SHRNUTÍ: Jak by jednotné stavebně-technické předpisy mohly reagovat na lokální specifika?

Stavební a technické předpisy, které určují požadavky na výstavbu, by měly být na území celé ČR včetně městské zástavby jednotné, neboť fyzikální parametry a biologické potřeby člověka jsou všude stejné. Můžou se však lišit v jednotlivých detailech, které jsou ovlivněny okrajovými podmínkami místa, kde se konkrétní stavba nachází. Proto se ve většině technických předpisů pracuje s koeficienty, které zohledňují dané podmínky, ale výpočet sám je platný pro celé území ČR a většina technických postupů je navíc jednotná v celé EU.

Jako příklad lze uvést výpočty namáhání nosných konstrukcí staveb, které se řídí evropskými normami (Eurokódy), ale pro každou stavbu se například podle daných podmínek místa zvolí správný koeficient zatížení sněhem. Obdobně je tomu u parametrů, jako je doprava v klidu, tj. počet parkovacích stání. Je žádoucí, aby celostátní vyhláška, kterou připravuje MMR, obsahovala jednotnou metodiku výpočtu, jež umožní zahrnutí koeficientu, který si následně může místní samospráva, včetně velkých měst, stanovit konkrétně podle vlastních potřeb.

Jako ČKAIT jsme rádi, že v posledním dostupném návrhu vyhlášky o požadavcích na výstavbu tomu tak je. Obdobně je pojato i problematické téma proslunění, kde součást přílohy návrhu vyhlášky tvoří tabulka, v níž je podle úhlu stínění možné redukovat množství bytových jednotek, které musí splnit požadavek na proslunění. Pokud si velká města následně umí obhájit, že připravený návrh MMR je přísný, a navrhnou redukci těchto koeficientů pro výpočet kvality bytových jednotek v centru a v okrajových místech, mohou si připravit vlastní předpis, který upraví tuto podmínku pro dané místo. Ale metodika a postup zůstanou stejné, platnost normativních postupů bude zajištěna.

Příklad možného řešení lokálně odlišných požadavků na proslunění dle verze stavebně-technických předpisů MMR z dubna 2022

Procento prosluněných bytů
Charakter zástavby A B C D
Úhel stínění < 30 ° 30 °–40 ° 40 °–50 ° > 50 °
Minimální počet prosluněných bytů z celkového počtu bytů 90 % 70 % 50 % 30 %

Charakter zástavby je stanoven dle uvedeného úhlu stínění. Úhel stínění je úhel od horizontální roviny vynesený ve směru normály ze středu okna ke stínící konstrukci protější budovy (obvykle atika, římsa, hřeben apod.). Úhel stínění nelze stanovit k lokálním nebo drobným konstrukcím, např. komínu…

Úhel stínění se stanovuje u nové zástavby ze středu okna kritické obytné místnosti. Přednostně se použije obytná místnost s oknem do fasády s orientací do uličního prostranství. Stínící konstrukce budovy se stanovuje:

  1. ze stávající budovy, nebo
  2. z budovy v dostavbě proluky odpovídající úplné souvislé zástavbě (výšková úroveň, půdorysný rozsah apod.), nebo
  3. se stavem zástavby podle podmínek územního rozhodnutí nebo podle regulačního plánu, popř. územního plánu, nebo
  4. se stavem se stavbou odpovídající přiměřenosti místním poměrům

 

Z tiskové zprávy ČKAIT