Ing. Jan Klečka

 • Jak navrhovat skleněné prvky ve stavbách

  V březnu 2022 vyšel dlouho připravovaný nový Technický standard (TS) ČKAIT, který blíže uvádí obecné zásady návrhu skleněných prvků ve stavebnictví. Má za úkol informovat odbornou veřejnost o obecných úskalích při návrhu skleněných prvků, interpretuje základní i pokročilá rizika a stanovuje obecné zásady, postupy a doporučení vedoucí k vytvoření funkčního návrhu. TS 03 – Návrh skleněných prvků ve stavebnictví – část 1: obecné zásady návrhu bude účinný od 1. července 2022.

 • ČAS se podílí na zavádění BIM

  Nově ustavená Komise ČKAIT pro BIM zřídila účet bim@ckait.cz a jeho správcem jmenovala Ing. Jana Klečku. Máte-li zájem jakožto autorizovaná osoba podávat připomínky k metodikám BIM, přihlaste se na uvedené adrese a budete obesíláni obdobně jako již dnes jsou obesíláni členové komise technické a pro BIM.

 • Výrobkové vlastnosti versus návrhové parametry konstrukce

  Proč je nezbytné znát při navrhování staveb rozdíly mezi výrobkovými vlastnostmi a návrhovými parametry? Rozdíly mezi výrobkovými a konstrukčními parametry autor článku pro lepší představu vysvětluje na několika v praxi běžných příkladech. Neznalost těchto rozdílů má negativní dopad na kvalitu staveb. Stavba totiž není laboratoř.

 • Bude akcelerace BIM pokračovat i letos?

  Od počátku loňského roku výrazně vzrostl zájem o problematiku BIM a nejen na webu ČKAIT se nyní můžeme dozvědět o konkrétních praktických krocích, které téma BIM výrazně posouvají v ČR vpřed. Lze předpokládat, že rok 2017 nebude jiný.