ČKAIT ovlivňuje právní prostředí

Neustále se proměňující právní prostředí průběžně sleduje a připomínkuje Legislativní komise ČKAIT. Na zasedání č. 9/2022 dne 8. listopadu 2022 v Praze prodiskutovalo přítomných 12 členů mimo jiné podzimní příval zákonů, které jsou převážně zařazeny na program 45. schůze Poslanecké sněmovny od 15. listopadu 2022. Mnohé totiž budou významně ovlivňovat výkon profese autorizovaných osob.

Ing. Hladík přivítal členy Legislativní komise ČKAIT (LK), přítomné jak prezenčně, tak i online. Představil JUDr. Evu Kuzmovou, kterou Představenstvo ČKAIT nově jmenovalo členkou LK. Jednání se účastnili: Ing. Karel Blecha, Mgr. Helena Dalešická, Ing. František Hladík, Ing. arch. Martina Hovořáková, JUDr. Eva Kuzmová, Ing. Radim Loukota, Mgr. Jana Machačková, Ing. Danka Makalová, Ing. Erika Malá, Ing. Martin Mandík, Ing. Petr Serafín, Ing. Ladislav Schwarz, Ing. Jaromír Šišma, Ing. Jitka Víchová.

Často kladené otázky

Mgr. Dalešická informovala o plnění úkolů LK. Odpovědi na často kladené otázky byly uveřejněny na webu ČKAIT v rubrice FAQ. Týkaly se odpovědnosti stavbyvedoucího za změny stavby oproti povolené PD.

Přehled nových právních předpisů je na PROFESISu

Informace o nově vydaných právních předpisech jsou pravidelně – obvykle jednou měsíčně – zpracovávány JUDr. Vobrátilovou a uveřejněny na webu v právní sekci informačního systému PROFESIS: https://profesis.ckait.cz/dokumenty-ckait/pravni-informace/

Přehled projednávaných novel zásadních zákonů

Tisk č. 330/0 – Vládní návrh věcné novely stavebního zákona č. 283/2021 Sb. ve znění novely č. 195/2021 Sb. byl zařazen k projednání na pořad 45. schůze (od 15. listopadu 2022). Na webu ckait.cz bylo umístěno aktuální znění navrhované novely ve sbírce dokumentů k rekodifikaci. Předseda Ing. Robert Špalek odeslal na Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) 6 bodů s pozměňovacími návrhy na doplnění této novely.

Tisk č. 313/0 – Vládní návrh novely energetického zákona, která se dotýká znění stavebního zákona č. 183/2006 Sb. byl podle usnesení hospodářského výboru doporučen ke schválení v upraveném znění 313/1.

Tisk č. 163/0 – Vznik nové profesní komory autorizovaných zeměměřičů navrhuje vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Pozměněné znění zemědělským výborem PSP je ve verzi tisku č. 163/3.

Tisk č. 333/0 – Povinnost komor ČKA a ČKAIT informovat Ministerstvo vnitra o údajích členů ke zřízení datových schránek, které budou pro autorizované osoby povinné od 1. července 2023, přináší vládní návrh novely zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi (čl. I bod 6 návrhu novely). Navržen na pořad 45. schůze.

Tisk č. 164/0 – Senátní návrh novely horního zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, byl zařazen na pořad 45. schůze.

Tisk č. 295/0 – Liniový zákon se má změnit podle návrhu poslanců Ivana Adamce, Pavla Blažka, Kláry Dostálové, Aleny Schillerové, Petra Fialy a dalších, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (§ 90 odst. 2). Navržen na pořad 45. schůze.

Tisk č. 31/0 – Návrh na změnu autorského zákona č. 121/2000 Sb. předložil garanční výbor: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Tisk č. 286/0 – Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, navržen na pořad 45. schůze (od 15. listopadu 2022).

Tisk č. 328 – Vládní návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku navržen na pořad 45. schůze.

Tisk č. 329 – Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku, navržen na pořad 45. schůze.

Připomínkové řízení

Stále se stává, že některé pro Komoru zásadní zákony jí nejsou zaslány v rámci připomínkového řízení. Náměstek pro komunikaci na Ministerstvu průmyslu a obchodu bude požádán o nápravu. V listopadu se v připomínkovém řízení jednalo o dvou klíčových dokumentech: novele energetického zákona č. 458/2000 Sb. a změně Ústavy ČR.

Mgr. Machačková informovala o harmonogramu prací MMR. Návrhy vyhlášek k novému stavebnímu zákonu lze očekávat v příštím roce. Novou úpravu FVE připravuje MMR v návaznosti na chystanou novelu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a energetický zákon, dále připravuje MMR také metodiku pro instalaci fotovoltaických elektráren. MMR předalo ČKAIT výzvu k projednání iniciativy SONS k doplnění bezbariérové klauzule do stavebního zákona. Byla předána Ing. Zdařilové.