Z jednání Dozorčí rady ČKAIT v roce 2016

V průběhu roku 2016 řešila Dozorčí rada ČKAIT 55 podání, z nichž zatím šestnáct bylo předáno ke Stavovskému soudu ČKAIT.

Dozorčí rada ČKAIT se v loňském roce sešla celkem šestkrát. Dozorčí komise se sídlem v Praze a Brně, ustanovené dozorčí radou jako její pomocné orgány, zasedaly každá dvanáctkrát. Obě dozorčí komise se zabývaly hlavně šetřením podnětů a stížností, podaných k ČKAIT na autorizované osoby (AO). Řešily problematiku související s podanými stížnostmi a přijímaly závěry i usnesení k jednotlivým kauzám.

V průběhu roku 2016 pokračovali členové dozorčích komisí v oblastech v systematickém dohledu nad činností autorizovaných osob, zejména formou kontroly deníků autorizovaných osob (DAO). Zpoplatněním výdeje nového DAO po nahlášení jeho ztráty (ztráta byla často oznámena až před kontrolou DAO, nebo při disciplinárním šetření stížnosti) výrazně ubylo nahlášených ztrát DAO.

Členové dozorčí rady a dozorčích komisí se také účastnili kontrol oblastních kanceláří Komory.

V roce 2016 proběhlo i společné výjezdní zasedání dozorčí rady, obou dozorčích komisí a Stavovského soudu ČKAIT v Praze. Na svých pravidelných zasedáních dozorčí rada koordinovala práci obou dozorčích komisí, prováděla vlastní disciplinární šetření v případech odvolání, řešila další úkoly a přijímala závěry a usnesení.

Co se prošetřovalo v roce 2016

V některých složkách projektové dokumentace, která je předmětem stížnosti, jsou zmenšené kopie autorizovaných výkresů. Některé přílohy nejsou autorizované, některé přílohy jsou v angličtině.

AO v průběhu stavby vydala několik verzí výkresů – všechny verze výkresu jsou se stejným datem bez popisu změny.

Podle projektu zděného domu se realizovala dřevostavba bez toho, že by tuto změnu stavby před jejím dokončením předem povolil stavební úřad, což nakonec vyústilo v rozhodnutí, aby byla stavba odstraněna.

Přišla stížnost na provedení stavebního dozoru AO – ležatá kanalizace v RD je realizována bez spádu a zasypání schválila AO zápisem do stavebního deníku. AO kanalizaci před zasypáním neviděla a spolehla se na otce stěžovatelky, tj. neautorizovanou osobu, a dále netrvala na doložení tlakové zkoušky kanalizace.

Po dopsání předtištěného DAO se objevují zápisy na volných listech.

Podle sdělení stěžovatele – stavebního úřadu městyse – stěžovaný podává opakovaně obdobně nevyhovující projekty, které zásadně nesplňují požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Dozorčí rada ČKAIT má devět členů a je nejvyšším kontrolním orgánem Komory. Předsedou Dozorčí rady ČKAIT je prof. Ing. František Hrdlička, CSc. Do kompetence dozorčí rady patří kontrola hospodaření Komory, kontrola plnění usnesení, dohled nad činností autorizovaných osob, dodržování povinností daných zákonem č. 360/1992 Sb. i řešení odvolání stěžovatelů na autorizované osoby.