Liberec usiluje o větší zapojení členů

Valná hromada oblasti Liberec proběhla 26. ledna 2017 v multimediálním sále budovy Libereckého kraje za účasti 83 členů z celkového počtu 1015 členů (8,2 %).

Schůzi zahájila a vedla Ing. Zdeňka Mandová. Po organizačních záležitostech přednesl předseda oblasti Ing. Karel Urban zprávu o činnosti oblasti za uplynulý rok. Zprávu o činnosti dozorčí rady přednesl Ing. Vladimír Moc, zprávu mandátové komise pak Ing. Anna Jeníčková. Nakonec proběhla volba delegátů a diskuse, v níž se hlavním tématem stala problematika uznávání vzdělání cizích státních příslušníků a uznávání kvalifikace a také kvalita projekčních prací předkládaných stavebním úřadům.

Činnost výboru oblasti

Výbor oblasti pracoval v devítičlenném složení a scházel se pravidelně v plánovaných termínech, desetkrát za rok. Výborové schůze měly převážně 80% účast. Na schůzích se probíraly přihlášky autorizovaných osob, byly hodnoceny akce CŽV a další aktuální témata. Při účasti na výborových schůzích informoval Ing. Moc výbor o projednávaných stížnostech. Smutným faktem zůstává, že převážným důvodem stížností je ekonomická nedohoda. Výboru oblasti jsou předkládány požadavky na připomínkování legislativních dokumentů. Pro součinnost v oblasti legislativy by členové výboru uvítali větší účast autorizovaných osob v oblasti.

Kontrola deníků členů ČKAIT

Ke kontrole činnosti autorizovaných osob formou kontroly deníků autorizovaných osob v rámci uplynulého roku bylo vyzváno 93 osob, dostavilo se jich 72. V kontrolách bychom rádi překonali hranici 10 % zkontrolovaných autorizovaných osob oblasti za rok. Záznamy o kontrolách, které byly pořizovány, jsou uloženy v oblastní kanceláři. Při kontrolách deníku autorizované osoby skončilo období tolerance deníku „bez záznamu“. Ze záznamů má být čitelné, že autorizovaná osoba nepřerušila svou odbornou činnost. Přerušení na dobu delší než 5 let vede k pozastavení autorizace.

Novinkou pro obnovení autorizace je, že Autorizační rada ČKAIT na svém 277. zasedání, konaném 11. ledna 2017, odsouhlasila ustanovení pro osoby s pozastavenou žádostí, které si ji budou obnovovat: „Autorizovaná osoba s pozastavenou autorizací trvající déle než 5 let doloží společně se žádostí o obnovení autorizace přehled činností, které vykonávala během pozastavení své autorizace. Zkušební komise posoudí a rozhodne o rozsahu případného přezkoušení.“

Hospodaření oblasti v roce 2016

Oblast měla z rozpočtu ČKAIT přidělen limit výdajů na rok 2016 v celkové výši 1 323 tis. Kč. Podle předběžných hospodářských výsledků bylo čerpáno 1 240 tis. Kč. Na režii oblasti bylo určeno 894 tis. Kč a čerpáno bylo 874 tis. Kč. Na odborné činnosti bylo určeno 429 tis. Kč a čerpáno bylo 366 tis Kč. Konečné výsledky hospodaření ČKAIT a jednotlivých oblastí v roce 2016 budou známy v průběhu února roku 2017.

Celoživotní vzdělávání

V roce 2016 v působnosti OK proběhlo 9 akcí CŽV, jedna prezentace a dvě exkurze s celkovou účastí 300 osob. V rámci CŽV pokračujeme ve spolupráci s ČSSI a SPS v ČR v oblasti. Základem školení jsou legislativa, praktické problémy staveb a aktuální rozvojové aktivity v regionu. Navazujícími tématy jsou odborné přednášky specialistů, které se zaměřují zejména na nejčastější pochybení. Významným partnerem ve školení je nám HZS Liberec, stavební odbor kraje a impulzy ze stavebních úřadů.

Spolupráce s ostatními organizacemi

Ve spolupráci s Regionálním stavebním společenstvím, které působí uvnitř SPS v Libereckém kraji, oblastní pobočkou ČSSI a Libereckým krajem jsme organizovali další ročník Dne Stavařů Libereckého kraje. Společným úsilím se snažíme stále vylepšovat koncepci organizace DSA v Libereckém kraji a posilovat jeho prestiž a důstojný rámec. ČSSI i po obnově výboru v loňském roce zůstává tradičním partnerem a svou činností nám napomáhá v organizaci školení CŽV. Spolupracujeme s ČSSI a Regionálním stavebním společenstvím na další popularizaci stavebnictví a zvýraznění význačných stavbařských osobností i historie naší oblasti. Jednou takovou událostí v loňském roce bylo 140. výročí založení liberecké stavební průmyslovky.

Stavba roku Libereckého kraje

Ve spolupráci s krajským úřadem, TU v Liberci, SPS v ČR a ČSSI se podílela ČKAIT na organizaci 12. ročníku soutěže Stavba roku Libereckého kraje 2016, která byla uzavřena vyhlášením výsledků na Dni stavbařů v sídle Libereckého kraje při příležitosti DSA. Začlenili jsme se do Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje, které je součástí struktury Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje. Zajímáme se i o další formy spolupráce v poradních orgánech kraje. Oblastní kancelář se též zabývá regulativy stavění v oblasti Lužických, Jizerských hor a Krkonoš.

Cíle pro další období

• Vytvořit základ kalendáře stavbařských výročí v Libereckém kraji.

• Spolupracovat na projektu soutěž Stavba roku Libereckého kraje (třináctý ročník).

• Zaměřit se na celoživotní vzdělávání.

V letošním roce bychom chtěli přitáhnout k malé skupince aktivních spolupracovníků další, kteří by nám pomohli naplňovat stanovené cíle i dále rozvíjet naši činnost v oblasti. Uvítali bychom i korespondenční spolupráci při připomínkování návrhů zákonů, které se nám díky aktivitám pražského vedení nyní dostávají do rukou. Doufáme také ve vyšší účast na akcích, které připravujeme.