ČKAIT jako orgán veřejné moci a přenesená působnost státní správy

ČKAIT je orgánem veřejné moci podobně jako samospráva či obecní policie. Autorizované osoby vykonávají přenesenou působnost státní správy při výkonu vybraných činností ve výstavbě, které definuje stavební zákon. Proto je první a základní povinností autorizovaných osob chránit při výkonu vybraných činností veřejné zájmy. Stavební zákon upravuje rovněž veřejnoprávní odpovědnost autorizovaných osob.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě je – podobně jako všechny profesní samosprávné komory zřízené zákonem – orgánem veřejné moci. Tak to konstatuje řada právních předpisů; např. zákon 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, zákon 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákon č. 254/2019 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, a další.

ČKAIT je orgánem veřejné moci

Orgán veřejné moci je ze zákona oprávněn autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech fyzických či právnických osob nebo jinak zasahovat do jejich právní sféry, a to buď přímo, zejména v případě orgánů moci výkonné nebo soudní, nebo zprostředkovaně, pokud jde o orgány moci zákonodárné. Subjekt, o jehož právech a povinnostech je takto rozhodováno, není s orgánem veřejné moci v rovnoprávném postavení a obsah rozhodnutí nezávisí na jeho vůli, byť obecně platí, že takový subjekt může užívat procesních práv (může např. podávat návrhy, vyjádření, navrhovat důkazy, má právo být slyšen atd.) a obsah rozhodnutí tím v různé míře též determinovat.

Tento pojem sice používá Ústava České republiky v čl. 87 odst. 1 písm. d), ale podrobněji jej nedefinuje. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stanoví v § 12: Každý, kdo se cítí ve svém právu zkrácen, může se domáhat ochrany u orgánu vykonávajícího veřejnou moc (dále jen „orgán veřejné moci“).

Druhy orgánů veřejné moci:

  • státní orgány, tj. orgány státu, např. ministerstva, soudy, policie, různé správní úřady apod.
  • orgány samosprávy, a to jak územní, např. obecní policie, tak profesní, např. disciplinární komise veřejnoprávních profesních komor

Vymezení pojmu „orgán veřejné moci“ provedl již Ústavní soud ČSFR, který veřejnou moc definoval zejména jako takovou moc, „která autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech subjektů, ať již přímo, nebo zprostředkovaně. Subjekt, o jehož právech nebo povinnostech rozhoduje orgán veřejné moci, není s ním v rovnoprávném postavení a obsah rozhodnutí tohoto orgánu nezávisí od vůle subjektu. Veřejnou moc vykonává stát především prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní a za určitých podmínek ji může vykonávat i prostřednictvím dalších subjektů. Kritériem pro určení toho, zda i jiný subjekt jedná jako orgán veřejné moci, je skutečnost, zda konkrétní subjekt rozhoduje o právech a povinnostech jiných osob a tato rozhodnutí jsou státní mocí vynutitelná, nebo zda může stát do těchto práv a povinností zasahovat. Orgánem v právním slova smyslu je právnická osoba, vykonávající svou činnost jako povinnost nebo kompetenci, a je zřízená k trvalému a opakujícímu se výkonu činnosti“. Na toto vymezení orgánu veřejné moci odkazuje ve svých nálezech Ústavní soud ČR.

Pokud se bude jednat o Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pak můžeme konstatovat, že Komora rozhoduje o právech a povinnostech svých členů, autorizovaných inženýrů a techniků, jejich přístupu k vykonávání vybraných činností ve výstavbě, stejně tak o disciplinárním provinění svých členů, které může vést až ke ztrátě výkonu profese.

Autorizované osoby vykonávají přenesenou působnost státní správy

Autorizované osoby jsou fyzické osoby, kterým je zákonem nebo na základě zákona svěřen přenesený výkon státní správy. Autorizace v příslušném oboru, popřípadě specializace podle autorizačního zákona opravňuje k výkonu vybraných činností ve výstavbě, které definuje výčtem stavební zákon. Vybrané činnosti jsou činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě. Proto je první a základní povinností autorizovaných osob chránit při výkonu vybraných činností veřejné zájmy. Stavební zákon upravuje rovněž veřejnoprávní odpovědnost autorizovaných osob.

Dokumenty související s výkonem činnosti autorizované osoby musí být opatřeny jménem a vlastnoručním podpisem autorizované osoby a otiskem jejího razítka s malým státním znakem České republiky (úřední razítko). Takto označené dokumenty jsou pro úřední účely veřejnými listinami.

Malý státní znak užívají oprávněné právnické a fyzické osoby, kterým je zákonem nebo na základě zákona svěřen výkon státní správy, na rozhodnutích a jiných listinách vydávaných při výkonu státní moci a osvědčujících důležité skutečnosti.