Daně z příjmů za rok 2022

I v roce 2022 byly přijaty daňové změny, z nichž některé platí už letos, některé až v roce 2023. V tomto článku jsou popsány nejdůležitější změny pro rok 2022 týkající se nejen daňových zákonů, ale i jiných povinností souvisejících s daněmi.

Tento článek nenahrazuje přesný text zákonů ani veškeré výklady k těmto zákonům. Pouze upozorňuje na problémy, se kterými je nutné počítat, a na určité skutečnosti, na něž je důležité dát si pozor.

Daně autorizovaných osob – zaměstnanců

Pokud jsou autorizované osoby zaměstnanci, tak veškeré daňové náležitosti za ně zařizuje zaměstnavatel, který je plátcem daně z příjmů. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je od roku 2021 počítána pouze z hrubé mzdy (superhrubá mzda byla zrušena). Základní sazba daně z příjmů zůstala ve stejné výši (15 %). Dále pro nadstandardní příjmy platí druhá sazba daně ve výši 23 %.

V současné době existuje mnoho tzv. daňových benefitů, tj. nepeněžních příjmů, které jsou u zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a současně se z těchto příjmů neplatí zdravotní a sociální pojištění. Jedná se o možnost poskytování stravenek nebo stravenkového paušálu, vyplácení cestovních náhrad, zajišťování různých vstupenek na sportovní zápasy či kulturní akce, příspěvky na rekreaci apod. Vždy se musí jednat o nepeněžní příjmy, tj. vše musí platit přímo zaměstnavatel. Pokud tedy například zaměstnanec dostane příspěvek na dovolenou, musí být peníze poskytnuty přímo cestovní kanceláři, nikoliv zaměstnanci, protože v tomto případě by se již jednalo o mzdu, která by podléhala zdanění.

Pokud zaměstnanec v daném kalendářním roce má příjmy pouze ze závislé činnosti (tj. ze zaměstnání) u jednoho nebo postupně u více zaměstnavatelů a současně nemá jiné příjmy větší než 6 000 Kč, může požádat zaměstnavatele (do 15. února) o roční zúčtování daně. V tomto případě zaměstnavatel vypočítá celkovou daň zaměstnance a vypořádá vše při výpočtu mezd, kdy vrátí zaměstnanci přeplatek na dani přímo ve mzdě.

Pokud má zaměstnanec i jiné příjmy, tak po skončení kalendářního roku (v termínu do 1. dubna) musí podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Další možností je využití služeb daňového poradce, kterému je zaměstnancem dána plná moc na zpracování daňového přiznání, a tím dochází kromě jiného k posunutí termínu pro podání daňového přiznání na 1. července.

Už od roku 2014 je zde limit ve výši 10 000 Kč měsíčně. Z tohoto příjmu je odváděna konečná daň u zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni na základě dohody o provedení práce a nemají podepsané prohlášení k dani. Zaměstnanec v tomto případě obdrží konečnou mzdu. (Na rozdíl od běžné mzdy, kdy je odvedena záloha na daň a celá daň je vypořádána až na začátku následujícího roku.) Z tohoto příjmu se také neodvádí pojistné.

Kromě dohod o provedení práce podléhají srážkové dani také příjmy ze závislé činnosti plynoucí na základě jiných titulů, a to příjmy do 3 500 Kč (dříve byl limit 3 000 Kč), pokud zaměstnanci nemají podepsané prohlášení k dani.

Současně je nutné sledovat i celkový příjem s ohledem na druhou sazbu daně, kdy je při překročení určité výše příjmu nutné odvést i daň, která je vypočteně vyšší sazbou daně. Podmínky jsou uvedeny dále v tomto článku.

Jak platí daně autorizované osoby podnikající na základě živnosti nebo podle autorizačního zákona

Fyzické osoby, které podnikají, mohou při evidenci svého podnikání postupovat třemi základními způsoby (navíc existuje ještě jeden speciální způsob, tzv. paušální daň, která je popsána níže):

 • vedení účetnictví podle podmínek zákona o účetnictví
  • Fyzické osoby mohou vést účetnictví dobrovolně nebo povinně, pokud jejich obrat přesáhl částku 25 mil. Kč.
 • vedení daňové evidence podle § 7b zákona o daních z příjmů
  • V tomto případě je nutné vést evidenci příjmů a výdajů a také majetku a závazků.
 • použití výdajových paušálů podle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů (stejné podmínky jako v roce 2021)
  • Fyzická osoba, která má příjmy z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti a která neuplatní výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů (tj. výdaje skutečné), může uplatnit výdaje paušální. Pro určení správné výše výdajového paušálu je důležité stanovení činností, které fyzická osoba provádí.
  • Fyzická osoba podnikající podle živnostenského listu (např. živnost projektová činnost ve výstavbě, § 14 odst. 1 písm. b) autorizačního zákona) může použít výdajový paušál ve výši 60 %.
  • Fyzická osoba podnikající podle zvláštních právních předpisů (§ 14 odst. 1 písm. a) autorizačního zákona) může použít výdajový paušál ve výši 40 %.

Když se podnikající fyzická osoba připravuje na výpočet daně z příjmů, je tedy důležité, jaké činnosti provádí a jaký výdajový paušál se k těmto činnostem vztahuje. Když by se výše paušálních výdajů blížila nebo překračovala výši výdajů skutečných, je pro fyzické osoby vhodnější použití výdajů paušálních. Použití paušálních výdajů v těchto případech je výhodné, protože není nutné žádným způsobem výdaje prokazovat, je pouze nutné vést evidenci příjmů.

