schválilo výsledky hospodaření INFORMAČNÍHO CENTRA ČKAIT s.r.o. za rok 2015
– Celkové příjmy: 10,4 mil. Kč.
– Základ daně: 0,3 mil. Kč.
– Daň: 0,0578 mil. Kč.

• Informační centrum ČKAIT a časopis Stavebnictví

Jednatel a ředitel INFORMAČNÍHO CENTRA ČKAIT s.r.o. Mgr. Jan Táborský písemně podal výpověď s termínem 30. září 2016. Představenstvo souhlasilo s návrhem jmenovat od 1. října 2016 jednatelkou a ředitelkou IC ČKAIT s.r.o. Ing. Šárku Janouškovou, dosavadní vedoucí Střediska informací a vzdělávání ČKAIT. Představenstvo vzalo na vědomí, že novou vedoucí Střediska vzdělávání a informací je od 1. října 2016 jmenována Ing. Dominika Hejduková.

• Redakční rada Z+i ČKAIT

Časopis výrazně zvýšil kvalitu jak po obsahové, tak i grafické stránce. Novým předsedou redakční rady Z+i ČKAIT byl po Ing. Miroslavu Loutockém stávajícími členy redakční rady i členy představenstva jmenován Ing. Radim Loukota.

• Různé

Chystá se vydání výkonových standardů ve spolupráci s ČKA.

Bylo řešeno ukládání vrácených autorizačních razítek na oblastních kancelářích – řada členů má pozastavenu autorizaci déle než pět let a pravděpodobně ji již neplánuje využít, ale Komora je stále eviduje, platí jim pojištění atd.

Připravuje se nový zákon o zadávání veřejných zakázek – expertní skupiny Legislativní rady vlády pro stavebnictví spolu s Ing. Štěpánem se zaměřují na způsob vypisování výběrových řízení, cenu projektových prací a mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Soutěžní řád ČKAIT bude z pověření Shromáždění delegátů ČKAIT dopracován po vydání zákona.

ČKAIT dlouhodobě podporuje střední i vysoké školy. Žádosti o podporu se budou schvalovat individuálně. Představenstvo schválilo, že ekonomická komise založí zakázku na podporu SŠ a VŠ.

Zasedání 27.–28. května 2016

• Příprava návrhu rozpočtu ČKAIT na rok 2017

Byla zahájena příprava návrhu rozpočtu ČKAIT na rok 2017. Z režijních položek narůstají výdaje v těchto kapitolách.
– Valorizací osobních nákladů zaměstnanců kanceláří ČKAIT o 2 % se zvýší výdaje o 277 000 Kč;
– Skupinové pojištění osob se zvýší cca o 272 000 Kč vlivem nárůstu počtu členů o 900 AO;
– Distribuce časopisu Z+i bude mít vyšší výdaje v případě rozhodnutí o samostatném rozesílání o 437 000 Kč. Představenstvo souhlasilo s redakční radou Z+i ČKAIT, aby byl zachován stávající formát časopisu, zejména se zachováním ISSN. Ing. Hladík doporučuje opakovat nabídku na rozesílání časopisu v elektronické formě, a to i s ohledem na nové členy, kteří jsou převážně mladšího věku a elektronickou formu preferují.

Tyto zvýšené náklady oproti letošnímu roku mohou být kryty předpokládaným vyšším příjmem z členských příspěvků vlivem nárůstu členů.

• Pojištění autorizovaných osob

Pojišťovací makléř, firma GrECo JLT Czech Republic s.r.o., přednesl zprávu o stavu průběhu škodních událostí v období od 1. ledna 2011 do 17. května 2016.

• Uznávání odborných kvalifikací v zemích EU

Představenstvo schválilo novelu směrnice a formulářů pro uznávání odborné kvalifikace v zemích EU s účinností od 1. června 2016.

• Pozastavená autorizace

Představenstvo doporučuje v případě uložených razítek na oblastech skartovat razítka těch členů, kteří mají autorizaci pozastavenou déle než sedm let. Ekonomická komise vyčíslí náklady na pozastaveného člena pro stanovení výše udržovacího členského poplatku.

• Různé

Celoživotní profesní vzdělávání – členové komise (jaké?) budou navštěvovat akce velkých pořadatelů a hodnotit jejich úroveň. Doporučený minimální počet přihlášených pro konání akce je dvanáct osob.

Nový zákon o veřejných zakázkách – ČKAIT spolupracuje na některých metodikách (celkem jich bude asi padesát až šedesát). Probíhá školení veřejných zadavatelů. Bylo proškoleno 4000 osob. Zpracovává se soutěžní řád.

Probíhá jednání o novelách příloh k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Přílohu k liniovým energetickým stavbám připomínkuje Ing. Kliner. Stále je cca devadesát nevyřešených rozporů ministerstev ke stavebnímu zákonu.

Zasedání 15. září 2016

• Pojištění

Zájem o účast ve skupinovém připojištění AO na škodu do 2 mil. Kč, respektive 5 mil. Kč, projevilo zatím více než dva tisíce členů. Oslovena byla proto ČSOB pojišťovna, aby stanovila definitivní podmínky. Průběh škodních událostí je příznivý a neovlivní podmínky stanovené smlouvou pro zvýšení ceny pojistného. Ty mohou být změněny pouze z důvodu zvýšení počtu členů ČKAIT.

• Soutěžní řád ČKAIT

Soutěžní řád připravovala skupina osob z komise ZZVZ. Návrh byl rozeslán k připomínkování a připomínky byly vypořádány.

