Představujeme oblast Ústí nad Labem

Masarykova zdymadla pod hradem Střekov
Masarykova zdymadla pod hradem Střekov

Oblast Ústí nad Labem patří mezi menší oblasti v České republice. V současné době má 1783 autorizovaných osob. Za rok 2016 se počet členů v kraji zvýšil o 19 osob, ačkoliv bylo přijato 44 nových žádostí o autorizaci.

Plošné uspořádání oblasti mělo několik etap. Oblasti ČKAIT vznikaly dávno před zřízením krajů v dnešním smyslu. Hranice našich oblastí se netvořily v souladu s dřívějším krajským uspořádáním, proto okresy Louny a Chomutov, patřící dříve do Severočeského kraje, připadly ke karlovarské oblasti. Po zřízení krajů přešly opět pod Ústí a členové ČKAIT v těchto okresech měli možnost se rozhodnout, zda přejdou pod Ústí, nebo zůstanou pod Karlovými Vary. Naše oblast je tak asi „nejdelší“ ze všech. Při činnosti Komory to však nevadí, ve výboru oblasti jsou i členové z Loun, Žatce a Rumburku.

Činnost kanceláře v oblasti

Po mnoha stěhováních sídlí OK v centru města Ústí nad Labem v Paláci Zdar na Mírovém náměstí, blízko nádraží a s dostatečnými parkovacími kapacitami v okolí, což umožňuje členům snadnou dostupnost. Tajemnicí kanceláře byla od počátku Dagmar Urbanová, která se rozhodla na konci loňského roku ukončit pracovní poměr. Na valné hromadě jí předseda i všichni ostatní účastníci za její práci poděkovali, tajemnicí byla od roku 1993. Na místo tajemnice nastoupila Bc. Veronika Pakantlová, dcera paní Urbanové. To se jeví jako nejlepší z možných řešení, neboť je plně zajištěn plynulý přechod a případný záskok.

Celoživotní vzdělávání

Hlavní činností kanceláře je kromě zabezpečení komorových agend zajištění akcí celoživotního vzdělávání pro naše členy. V oblasti CŽV se uskutečnilo v roce 2016 celkem 26 akcí (17 přednášek a seminářů, čtyři odborné prezentace ve spolupráci s OK a řada dalších neevidovaných a pět odborných exkurzí). Celkově je to opět třetí nejvyšší počet akcí ze všech OK, jichž se zúčastnilo 582 členů (osmý nejvyšší počet ze všech OK). Lze konstatovat, že trvá celkově setrvalý stav zájmu o vzdělávání, i když je využíváno i internetových nabídek. Velmi významnou akcí v Ústí nad Labem je mezinárodní konference Polní geotechnické metody, v roce 2016 se konal již její 33. ročník.

Exkurze

Velmi vyhledávané jsou odborné exkurze. Snažíme se větší a zajímavé stavby navštívit v průběhu realizace opakovaně a sledovat postup výstavby. V minulosti se jednalo zejména o stavbu malé vodní elektrárny (MVE) v Roudnici nad Labem, Terezín a dostavbu dálnice D8.

● Malá vodní elektrárna

je umístěna v místě bývalé vorové propusti, která nyní slouží jako dráha pro vodní slalom, mezi dva pilíře historického ocelového mostu a přímo sousedí i s jezem na řece Labi. Z hlediska provádění se tedy nejednalo o jednoduchou stavbu. Součástí výstavby byla nejen MVE, ale i nová dráha pro vodní slalom. První exkurze se konala v době zahájení výstavby. Seznámili jsme se s problematikou zakládání včetně technologií pro sledování vlivu stavby na pilíře mostu. Po první exkurzi stavba prošla neplánovanou zatěžkávací zkouškou, když došlo k jejímu kompletnímu zaplavení při povodni. Druhá exkurze proběhla v době dokončení hrubé stavby a viděli jsme místa, kde budou umístěny turbíny, a další nevystrojené vnitřní prostory. Třetí a závěrečná exkurze se uskutečnila na elektrárně již v době zkušebního provozu. Stavba byla oceněna v soutěži Cena ČKAIT.

● Dálnice D 8

Nejvýznamnější inženýrskou stavbou v kraji byla dálnice D8, kterou jsme navštěvovali dvakrát ročně. Tradice začala při realizaci hraničního úseku z Trmic (Ústí nad Labem) na státní hranice, kde jsme měli jednoduchý přístup, neboť předseda oblasti zde působil jako TDI. Nejvíce očekávaný a mediálně známý je však poslední úsek Lovosice – Řehlovice, zprovozněný po značných prodlouženích 17. prosince 2016. Měli jsme možnost sledovat mimo jiné sanaci sesuvu svahu nad dálnicí u Prackovic a od odborníků se dozvědět skutečnosti, které v médiích nebyly většinou správně interpretovány. Je-li z plochy 42 ha kamenolomu dlouhodobě vypouštěna srážková voda do jednoho místa svahu nad dálnicí, kam je současně vyvážen veškerý odval z lomu, nemůže nikoho překvapit, že dojde k sesuvu, což by se asi stalo i v jiných lokalitách. Trasa D8 je vedena tímto prostorem především na základě akcí pseudoochránců přírody a z rozhodnutí příslušného ministerstva v rámci posuzování navržených variant z hlediska EIA.

