Plzeň očekává lepší rok pro stavebnictví

Valná hromada oblasti Plzeň se konala v sále kulturního domu Měšťanská beseda 12. ledna 2017. Plzeň má 1605 členů, z nichž přijelo 156 osob, což je 9,67 % Účast členů je v této oblasti trvale vysoká, v minulosti představovala i 10,41 až 14,14 % celé krajské členské základny.

Práce výboru a oblastní kanceláře se řídila usnesením a plánem činnosti výboru a OK ČKAIT Plzeň na rok 2016. V kanceláři Komory jsou pořádány výborové schůze oblasti, setkání členů, kontroly deníků a menší odborné akce. Je zde také knihovna se základní literaturou vydávanou Komorou a odborné časopisy.

Celoživotní vzdělávání

Jako příspěvek k celoživotnímu vzdělávání členů ČKAIT připravil výbor oblasti pravidelná školení o nových a zajímavých stavbách a technologiích, technických řešeních nebo novelizovaných zákonech, normách a předpisech. Jednalo se o seriál přednášek o energetické náročnosti budov organizovaný s pomocí centra ČKAIT a přednášku o větrných elektrárnách ve spolupráci s firmou Bögl a Krýsl k.s.

Stavba roku a Cena ČKAIT

V tomto roce vyhlásíme sedmý ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje s předpokládanou uzávěrkou v dubnu 2017. Vyzývám proto naše členy k účasti s projekty a realizacemi staveb z roku 2015 a 2016. Oblastní kancelář ČKAIT je každoročně zastoupena v sedmičlenné porotě soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. K soutěži byl v tomto roce přičleněn šestý ročník Ceny ČKAIT. Do soutěže Cena ČKAIT Plzeňského kraje 2015 bylo v oblasti přihlášeno sedm staveb. Komise soutěže vybrala jako vítězný projekt Plzeň – Culture station, přestavba bývalé staniční budovy Jižní Předměstí na kulturní centrum s divadelní scénou a restaurací.

Spolupráce se školami

Členové naší pobočky působí i na Západočeské univerzitě v Plzni, kde na katedře mechaniky již jedenáctým rokem probíhá výuka čtyřletého bakalářského oboru stavební inženýrství a výuka navazujícího magisterského jedenapůlletého studia s titulem inženýr. V přípravě výuky je třeba na tomto místě poděkovat vedoucímu oddělení stavitelství prof. Ing. Františku Pláničkovi, CSc., za dlouhodobé vedení a prosazení studia stavebního oboru v Plzni. Dále bychom rádi spolupracovali se ZČU na rozvoji informovanosti a přípravě platnosti nových podmínek k nízkoenergetické výstavbě a výstavbě domů v pasivním standardu k roku 2020 a na seznamování a přípravě zavádění vhodné formy BIM u stavebních objektů.

Co lze udělat pro lepší stav ve stavebnictví?

Konečně již asi můžeme konstatovat, že přichází tolik očekávané lepší období. S rozvojem výroby a spotřeby se objevuje více stavebních zakázek, a to nejprve v přípravě a projektování. Stále se však projevuje celkový tlak na snížení ceny staveb a projekčních a technických prací našich členů. K tomu ještě přistupuje požadavek na kratší dobu zpracování projektů a často se prodlužující povolovací a složitější stavební řízení. Tyto skutečnosti bohužel působí na technickou a obsahovou stránku zakázek, zajišťovanou našimi autorizovanými členy. Výsledkem je pak projekt nebo stavba v sice vyhovujícím, ale méně kvalitním zpracování. Negativně se to projevuje zejména u pozemních objektů. Pro stavby nejsou zpracovávány prováděcí projekty, technické dořešení a detaily jsou ponechávány na dodavatelích. Často chybí celková návaznost a plná koordinace. Celkově pak vznikají problémy mezi investory, dodavateli a projektanty. Je třeba si uvědomit, že organizaci přípravy stavby má pozitivně ovlivňovat a usměrňovat investor. Komora sice nemůže přímo zajistit každému svému členovi dobrou práci nebo dobré zakázky, ale stále hledá cesty, jak zlepšit podmínky pro práci našich členů. Komora je jednou z mála organizací, jež zajišťují prací svých členů odbornou kvalitu stavebního díla bez dalších společenských vlivů. Naším hlavním úkolem je dobrá odborná profesní činnost, využívající platné evropské a české předpisy vedoucí k technicky i ekonomicky vhodnému způsobu výstavby.