Ostrava připomíná 20. let stavební fakulty

Sto osmdesát autorizovaných osob (tj. 6,56 % z 2725 řádných členů) se účastnilo oblastní valné hromady ČKAIT v Ostravě, která se konala 16. ledna 2017.

Jednání valné hromady, která se konala ve Společenském sále Domu kultury města Ostravy, zahájil a zároveň řídil místopředseda OK Ostrava Ing. Petr Dospiva, Ph.D. Po zahájení a přivítaní 26 hostů a členů představenstva v čele s předsedou ČKAIT Ing. Pavlem Křečkem přednesl předseda oblasti Ing. Svatopluk Bijok zprávu o činnosti oblasti Ostrava za rok 2016 a zároveň seznámil účastníky VH s navrženými kandidáty do představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu. Poté následovalo již tradiční vystoupení hostů.

Tematické vystoupení starostky města Třinec RNDr. Věry Palkovské seznámilo přítomné s pokračováním tzv. Třinecké výzvy – iniciativy zadavatelů veřejných zakázek za kvalitu ve stavebnictví. Ve svém vystoupení také podpořila zavádění systému projektování v BIM. Pozitivním závěrem jejího vystoupení byla prosazovaná zásada, že za dobrou kvalitu je třeba dobře zaplatit.

Děkan Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava prof. Ing. Radim Čajka, CSc., ve svém vystoupení informoval o 20. výročí založení fakulty a neopomněl ocenit významný podíl ČKAIT na jejím vzniku. V závěru svého vystoupení pozval přítomné na doprovodnou výstavu tohoto výročí do prostor Velkého světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic. První místopředseda Komory prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, doplnil informace o stavební fakultě a hovořil o novele vysokoškolského zákona. Ve svém vystoupení také zmínil uznávání odbornosti absolventů oboru pozemní stavitelství v cizině, kde jsou oprávněni projektovat jako architekti.

Viceprezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Ing. Pavel Ševčík připomněl mimo jiné 10. výročí soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje a dále podal informace o poklesu zakázek a těžké situaci ve stavebnictví.

Z dalších hostů vystoupil např. náměstek pro prevenci HZS MSK plk. Ing. Miloš Střelka, jenž seznámil přítomné s personálními změnami ve vedení HZS MSK a informoval o složité situaci s vydáváním závazných stanovisek. V rámci MSK se vydává ročně cca 7000–8000 stanovisek, ale tomu neodpovídá současný stav personálního obsazení. Z tohoto důvodu se omezí počet staveb, ke kterým se stanoviska budou vydávat. Neméně významné bylo vystoupení zástupce OIP pro MSK a OLK Ing. Libora Černého s informacemi o činnosti OIP, nedostatcích v předkládaných dokumentacích a nedostatcích při závěrečných prohlídkách staveb.

Závěrečné vystoupení v bloku hostů měl prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc., historicky první děkan Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava, v kterém poděkoval Komoře za iniciativu při vzniku fakulty a za dlouholetou spolupráci. Při svém projevu zdůraznil významnou úlohu Ing. Václava Macha a Ing. Jana Merendy při prosazování vzniku fakulty.

Po vystoupení hostů byli přítomní seznámeni se zprávou o kontrole hospodaření oblasti Ostrava a o činnosti dozorčí rady, kterou přednesl Ing. Vlastimil Šmiřák. Následně proběhly volby delegátů na Shromáždění delegátů ČKAIT. V rámci diskuse vystoupil Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D., s kritikou nedostatečné činnosti Komory při vazbě na politiky a špatnou prezentaci Komory vůči veřejnosti. Po posledním diskutujícím vystoupil předseda návrhové komise Ing. Vít Hudeček, který přečetl návrh usnesení z valné hromady, jenž byl přijat všemi přítomnými členy oblasti Ostrava. Po ukončení setkání se většina přítomných členů ČKAIT a hostů zúčastnila rautu v přilehlých prostorách hlavního sálu, kde pokračovali v neformálních diskusích.