● Terezín

V roce 2016 jsme dvakrát navštívili Terezín, kde proběhly a probíhají dvě významné akce. Jedná se o protipovodňová opatření, neboť vlivem povodňových stavů na řece Labi a Ohři docházelo k opakovanému zaplavování historického vnějšího pevnostního systému města Terezín a docházelo tak k degradacím podzemního systému chodeb. Při této akci byl v podstatě využit původní systém pro zaplavení vodních příkopů v případě ohrožení s moderním doplněním. Při druhé exkurzi jsme se seznámili s vlastní sanací a rekonstrukcí pevnostního systému. Měli jsme možnost navštívit již zrekonstruované prostory Retranchementu 5 a dále probíhající stavbu obnovy chodebního systému v opevnění a sanace pevnosti jako takové.

● Masarykova zdymadla na Labi

Velmi zajímavá a poučná byla také exkurze na Masarykova zdymadla na Labi pod hradem Střekov v Ústí. Byla postavena za první republiky. Probíhá rekonstrukce zdi plavební komory a části malé vodní elektrárny, která byla postavena současně s vodním stupněm. Technologie pro výškovou úpravu přepadů, uzavírání plavebních komor i vodní turbína s většinou navazující technologie jsou původní a plně funkční. Dodatečně byla zřízena cesta pro tah ryb, pravidelné kontroly prokazují její funkčnost.

Spolupráce s odbornými školami

Významná je spolupráce s VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní v Děčíně, kde OK přebírá každoročně záštitu nad mezinárodním seminářem Železniční dopravní cesta a spolupodílí se na souběžné odborné exkurzi.

Další partnerskou školou je SPŠS v Kadani a SPŠS a OU v Ústí nad Labem. V minulosti se zástupci Komory zúčastňovali maturit, OK vypisuje cenu pro nejlepší maturanty v odborných předmětech. Studenti se pravidelně prezentují i na valných hromadách oblasti.

Spolupráce se státní správou a samosprávou

V letošním roce bude vyhlášen další ročník soutěže Stavba Ústeckého kraje. Hejtman Oldřich Bubeníček již tradičně převzal záštitu. Hlavním pořadatelem je OHK Litoměřice, odbornou část garantuje OK ČKAIT a krajská pobočka SPS v ČR. Při soutěži je vždy předávána Cena ČKAIT pro projektanta a stavbyvedoucího z řad členů ČKAIT.

Zástupce OK ČKAIT je členem Investiční komise kraje, další členové ČKAIT působí v obdobných komisích v jednotlivých městech. Pracovníci stavebních úřadů často konzultují s OK vzniklé problémy a čerpají odbornou literaturu z nabídky OK.

Vzpomínka na členy oblasti

Považuji za důležité vzpomenout i na smutné okamžiky. Naše řady v roce 2016 navždy opustil Ing. Jiří Zavoral, CSc., který patřil mezi osm zakládajících členů Komory v oblasti a byl dlouholetým místopředsedou výboru oblasti. Současně byl duchovním otcem ústecké mezinárodní konference Polní geotechnické metody, jejíž loňský 33. ročník proběhl poprvé bez něj. Rozloučit jsme se museli také s Ing. Janem Fialou, aktivním a dlouholetým členem Dozorčí komise ČKAIT v oblasti.

Terezín, protipovodňová opatření (dokončení 2016) a dosud probíhající rekonstrukce pevnosti. Délka ochranné hráze 2143 m, mobilní stěny 300 m. Dodavatel: Pražské silniční a vodohospodářské stavby, GEOSAN GROUP a.s., Navimor-Invest, S.A., celkové náklady 139,5 mil. Kč

Malá vodní elektrárna (MVE) Roudnice nad Labem – Vědomice o max. hltnosti 225 m3/s. Součástí byla i výstavba kanálu pro vodní slalom a rybí přechod. Dokončení 2015.

Nejdelší visutá lanovka v ČR z OC Forum na Větruši , délka 330 m, kapacita 390 osob/hodinu. Dokončena 2010. Zhotovitel: Viamont DSP.

Most přes Opárenské údolí na dálnici D8 patří mezi největší obloukové mosty. Délka 275 m, rozpon oblouku 135 m. Zodpovědný projektant: Ing. Milan Kalný, Ing. Václav Kvasnička, PONTEX, s.r.o., dodavatel stavby: METROSTAV a.s., dokončení: 2010, foto z jara 2016.

Mariánský most přes řeku Labe byl oceněn v architektonických soutěžích, dopravní napojení na levém břehu ve směru do centra však není vyhovující