Praha a Středočeský kraj chtějí územní plán pro podzemí

Ing. Ladislav Bukovský přednesl zprávu o činnosti výboru v roce 2016 (foto: Mgr. Soňa Rafajová)
Ing. Ladislav Bukovský přednesl zprávu o činnosti výboru v roce 2016 (foto: Mgr. Soňa Rafajová)

Valná hromada oblasti Praha se konala 10. ledna 2017 nově v Jižním sále Kongresového centra Praha. Zúčastnilo se jí 279 osob oprávněných hlasovat, tj. necelá 3 % z celkového počtu 9786 pozvaných členů oblasti.

Během celého jednání se promítaly fotografie a videa z akcí v oblasti. Valnou hromadu zahájil předseda oblasti Ing. Ladislav Bukovský, jenž představil funkcionáře a přivítal čestné hosty. Mezi přítomnými hosty byl i Ing. arch. Lukáš Vacek (zastupující náměstkyni primátorky Prahy pro oblast územního rozvoje Mgr. Petru Kolínskou) a Ing. Ludmila Kratochvílová z MPO ČR. Schůzi dále vedl člen výboru Ing. Jan Matějka, který nechal schválit program valné hromady.

Zprávu o činnosti výboru v roce 2016 přednesl předseda oblasti Ing. Bukovský. Vyzdvihl spolupráci s ČSSI, pořádání seminářů CŽV a odborných exkurzí, výjezdní zasedání ve Středočeském kraji, spolupráci statiků oblasti s HZS Středočeského kraje a poděkoval Ing. Michaelu Trnkovi, CSc., sr. Připomenul činnost členů oblasti v odborných komisích ČKAIT a profesních aktivech, spolupráci členů výboru se středními stavebními školami v Dušní ulici a v Kladně na základě spolupráce s OP ČSSI i SPŠS Josefa Gočára.

Návrh plánu činnosti na rok 2017 přednesl místopředseda výboru Ing. Milan Komínek. Důraz kladl na pořádání přednášek v rámci CŽV ve spolupráci s ČSSI a IC ČKAIT, uspořádání dvou výjezdních zasedání výboru ve Středočeském kraji, sledování vývoje zákonů, jejich připomínkování a vypořádání připomínek. Zdůraznil i podporu činnosti členů výboru v komisích ČKAIT, spolupráci v CACE a spolupráci při vydávání časopisů.

Zprávu dozorčí rady regionu přednesl prof. Ing. František Hrdlička. Za rok 2016 bylo podáno patnáct stížností z oblasti Praha a Středočeský kraj.

Opět kritika Pražských stavebních předpisů

Diskusi k předneseným zprávám zahájil Ing. Michal Štěpán, který žádal o iniciaci možnosti elektronického hlasování v horizontu nejbližších let. Následně Ing. Michal Babič kritizoval seminář o vysokorychlostní železnici pořádaný ČSSI, na což reagovala předsedkyně pražské pobočky ČSSI Ing. Vaňková. Další diskusní příspěvky se týkaly Pražských stavebních předpisů (PSP) a Územního plánu hl. m. Prahy, spolupráce komor (např. ČKAIT a Hospodářské komory ČR), změny směrnic ČKAIT v hostování AO, zejména při časovém omezení a nutnosti prokázání jazykových schopností.

Opět byl kritizován ztížený přístup autorizovaných osob k ČSN. Informaci o aktuálním stavu Pražských stavebních předpisů a Územním plánu hl. m. Prahy podal Ing. Majer, komentář ke stavu webových stránek ČKAIT přednesl Ing. Bořek. V obecné diskusi se řešily webové stránky Komory, komplikace s placením publikací a služeb v hotovosti v souvislosti se zavedením EET. Dále byla požadována možnost vedení deníku AO nejen v písemné formě, ale i elektronicky.

Praha chce územní plán pro podzemí

Na závěr diskuse proběhla bouřlivá debata o nutnosti zpracování Územního plánu hl. m. Prahy i pro podzemí. Přednostně by měly být do podzemí umístěny sítě a komunikací a měl by se uvolnit nadzemní prostor pro veřejnost. Zástupci ČKAIT vznesli požadavek vést jednání se zpracovateli tohoto plánu (diskutovali zejména Ing. Kolečkář a Ing. Mach). Výbor oblasti chápe nutnost řešení podzemních staveb v rámci ÚP a bude jej podporovat. Do usnesení bylo doplněno několik podnětů, některé až na základě samostatného hlasování.

Z usnesení valné hromady

• Je třeba iniciovat jednání o možnosti vedení deníku autorizované osoby i v elektronické formě jako jedné z variant (buď elektronická, nebo písemná verze).

• Je nutné také iniciovat jednání nad rozpracovaným Územním plánem hl. m. Prahy včetně řešení podzemí.

• Je třeba pokračovat v úpravě webových stránek ČKAIT (udržovat web aktuální, upravit vyhledávání, řadit informace podle data vzniku a zajistit neveřejnou oblast webu).

• Valná hromada dále vyjádřila podporu úsilí výboru oblasti Praha a Středočeský kraj v kritickém přístupu k PSP a řešení ÚP hl. m. Prahy a požaduje pokračovat v této činnosti.

Valnou hromadu ukončil v 18.30 hod předseda oblasti Ing. Bukovský. Členové výboru se sešli po ukončení valné hromady s předsedou ČKAIT, čestným předsedou ČKAIT, předsedy oblastí, členy představenstva ČKAIT i členy komisí v salonku.