Havárie střechy tělocvičny v České Třebové - pohled do veřejně dostupných dokumentů

(foto: Pardubický kraj).
(foto: Pardubický kraj).
Kdo bude odpovědný za pád střechy a mnohamilionovou škodu, určí až soud. Z veřejně dostupných podkladů je však možné vyčíst mnohé již nyní. Investor si pořídil levný projekt za cca pětinu obvyklé ceny a vybral zhotovitele, který neměl dostatečně kvalifikovanou autorizovanou osobu pověřenou provádět zápisy do stavebního deníku.

Ke kolapsu střešní konstrukce došlo 14. ledna 2017, tedy jen několik dní po valné hromadě ČKAIT oblasti Pardubice, kde se diskutovala i kvalita, resp. nekvalita statických výpočtů, které mohou podle zákona provádět pouze autorizované osoby (dále jen AO) ČKAIT.

Dokumenty veřejně dostupné

Stavebníkem je Pardubický kraj, který na svých webových stránkách zpřístupnil řadu podstatných informací: nejen povinně uveřejňovanou zadávací dokumentaci a postup při výběru zhotovitele stavby, ale i fotografie z průběhu výstavby a samotné havárie.

Projektová dokumentace podle níž byla stavba povolena přenáší překvapivě odpovědnost za výpočet statického řešení některých částí nosné konstrukce na zhotovitele stavby. Citace z dokumentace pro provedení stavby: „Statické posouzení dřevěných pohledových vazníků se skrytými spoji bude součástí dodávky vazníků dodavatelské firmy. Statický posudek bude doložen dohlížejícímu stavebnímu dozoru před vlastní montáží střešní konstrukce.“ Stejný postup je aplikován i u železobetonového skeletu haly.

Smlouva o dílo na zhotovení stavby tělocvičny byla uzavřena dne 4. prosince 2015 (doba realizace díla – 330 dní, cena – cca 46 mil. Kč). Posléze byly uzavřeny i dva dodatky, které navyšují cenu díla na částku cca 48 mil. Kč. Podle této veřejně přístupné smlouvy zhotovitel stavby pověřil k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku osobu neautorizovanou (!) podle autorizačního zákona.

Stavbyvedoucím musí být autorizovaná osoba

Podle stavebního zákona § 158 odst. 1 je odborné vedení provádění stavby vybranou činností ve výstavbě, to znamená, že ji může vykonávat pouze fyzická osoba, která získala oprávnění k jejímu výkonu podle zvláštního právního předpisu – podle zákona č. 360/1992 Sb. (autorizační zákon). Podle zákona tedy může být stavbyvedoucím pouze autorizovaná osoba. Zákonné (veřejnoprávní) povinnosti stavbyvedoucího jsou uvedeny v § 153 odst. 1 a 2 a nejsou převeditelné na neautorizovanou osobu. Dále ve stavebním zákoně § 160, odst. 1 je uvedeno, že provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím.

Co dělal dozor?

Smlouva o poskytování služeb autorského dozoru při realizaci stavby z 24. listopadu 2015 v ceně 294 tis. Kč byla uzavřena s jedním z autorů projektové dokumentace. Konkrétně se jednalo o inženýra s autorizací pro pozemní stavby, který vypracoval statický výpočet ve stavebně konstrukční část projektové dokumentace. Dále byla uzavřena smlouva o poskytování služeb – výkon služeb technického dozoru investora při realizaci stavby z 18. listopadu 2015 v ceně 450 tis. Kč.

Pojištění zhotovitele

Zhotovitel má podle smlouvy o dílo mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 10 mil. Kč a pojištění stavebně montážních rizik s pojistným plněním ve výši nejméně 5 mil. Kč.

Co stojí bezpečná dokumentace?

Jediné informace, které nejsou veřejně dostupné, se týkají výběru zpracovatele zadávací projektové dokumentace (včetně DUR, DSP, DPS). Zřejmě se tedy jednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu, na niž se nevztahovala povinnost uveřejnění. Všechny smlouvy nad 50 000 Kč se povinně uveřejňují teprve od 1. července 2016, předtím se uveřejňovaly ty, které byly nad 500 000 Kč. V takovém případě by se jednalo o zlomek doporučeného honoráře, který vychází z obvyklé časové náročnosti na vypracování úplné, proveditelné a bezpečné projektové dokumentace stavby v souladu s příslušnými právními předpisy.

Případ budeme nadále sledovat. Výsledky vyšetřování a případné soudní rozhodnutí budou zřejmě poučením pro všechny AO i z hlediska aplikace nového občanského zákoníku. Lze jen doufat, že na rozuzlení nebudeme čekat tak dlouho jako v podobných kauzách, jako bylo např. zřícení mostů ve Studénce či Vilémově.

Pozn.: Ceny uváděné v textu jsou bez DPH. Veškeré výše uvedené údaje jsou čerpány z www.pardubickykraj.cz a dalších veřejných zdrojů.

K pádu střechy došlo v již zkolaudované budově tělocvičny VOŠ a SŠ technické Česká Třebová při floorbalovém zápase. V době havárie se uvnitř haly pohybovalo 80 osob. Naštěstí se nikomu nic vážného nestalo. Majetkové škody však budou značné. Fotografie po havárii (foto: Pardubický kraj).

Fotografie v průběhu výstavby (foto: Pardubický kraj).