Ze zasedání představenstva v listopadu 2022

Přinášíme výběr nejdůležitějších bodů projednávaných Představenstvem ČKAIT na 5. zasedání, které se konalo 24. listopadu 2022 v Praze. ČKAIT uvažuje o nákupu nové budovy v Praze.

Stav autorizací a žádostí

Pro rok 2023 je pro sliby v Praze opět zajištěna Betlémská kaple, a to v termínech 28. 2., 27. 4., 22. 6., 31. 10., 30. 11. Termíny slibů v Brně budou 14. 4., 23. 6., 8. 12.

Počet autorizací a žádostí k 23 listopadu 2022:

Celkem Praha Brno
Členů 32 359 20 618 11 741
Žádostí 228 142 86
Usazené AO 353
Hostující 7

Průběžné hospodaření ČKAIT v roce 2022

Náklady limitované části rozpočtu k 31 říjnu 2022 dosáhly hodnoty 79 %, byly čerpány ve výši 72,8 mil. Kč. Na konci roku se předpokládá vyrovnané, anebo mírně ztrátové hospodaření. Na jednání Ekonomické komise ČKAIT (plánovaném na 25. ledna 2023) a následně na Představenstvu ČKAIT 23 února 2023 bude ve schváleném rozpočtu na rok 2023 upřesněno využití položky „Rezerva představenstva“ ve výši 2,3 mil. Kč. Na základě výsledného hospodaření ČKAIT v roce 2022 sestaví Ekonomická komise návrh rozpočtu na rok 2024. Návrh bude předložen představenstvu 23 února 2023. Podle sdělení jednatelky IC ČKAIT, s.r.o., Ing. Janouškové, IC ČKAIT hospodaří v roce 2022 s kladným hospodářským výsledkem.

Pojištění autorizovaných osob – vize 2024

Pojišťovací makléř GrECo informoval o stavu vyplaceného plnění, vytvořených rezervách a škodním průběhu k 10 listopadu 2022. Výsledek je po stránce dodržení smluvních limitů v pořádku. Závěry z jednání Pojišťovací komise ČKAIT (16 listopadu 2022 v Brně) jsou následující: Pojistitel byl požádán o nový výpočet cen pojistného v případě zvýšení pojistné částky z 250 tis. Kč na 300, 350 a 400 tis. Kč pro možné zapracování do návrhu rozpočtu ČKAIT na rok 2024. Zájem o zvýšení pojistné částky bude u AO ověřen anketou.

Shromáždění delegátů

Příští shromáždění delegátů se koná 21 října 2023. Počet přítomných delegátů v roce 2022 byl nízký, proto představenstvo doporučuje výborům oblastí, aby si zvolily více náhradníků. Předseda kladně zhodnotil průběh i závěry shromáždění delegátů 2022. Ocenil účast významných hostů a ministra dopravy Mgr. Martina Kupky. Byly mj. předány Ceny Inženýrské komory a při příležitosti oslav 30 let ČKAIT pamětní medaile vybraným osobám za jejich významný přínos Komoře. Shromáždění uložilo představenstvu 10 bodů, které jsou průběžně plněny. Diskusní příspěvky předané v písemné podobě byly vypořádány následovně:

Ing. Ježek doporučil odstranit nesoulad Volebního a jednacího řádu a § 6 čl. 2 Organizačního řádu o nutnosti výběru 1 místopředsedy představenstva z jiného regionu, než je předseda. Představenstvo se shodlo na ponechání řádu bez úpravy.

Ing. Ježek navrhl do § 1 čl. 2 doplnit větu „Každý kandidát má právo na rovné zacházení“. Zamítnuto hlasováním na shromáždění delegátů [56 pro – 73 proti – 6 zdržel se].

Ing. Trnka, st. doporučil představenstvu, aby zvážilo důsledky využití současného znění § 15 čl. 2 (vyloučení použití ustanovení § 6 odst. 2 tohoto řádu). Představenstvo příspěvek zvážilo a ponechá řád bez úpravy.

Ing. Málek doporučil představenstvu projednat podněty o energetické krizi popsané v přiloženém dokumentu. Diskusní příspěvek bude předán k posouzení Profesnímu aktivu pro obory technika prostředí staveb a technologická zařízení staveb.

Ing. Urban podal náměty na úpravu stavebního zákona. Diskusní příspěvek bude předán k posouzení Legislativní komisi.

Hodnocení oslav 30letého výročí ČKAIT

Předseda kladně zhodnotil akce pořádané u příležitosti oslav 30 let ČKAIT: 10 října videomapping na fasádě Kongresového centra Praha představil tři desítky vybraných pozemních, dopravních, energetických a vodních staveb; 18 října se konal Inženýrský den v Brně; 20 října v Lichtenštejnském paláci proběhlo slavnostní předání ocenění 30 vybraným osobnostem a 18 listopadu galavečer 30 let Stavby roku v Rudolfinu. Na dalších akcích byly vybraným osobnostem předány pamětní medaile za významný přínos ČKAIT, především na shromáždění delegátů a jeho předvečeru, na konferenci Městské inženýrství a při setkání inženýrských organizací zemí V4. Další medaile budou předány na valných hromadách oblastí.

