Obnovitelné zdroje energie jsou ve středu zájmu autorizovaných osob

Rychlodobíjení autobusu na stanovišti Ostrava-Svinovské mosty. Tři nová dobíjecí místa slouží k rychlému nabití elektrobusů při každém pobytu na konečné. Dopravní podnik Ostrava provozuje 294 autobusů, z toho je 227 CNG a 32 elektrobusů. Foto: Ladislav Čmelík
Rychlodobíjení autobusu na stanovišti Ostrava-Svinovské mosty. Tři nová dobíjecí místa slouží k rychlému nabití elektrobusů při každém pobytu na konečné. Dopravní podnik Ostrava provozuje 294 autobusů, z toho je 227 CNG a 32 elektrobusů. Foto: Ladislav Čmelík

Nanejvýš aktuálnímu tématu obnovitelných zdrojů energie se věnovalo 48. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů technologická zařízení staveb (TZS) a technologické prostředí staveb (TPS) ČKAIT, které se konalo ve dnech 8. listopadu a 9. listopadu 2022 v hotelu Garni VŠB-TU Ostrava.

Ing. Petr Dospiva, předseda profesního aktivu, přivítal přítomných 28 účastníků. Následně podal informace z jednání představenstva a o dalších zajímavostech z činnosti ČKAIT.

Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT, stručně shrnul již proběhlé akce, a to zejména ty, které se uskutečnily v rámci oslav 30 let od založení Komory (videomapping, slavnostní večer v sále Bohuslava Martinů pražské HAMU s předáním cen třiceti vybraným osobnostem českého stavitelství aj.). Dále představil tři publikace vydané k této příležitosti („30 staveb“, „30 osobností“ a publikaci vydanou Informačním centrem k 30 letům historie ČKAIT). Dále informoval o aktuálním stavu PROFESISu (přes 250 pomůcek, přístupný veřejnosti atp.) a o částečně sponzorovaném přístupu k ČSN. Informoval také o závěrech podzimního jednání RPRP, které se konalo v Ostravě. Tlumočil výzvu časopisu Zprávy a informace ke tvorbě článků. Dále podal zprávu o nových zákonech a vyhláškách, které se týkají oborů TZS a TPS, a to zejména o zákoně č. 254/2019 Sb., o znalcích, a zákoně č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Následně uvedl podrobnější informace o aktuálních úpravách stavebního zákona (odložení jeho platnosti na 1. července 2023, jednotné povolování v oblasti ochrany životního prostředí atp.) a návaznostech na různé vyhlášky, zejména na vyhlášku o dokumentaci staveb.

Rozvoj bezemisní dopravy – Ostrava jde příkladem

Ing. Martin Chovanec, člen představenstva Dopravního podniku Ostrava (DPO), přítomné seznámil s historií a současností DPO a s postupnou realizací plánu na úplný přechod autobusů od naftových motorů k elektrickému pohonu a v budoucnu i k pohonu na vodík. Ostrava je prvním ze všech měst v ČR, jež k tak zásadní změně vozového parku přistoupilo. Součástí přednášky byly i ukázky různých typů a modelů autobusů, které v průběhu posledních let byly postupně nasazeny do provozu v DPO. Nejnovějším trendem jsou elektrobusy s rychlonabíjecími bateriemi. Limitující je cena baterií, malá dojezdová vzdálenost na jedno nabití a také s tím spojené vysoké investiční náklady. Baterie se musí za dobu životnosti autobusu jedenkrát vyměnit. Nabíjecí rameno stojí cca 1,5 mil. Kč. Všechny stavby dobíjecích ramen jsou realizovány na základě stavebního povolení. Jedno takové nabíjecí místo jsme si následně prohlédli v blízkosti vlakového nádraží v Ostravě-Svinově. Přítomní byli také seznámeni s projektovou dokumentací plnicí vodíkové stanice pro autobusy, jejíž výstavba bude v Ostravě zahájena v příštím roce.