Maximální výše příjmu, při které je možné uplatnit maximální výši paušálu, jsou 2 miliony Kč. Celková výše paušálu je omezena na 800 000 Kč u paušálu ve výši 40 %, na 600 000 Kč u paušálu ve výši 30 %, na 1 600 000 Kč u paušálu ve výši 80 %, resp. 1 200 000 Kč u paušálu ve výši 60 %. To znamená, že pokud fyzická osoba má například příjmy ze živnosti ve výši 3 miliony Kč, kde 60 % je 1,8 milionu Kč, tak jako paušál může uplatnit maximálně částku ve výši 1 200 tis. Kč.

V případě využití paušálu lze také uplatnit slevy na manželku a daňové zvýhodnění na děti bez omezení. Pokud fyzická osoba provádí více druhů činností, musí výdajové paušály využít buď u všech, nebo u žádné, nelze kombinovat daňovou evidenci a výdajové paušály. Pokud fyzická osoba u některé činnosti vede účetnictví, je možné u jiné činnosti využít výdajový paušál.

Fyzické osoby musí po skončení kalendářního roku (v termínu do 1. dubna nebo do 1. května) podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. V případě využití služeb daňového poradce, kterému je dána plná moc na zpracování daňového přiznání, se kromě jiného posouvá termín pro podání daňového přiznání na 1. července. Jak vyplývá z výše uvedeného, nejjednodušší je použití výdajových paušálů, kdy fyzická osoba vede pouze evidenci příjmů a není nutné sledovat žádné výdaje.

Paušální daň od roku 2021

Pro drobné živnostníky (neplátce DPH), kteří současně nemají příjmy ze závislé činnosti, je od roku 2021 zavedena tzv. paušální daň. Nabízí se jim možnost odvádět daň a platby na sociální a zdravotní pojištění jednou částkou a jedním formulářem.

Měsíční výše paušální daně pro rok 2022 byla ve výši 5 994 Kč; částka v sobě zahrnuje daň (100 Kč) a sociální a zdravotní pojištění. Za rok tedy bude zaplacena částka ve výši 71 928 Kč a nic dalšího placeno nebude. Není přitom nutné podávat daňové přiznání, ani přehledy na OSVČ a zdravotní pojišťovnu. Současně ale nebude možné uplatnit si žádné další výdaje ani slevy na dani.

Bohužel si tuto možnost nelze zvolit až na konci daňového období. Kdo ji chtěl využít již v roce 2022, musel na finanční úřad zaslat formulář „Oznámení o vstupu do paušálního režimu“ v termínu do 10. ledna 2022. Pro rok 2023 se v této oblasti očekávají změny, jak je popsáno dále.

Jak platí daně autorizované osoby – právnické osoby

Pokud autorizovaná osoba podniká jako právnická osoba, tak podle zákona o účetnictví musí vést účetnictví. Dále je nutné prověřovat podmínky zákona o účetnictví i zákona o daních z příjmů, jak již bylo řečeno výše.

Sazby daně z příjmů fyzických osob v roce 2022

Do roku 2020 byla v zákoně stanovena jedna sazba daně ve výši 15 % a současně v něm bylo uvedeno tzv. solidární zvýšení daně. Od roku 2021 došlo ke změně v tom, že zákon uvádí dvě sazby daně, a to 15 % a 23 %.

Na rozdíl od dřívějšího solidárního zvýšení daně, kdy se zvýšená daň platila pouze z příjmů ze závislé činnosti a z podnikání, podléhají této vyšší dani všechny příjmy, pokud celkový základ daně přesáhne limit stanovený v zákoně. Tento limit je stanoven ve výši 48 násobku průměrné mzdy a v roce 2022 jde o hodnotu 1 867 728 Kč.

Zavedení tzv. online finančního úřadu

V roce 2021 spustila daňová správa webové stránky www.mojedane.cz a současně novou verzi portálu www.financnisprava.cz. Podle tvůrců tyto weby zohledňují moderní trendy a umožňují podnikatelům jednodušší správu daní.

Zdaňování studentů a uplatnění slevy na dani u rodičů studentů

Pokud studenti mají nějaké příjmy ze zaměstnání (obvykle z různých brigád) a u zaměstnavatele nepodepíšou tzv. prohlášení k dani, pak jim zaměstnavatel při výplatě neuplatní slevy na dani. Jde většinou o příjmy na základě dohody o provedení práce, kdy zaměstnavatel odvede tzv. srážkovou daň. Pokud si chce daná osoba uplatnit slevy na dani, má možnost podat si daňové přiznání.

Pokud jde o studenta, který se soustavně připravuje na budoucí povolání (studium na středních a vysokých školách), je zletilým dítětem (až do 26 let) a který současně žije s rodiči ve společně hospodařící domácnosti, mohou si rodiče na tohoto studenta uplatnit daňové zvýhodnění na dítě.

Závěr

Daňové zákony přináší neustálé dohady o tom, jakým způsobem správně a legálně zaplatit daně. Současně se objevují různé komentáře a názory k těmto zákonům, které mohou měnit i zaběhlou praxi. Tento článek nemá za cíl „naučit“ čtenáře daně a daňovou problematiku, ale pouze upozornit na určité skutečnosti týkající se daňové oblasti s jejími neustálými změnami a vyvíjejícími se názory. Při podnikání je nutné znát nejen oblast předmětu podnikání, ale zároveň i daňovou a účetní oblast, abyste se v budoucnu vyhnuli případnému sankcionování ze strany správce daně, a to například pouze z důvodu neznalosti zákonů.