Stavovský soud ČKAIT – činnost disciplinárních senátů

V letech 2011–2016 řešily disciplinární senáty Stavovského soudu ČKAIT (dále StS) celkem 139 žalobních návrhů (nejčastěji v oboru pozemní stavby) v tzv. profesních kauzách a přibližně tisíc tzv. neplatičů.

Vznikem profesních Komor přenesl stát část svých pravomocí také na ČKAIT (dále Komora). Z autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. vyplývá pro Komoru povinnost garantovat vysokou úroveň činnosti autorizovaných osob, a to nejen při výkonu vybraných činností.

Převzetím návrhu dozorčí rady (dále DR) na zahájení disciplinárního řízení StS je zahájeno disciplinární řízení, vedené prostřednictvím disciplinárních senátů StS v souladu s interními řády Komory. Nařízené ústní jednání probíhá za účasti disciplinárně obviněné osoby (dále DO) a zástupců DR. Jednání je neveřejné, pořizuje se z něj protokol a končí zpravidla výrokem o prokázané (ne)vině, resp. (ne)uděleném disciplinárním opatření. Následně obdrží DO poštou nebo datovou schránkou písemné vyhotovení rozhodnutí s podrobným zdůvodněním.

Ve stanovené lhůtě lze prostřednictvím StS podat odvolání proti rozhodnutí k Představenstvu ČKAIT. Představenstvo může napadené rozhodnutí pouze zrušit nebo potvrdit, nikoliv však měnit. Stanovisko představenstva jako kontrolně odvolacího orgánu je konečné a nelze se již proti němu v rámci Komory dále odvolat. Výkon disciplinárních opatření potom zajišťuje kancelář Komory.

StS v rámci disciplinárního řízení samozřejmě zachovává nestrannost, zároveň se vždy snaží v maximální míře respektovat i stavovské a sociální zájmy DO z řad svých kolegů. V případě, že je v předmětné věci proti DO již vedeno trestní řízení, disciplinární řízení se přerušuje. Pokud se jedná o první pochybení malé závažnosti, disciplinární opatření se většinou, i přes prokázanou vinu, neukládá. Rozsah možných disciplinárních opatření stanoví § 20 zákona č. 360/1992 Sb. Řešená disciplinární provinění jsou v zásadě dvojího druhu: jednak profesní (odborná, etická), jednak se jedná o neuhrazení členského příspěvku k 31. březnu kalendářního roku.

Problematická je dodatečná legalizace černých staveb

Je zajímavé, že mezi nejčastěji řešená pochybení autorizovaných osob stále patří problematika související s dodatečnou legalizací menších nepovolených (černých) staveb. Jedná se většinou o technicky či majetkoprávně komplikované kauzy (sousedské spory), kde si některý z účastníků stavebního řízení snaží kompenzovat svoji frustraci stížností, jak jinak, na úkor jediné zúčastněné autorizované osoby – nejčastěji projektanta, ale i osob odpovědných za odborné vedení stavby. Pravděpodobná je také snaha opatřit si zdarma podklady pro eventuální pokračování sporu u obecného soudu. Také dokumentace pro dodatečné stavební povolení (DSP) musí formálně splňovat podmínky vyhlášky č. 499/2006 Sb., respektovat katastrální hranice, požární a hygienické předpisy apod. Téměř pravidlem v předmětných případech je absence průzkumů či nedodržení podmínek správců inženýrských sítí.

Průzkum podle archivu nestačí

Pochybení DO lze často nalézt také v přehnané snaze vyhovět nereálným požadavkům klienta za každou cenu nebo ve využití archivních podkladů bez ověření na staveništi – tedy v celkovém podcenění zakázky. Stěžovatelem, ale i samostatným zdrojem nepříjemností, jsou občas místně příslušné stavební úřady, jejichž činnost však nepřísluší StS hodnotit.

Nesprávné vedení deníku

Z hlediska četnosti stěžovaných pochybení je dále nutno uvést i nesprávné vedení deníku autorizované osoby (mj. chybí stupeň dokumentace) a stavebního deníku, neoprávněné používání razítka (statika, technici), neplacení členských příspěvků a formálně bezesmluvní vztah (ústní objednávka). Při posuzování složitých odborných provinění se rozhodování StS opírá také o vyžádané posudky nezávislých odborníků z řad autorizovaných osob. Odborné pochybení se vyskytuje často v kombinaci s pochybením etickým. Extrémním samostatným případem porušení etiky byla nedávná stížnost vedoucí stavebního úřadu na autorizovaného inženýra, který svoji nespokojenost řešil e-mailem, doslova nabitým nepublikovatelnými výrazy...