Hledání kancelářských prostor

Předseda představil bytový dům s přízemními nebytovými prostory na adrese Legerova 10 v Praze. Členové představenstva byli seznámeni se stručným hodnocením budovy zpracovaným Ing. Bukovským. Představenstvo schválilo [10 pro – 4 proti – 0 zdržel se] pokračování jednání o nákupu ve vztahu k smluvním podmínkám a technickému stavu budovy.

Informace o novém stavebním zákonu

Ing. Špalek informoval o stavu legislativního procesu nového stavebního zákona i závěrech jednání s architektem Hlaváčkem z magistrátu HMP a Ing. Boháčem, ředitelem IPR.

Různé

Předseda Ing. Špalek informoval o Dopravní stavbě roku v Betlémské kapli, o své účasti na Konferenci k politikám architektury a stavební kultury, konferenci Setkání lídrů ve stavebnictví na Pražském hradě, o průběhu Stavby roku v Betlémské kapli, o závěrech deklarace V4. Informoval o připraveném memorandu s Komorou geodetů, pověření k podpisu bude per rollam. Informoval o pozvánce na Bavorský inženýrský den v termínu 10. – 12 února 2023.

1 místopředseda prof. Materna informoval o jednání na MPO s Ing. Serafínem o profesních kvalifikacích a o věcném záměru zákona o BIM. Jsou připraveny tři nové kvalifikace pro facility management a BIM. Informoval o žádosti prezidenta italské konfederace liberálních profesí o jednání.

Místopředseda Ing. Hladík navrhl jmenovat do Legislativní komise JUDr. Kuzmovou.

Místopředseda Ing. Pater informoval o jednání Rady pro podporu rozvoje profese v Ostravě. Jednání se zúčastnili noví členové Bc. Honzárek a JUDr. Kuzmová. Skončení na pozici předsedy profesního aktivu oznámili Ing. Špačková (PBŘ) a Ing. Štěpán (PZ).

Ing. Dospiva informoval o trvajícím zájmu tří členů o práci v aktivu pro obor geotechnika. Potvrzení per rollam. Dále informoval o spolupořádání konference BOZP a o přípravě technického standardu o instalaci fotovoltaiky na střechách.

Ing. Filip navrhuje do profesního aktivu pro obor dopravní stavby Ing. Marka Zděradičku.

Prof. Kabele informoval o aktivu energetických auditorů, který projednal změny vyhlášek o energetické náročnosti, přípravu evropských směrnic o budovách s téměř nulovou spotřebou energie, indikátor připravenosti pro inteligentní budovy, pravidla MPO a MZd o úsporách energií. Konstatoval, že noví energetičtí auditoři již nevznikají.

Ing. Loukota informoval o termínech pro vydání čísel Z+i v roce 2023.

Ing. Majer doporučuje změnit způsob připomínkování právních předpisů. Doporučuje s rozesílaným návrhem zaslat popis navrhovaných změn, a uvést, zda se dotýkají členů či zájmů ČKAIT. Doporučuje zpřísnit přihlašování na akce CŽV, aby nebylo možné zneužití. Navrhuje sjednotit URL YouTube a Facebook.

Ing. Řehůřková předložila žádosti nadace Stanislava Hanzla a nadačního fondu Stavební VUT v Brně – 20 000 Kč. Schváleno [13 pro – 0 proti – 0 zdržel se].

Ing. Zdařilová řeší stížnosti ze SONS. Bude se konat jednání na MMR o nesprávném používání materiálů pro řešení hmatových úprav. Na webu jsou zveřejněna aktualizovaná pravidla Ceny Inženýrské komory a elektronický formulář pro přihlášení.

Ing. Hnízdil předložil návrh úprav autorizačního zákona zpracovaných v březnu s ČKA a požádal předsedu autorizační rady, stavovského soudu a Legislativní komise o připomínkování.

Ing. Motyčka navrhl zavést systém objednávek a jejich schvalování v rámci systému kompetencí a finančních limitů.

Ing. Vokurka informoval o jednání s prof. Lábusem o uznávání škol a postupu o akreditacích.

Ing. Korbel informoval o jednání s předsedou a místopředsedou StS ČKA o postupech a řízeních v obou komorách.

Jednání se účastnili

Přítomní členové představenstva: Ing. Robert Špalek – předseda; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA – 1 místopředseda; Ing. František Hladík – místopředseda; Ing. František Mráz – místopředseda; Ing. Jindřich Pater – místopředseda; Ing. Petr Dospiva, Ph.D.; Ing. Michal Drahorád, Ph.D.; Ing. Josef Filip, Ph.D.; prof. Ing. Karel Kabele, CSc.; Ing. Radim Loukota; Ing. Michal Majer; Ing. Věra Řehůřková; Ing. Martin Šafařík; omluveni: Ing. Karel Vaverka; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

Přítomní hosté: prof. Ing. František Hrdlička, CSc. – předseda dozorčí rady; Ing. Jan Korbel – předseda stavovského soudu; Ing. Adam Vokurka, Ph.D. – předseda autorizační rady; Ing. Radek Hnízdil, Ph.D. – ředitel Kanceláře Komory; Ing. Ladislav Motyčka – ekonomický mandatář

Následující zasedání: 23. 2. 2023, 20. 4. 2023, 23.–25. 6. 2023 (OK Hradec Králové), 21. 9. 2023, 23. 11. 2023.