Jednostupňové dokumentaci je lépe se vyhnout

Tento článek vzniká jako odpověď na dotaz autorizované osoby ohledně požadavku stavebníka na zpracování „jednostupňové projektové dokumentace vč. soupisu prací, služeb a dodávek“. ČKAIT s poukázáním na věcnou nejasnost takto formulovaného smluvního závazku nedoporučuje na tento smluvní požadavek přistupovat.

V současné době se jedná o častou praxi, kdy zadavatelé v zadávací dokumentaci, resp. adhezní smlouvě o dílo požadují zpracování tzv. jednostupňové dokumentace, která je „sloučením“ dokumentací pro stavební povolení nebo společné povolení apod. a dokumentace pro provádění stavby. Dále v této souvislosti odkazují na vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska právního rámce vyhláška o dokumentaci staveb nezná takový druh dokumentace, přičemž v § 1 až § 5 taxativně vyjmenovává veškeré druhy projektových dokumentací pro stavby.

ČKAIT s poukázáním na věcnou nejasnost takto formulovaného smluvního závazku nedoporučuje na tento smluvní požadavek přistupovat. Již v rámci žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace je vhodné učinit dotaz na rozsah požadované dokumentace a její přesné určení. Tímto postupem bude případná nesrozumitelnost zadávací dokumentace předem vyjasněna.

Zadavatelé by měli dodržovat příslušné vyhlášky

V obecné rovině ČKAIT sděluje zadavatelům, aby postupovali v souladu s vyhláškami

  • č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů

ve vztahu k veřejným zakázkám s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů v § 2 odst. 1 a 2 uvádí, že:

  1. Dokumentací podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek je dokumentace, která rozsahem odpovídá
    1. projektové dokumentaci pro provádění stavby podle vyhlášky o dokumentaci staveb,
    2. projektové dokumentaci pro provádění staveb podle vyhlášky o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, nebo
    3. dokumentaci bouracích prací podle vyhlášky o dokumentaci staveb.
  2. Dokumentace podle odstavce 1 (dále jen „dokumentace pro zadání stavebních prací“) určuje stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“) včetně výkazu výměr.

Na tento postup současně navazuje § 158 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Současně by měla být také dodržena posloupnost jednotlivých stupňů projektové dokumentace staveb ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., kde se v příloze č. 13 uvádí k dokumentaci pro provádění stavby, že: „…Vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.“

Obecně lze u menších staveb, kdy je nutno zadavatelem ad hoc posoudit rozsah stavby, její umístění v území, dopad a vazby na okolí atd., výjimečně připustit tento požadavek, tedy zpracování tzv. „jednostupňové projektové dokumentace“. Z pohledu zákona ale důrazně doporučujeme tuto dokumentaci nazvat např. „dokumentace pro vydání společného povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby, resp. dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby“ apod. Tedy jednoznačně definovat, jakou dokumentaci má zadavatel na mysli, a dále jednoznačně uvést, v jakém rozsahu bude zpracována.

Tímto je splněn požadavek vyhlášky č. 169/2016 Sb., která jednoznačně mluví o rozsahu projektové dokumentace.

Obecně bych ale s užíváním této praxe byl velmi obezřetný. Zadavatel by neměl usilovat o dosažení úspory na ceně za projektovou dokumentaci tím, že bude požadovat jen její jednostupňové provedení. Tento postup pak navíc na zpracovatele projektové dokumentace klade nemalé nároky, které se nutně musí odrazit v odpovídající nabídkové ceně.