Tepelná čerpadla v teorii a praxi

Ing. Josef Slováček, předseda dozorčí rady Asociace pro využití tepelných čerpadel a vedoucí sekce obnovitelných zdrojů energie sdružení Cechu topenářů a instalatérů ČR, popsal základní princip fungování tepelných čerpadel (TČ). Hlavním ukazatelem jejich kvality je hodnota COP, což je topný faktor. Podrobně vysvětlil výhody a nevýhody systémů voda/voda, země/voda a vzduch/voda. Nejrozšířenějším jsou TČ v provedení vzduch/voda s akumulační nádrží uvnitř objektu. Tepelná čerpadla schválená pro použití v ČR by měla mít platnou certifikaci Euro kvality, kterou získává výrobce a platí 3 roky. V současné době je v ČR instalováno cca 300 000 TČ. Pro větší množství nových čerpadel v provozu chybí výrobní a montážní kapacity. Při aplikaci TČ je zásadní provést kompletní analýzu a posouzení celého vytápěného objektu jak z hlediska dispozičního (uspořádání místností, zateplení, stav oken, střechy…), tak z hlediska provozního (počet osob v objektu, způsob užívání…). Nejčastější chyby vznikají při návrhu velikosti TČ a při návrhu umístění z hlediska možného šíření hluku. Ing. Slováček dále představil možnosti kombinací s jinými obnovitelnými zdroji (např. fotovoltaika) a především upozornil na výhody a nevýhody těchto kombinací i na zásadní chyby při jejich použití.

Fotovoltaika na střechách rodinných domů jako skrytá hrozba

Ing. Miroslav Machalec, autorizovaný inženýr oborů technika prostředí staveb a technologická zařízení staveb, ve svém vystoupení uvedl všechny dostupné možnosti pro vytápění RD, a to i v návaznosti na předchozí přednášku o TČ. Upozornil na některé chyby a nedostatky navržených projektových a následně i stavebních řešení s ohledem na tepelné ztráty budov. Věnoval se fotovoltaickým panelům (FV) a jejich instalacím na střechách domů s poukázáním na možná nebezpečí, která s tím souvisí. Za nejvýhodnější systém označil hybridní model, kdy se část získané energie akumuluje do baterií a případné přebytky se dají odeslat do veřejné elektrické sítě. Na konci přednášky proběhla zajímavá diskuze k současné situaci často s neodbornou instalací FV článků na střechách domů. Přítomní podpořili návrh Ing. Bukovského na vytvoření nového technického standardu – „Příprava fotovoltaických elektráren na střechách“. FVE patří mezi „technologická zařízení a technologické stavby“, a proto by členem realizačního týmu vždy měla být autorizovaná osoba z oboru TPS nebo TZS. Aktiv doporučuje, aby v rámci ČKAIT byla vytvořena mezioborová pracovní komise či skupina, která by vypracovala tento standard a která by se instalacím FV panelů věnovala komplexně a průřezově přes všechny obory, jichž se to týká.

Požár solárního panelu na střeše rodinného domu v ulici Mokošínská dne 21. července 2022. Požár se během několika minut rozšířil na dvě sousední střechy. Zdroj: HZS Praha

Moderní trendy ve využití malých větrných elektráren

Ing. Daniel Gelnar, VŠB-TU Ostrava, informoval o vývoji a návrzích oběžných kol pro malé lopatkové větrné elektrárny, které se mohou roztočit i při relativně malé rychlosti větru. Mohly by se stát vhodným doplňkem stávajících obnovitelných zdrojů energie (OZE) a bylo by možné je instalovat i na menší domy. Ve druhé části přednášky byl prezentován další možný způsob výroby elektrické energie. Jedná se o zařízení, které využívá pohybu sypké hmoty a pohybovou energii pomocí sypogenerátoru převádí na elektrickou energii. Toto zařízení je patentově chráněno a čeká na rozsáhlejší využití v technologických provozech.

Závěry jednání a doporučení

Účastníci byli opět vyzváni, aby pokračovali v hledání nových, zejména mladých kolegů, kteří by se mohli a chtěli zapojit do práce v aktivu TZS a TPS, a to ze všech oblastí činnosti.