• Rada pro podporu rozvoje profese (RPRP)

Rada zasedá dvakrát ročně a projednala aktualizace stávajících pomůcek a návrhy nových pomůcek – např. srážkové mapy, slovník techniky prostředí či vzorové smlouvy. Ing. Jindřich Pater navrhl snížit počet členů RPRP o členy, které se zasedání trvale neúčastní.

• Standardy výkonů

Společnou prací ČKAIT a ČKA vznikají standardy výkonů. Na posledním jednání bylo domluveno rozdělení procent na jednotlivých sedm výkonových fází. Stanovil se vzorec průměrné hodinové sazby. ČKA vytvořila přehledné a jednoduché check listy. Společná kalkulačka časové náročnosti projektových prací je publikována na webových stránkách obou komor.

• Různé

Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, informoval o připomínkování návrhu materiálu pro vládu o zavedení BIM.

Předpis Správy železniční dopravní cesty uvádí, že autorizované osoby v oboru pozemní stavby nemohou projektovat stavby související s drahami. Informace bude podrobněji analyzována.

Předložena a schválena byla nová úprava rozsahu oboru mosty a inženýrské konstrukce.

Změna metropolitního plánu – Představenstvo ČKAIT doporučilo, aby se změnou zabývala a plán připomínkovala oblast Praha.

Zákon o zadávání veřejných zakázek – je platný od 1. října 2016, přičemž § 77 definuje profesní způsobilost a bohužel obsahuje také informaci, že pokud je zadavatel ze země, kde není autorizace povinná, tak ji nemusí mít ani v ČR.

Zasedání 24. listopadu 2016

• Konečný návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2017

Návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2017 je podkladem pro výroční zprávu ČKAIT za rok 2016 a bude předložen NA Shromáždění delegátů ČKAIT 25. března 2017. Z návrhu rozpočtu na rok 2017 vyplývá, že i pro rok 2018 lze navrhnout členské příspěvky ve stejné výši jako dosud, tj. 3000 Kč za autorizovanou osobu. Ve výsledném návrhu rozpočtu na rok 2017 je navíc proti předchozím jednáním zařazena položka týkající se oslav a materiálů k 25. výročí založení ČKAIT ve výši 1 mil. Kč.

Očekává se schválení novely zákona č. 360/1992 Sb., která zvyšuje poplatek při přihlášení zájemce o autorizační zkoušky z dosavadních 500 Kč na 3500 Kč a bude mít kladný dopad na hospodaření ČKAIT (autorizované osoby nebudou doplácet na nové uchazeče).

Ekonomická komise projednala a předložila Představenstvu ČKAIT návrh úpravy textu ekonomických pravidel ČKAIT, související s pojištěním AO, vztahu ČKAIT a člena v této oblasti. Přidání nového článku č. 9 představenstvo schválilo.

• Hospodaření INFORMAČNÍHO CENTRA ČKAIT s.r.o.

Výsledky hospodaření IC ČKAIT s.r.o. jsou podle bilance k 31. říjnu 2016 ziskové. Zatím nejvíce ztrátovou položkou je vydávání elektronického časopisu Energeticky soběstačné budovy. Jednatelé IC ČKAIT s.r.o. budou jednat s partnery, kteří se na vydávání časopisu podílejí, jak dále u tohoto časopisu pokračovat.

Jednatelé IC ČKAIT s.r.o. předložili návrh finančního plánu na rok 2017. Předpokládá se vyšší celkový obrat, než bylo v plánu na letošní rok, a to o cca 4,5 mil. Kč s ohledem na skutečné hospodaření v letošním roce.

• Připojištění autorizovaných osob

ČSOB pojišťovna připravila návrh dodatku k pojistné smlouvě.

• Profesis

Představenstvo pověřilo předsedu ČKAIT k podpisu smlouvy s firmou Grand-software, s.r.o., na zajišťování právních předpisů on-line do systému PROFESIS a na provoz systému Profesis.

• Aktuální informace o novelizaci zákonů

ČKAIT byla v průběhu roku 2016 vyzvána k připomínkování téměř sedmdesáti zákonů. Sama pak připomínkovala další tři zákony, k jejichž připomínkám vyzvána nebyla.

• Různé

Ouvertura Stavebních veletrhů Brno se plánuje na 25. dubna 2017.

Inženýrský den na téma Návrat života do historických center měst proběhne v Brně 26. dubna 2017 v rámci brněnského veletrhu IBF.

Do veletrhu FOR ARCH 2017 vydá IC ČKAIT s.r.o. almanach o činnosti Komory k výročí 25 let činnosti ČKAIT. Komisi pro přípravu publikace tvoří Ing. Pavel Štěpán, Ing. Svatopluk Zídek, Ing. Pavel Křeček, Ing. Šárka Janoušková, Ing. Jan Korbel.

Setkání V4 se uskuteční 5. až 8. října 2017 v Zaječí u Hustopečí.

Výsledky objemové studie na zastavění dvora v Sokolské ulici v Praze prezentoval Ing. Štěpán. Varianty zastavitelnosti pozemku vycházely z výškových omezení i odstupových úhlů.

Memorandum stavebních fakult k přechodu na studijní programy, které se nečlení do oborů, podepsali předseda a 1. místopředseda ČKAIT spolu s děkany stavebních fakult ČVUT v Praze, VUT v Brně a VŠB – TU v Ostravě.

Ing. Radim Loukota informoval o stránkách www.cenyzaprojekty.cz na oceňování projektových a inženýrských prací.

Redakčně kráceno a upraveno.