Jaké budou daně v roce 2023?

V průběhu roku 2022 byly a stále ještě jsou schvalovány novely daňových zákonů, které by měly nabýt účinnosti od 1. ledna 2023. Největší změna bohužel k dnešnímu dni (polovina listopadu) stále není schválena.

Navýšení limitu pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty

Po dlouhé době by od 1. ledna 2023 (zákon ještě bude schvalován v Senátu) měl být obrat pro povinnou registraci plátce DPH navýšen z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Stávající plátci DPH by měli mít možnost po nabytí účinnosti zákona požádat o zrušení registrace. Doporučuji v tomto případě přesně sledovat podmínky novely zákona, v jakých termínech bude možné plátcovství zrušit a jaké jsou podmínky při zrušení registrace (je zde například povinnost vrácení DPH z dříve pořízeného dlouhodobého majetku).

Paušální daň v roce 2023

Z výše uvedenou změnou souvisí i změna v možnosti použití paušální daně (opět bude zákon schvalován ještě v Senátu), která by se dala využít až do limitu příjmů 2 mil. Kč. Nově budou uplatňována tři pásma, podle výše příjmů a typu činnosti. Měsíční výše příjmů bude 6 208 Kč v prvním pásmu, 16 000 Kč ve druhém pásmu a 26 000 Kč ve třetím pásmu. Oznámení o vstupu do paušálního režimu bude nutné podat do 10. ledna 2023. Poplatníci, kteří již v paušálním režimu byli v roce 2022, budou automaticky pokračovat dál, pokud neoznámí správci daně ukončení tohoto režimu.

Elektronická evidence tržeb – změny

Vláda a následně i Poslanecká sněmovna schválily již dříve odklad elektronické evidence tržeb až do konce roku 2022. V současné době je schvalováno její úplné zrušení a vše by mělo být schváleno do konce roku 2022.

Povinnost podání daňového přiznání u poplatníků daně z příjmů fyzických osob

V současné době je povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob v případě, kdy fyzická osoba má zdanitelné příjmy větší než 15 000 Kč. V novele zákona o daních z příjmů je navrhována částka 50 000 Kč. Pokud by tedy v roce 2023 měla fyzická osoba nižší příjmy než 50 000 Kč, nemusela by podávat daňové přiznání.

Informace o správě daní

Kromě konkrétních daňových zákonů (zákon o daních z příjmů, zákon o DPH aj.), kterými se daňové subjekty musí řídit, je také důležité znát proces správy daní i to, jaké mají podnikatelé i občané práva a povinnosti a jaká práva a povinnosti má správce daně, tedy finanční úřad. Veškeré daňové podmínky jsou popsány v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád. Protože se daňové subjekty v případě nesplnění povinností daných daňovým řádem vystavují možnosti postihu, doporučuji sledovat i tuto oblast, která je v poslední době kvůli stanovování více a více povinností pro podnikatele čím dál důležitější.

Jako další informační zdroje (kromě tohoto článku a úplného znění zákona) ke správnému stanovení základu daně a správnému sestavení daňového přiznání bych doporučil pokyn Generálního finančního ředitelství D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů. V něm jsou uvedeny konkrétní příklady a vysvětlení k některým položkám zákona. Také je vhodné sledovat informace zveřejňované na stránkách Ministerstva financí a České daňové správy.

K celé daňové problematice doporučuji sledovat informace Generálního finančního ředitelství na stránkách www.financnisprava.cz, kde se objevují zprávy k veškerým daním včetně samotných zákonů, daňových tiskopisů a ostatních dotazů k dané problematice.