ČAS se podílí na zavádění BIM

ČSOB má již od roku 2014 interní koncepci zavedení BIM. Mezi 17 nominovanými na letošní ocenění Stavba roku 2019 je i nové sídlo ČSOB v pražských Radlicích, které bylo navrženo v informačním modelu BIM v plném rozsahu a aspiruje na certifikaci LEED Platinum. Projektová dokumentace: Chalupa architekti, s.r.o., zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s. (foto: Radlice Rozvojová, a.s.)
ČSOB má již od roku 2014 interní koncepci zavedení BIM. Mezi 17 nominovanými na letošní ocenění Stavba roku 2019 je i nové sídlo ČSOB v pražských Radlicích, které bylo navrženo v informačním modelu BIM v plném rozsahu a aspiruje na certifikaci LEED Platinum. Projektová dokumentace: Chalupa architekti, s.r.o., zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s. (foto: Radlice Rozvojová, a.s.)

Nově ustavená Komise ČKAIT pro BIM zřídila účet bim@ckait.cz a jeho správcem jmenovala Ing. Jana Klečku. Máte-li zájem jakožto autorizovaná osoba podávat připomínky k metodikám BIM, přihlaste se na uvedené adrese a budete obesíláni obdobně jako již dnes jsou obesíláni členové komise technické a pro BIM.

Nová Česká agentura pro standardizaci, jejíž náplní není jen tvorba a správa norem, vznikla k 1. lednu 2018. V souvislosti se schválenou Koncepcí zavedení BIM v ČR byl v agentuře zřízen samostatný odbor, mezi jehož základní činnosti patří realizace vládou schválených opatření z Koncepce zavedení BIM v ČR.

Koncepce zavedení BIM v ČR, jak název napovídá, neřeší jen podporu zavedení informačního modelování staveb do běžné praxe, ale dotýká se mnohem širšího rámce a klade si ambice digitalizovat procesy ve stavebnictví v širším kontextu. Má tak dopad i do digitálního povolování staveb, oceňování, vzdělávání, smluvního zajištění zakázek apod. 

Vše je na portálu www.koncepceBIM.cz

Kroky, které mohou zásadním způsobem ovlivnit každodenní práci autorizovaných osob, je nezbytné průběžně konzultovat s odbornou veřejností a znát její názor. Za tímto účelem byl zřízen interaktivní portál www.koncepceBIM.cz, na kterém Odbor koncepce BIM sdílí veškeré informace směrem k odborné veřejnosti a po přihlášení do připomínkového systému dává i možnost průběžně dílčí výstupy připomínkovat. 

Po úvodním náběhu nové instituce se odbor začal formovat a stabilizoval se do aktuálně šesti pracovních skupin, které začaly produkovat první výstupy ve formě rešerší, analýz, průzkumů apod. Například byla vydána analýza užití dat BIM, ke které proběhla velká diskuse na workshopu, kde byla odborné veřejnosti představena. Jak se ukazuje, analýza se má stát podkladem architektury navrhovaného datového standardu stavebnictví. Byla vydána i rešerše klasifikačních systémů, která je vzájemně srovnává podle různých pohledů s obecným doporučením, jak dále postupovat.

První je doporučení ke smlouvám

Agentura poskytla k připomínkám řadu důležitých návrhů a konceptů metodik BIM, kterými chce formovat způsob vypisování především veřejných zakázek v prostředí BIM a metodik pro tvorbu informačních modelů BIM, metodik pro vzdělávání, oceňování apod. První sada metodik BIM se týkala doporučení ke smlouvám a jejich přílohám. Jedním z nich je vzor tzv. BIM protokolu, tj. vzoru přílohy smlouvy o dílo, která určuje pravidla pro tvorbu, předání a užívání informačního modelu. Velmi připomínkovaný a silně vzbuzující diskusi byl dokument doporučení k hodnocení nabídek při zadávání veřejných zakázek a jeho způsob hodnocení ekonomické výhodnosti zakázek. K němu jsme v době psaní příspěvku ještě neobdrželi návrh vypořádání připomínek a dokument není aktuálně na webu koncepce k dispozici.

Implementace FIDIC

Nejnověji vydanou metodiku představuje koncept vytvoření smluvního českého standardu tzv. výstavbových projektů. Zda je správnou cestou vymezit stavební projekty ze zákona o veřejných zakázkách a zda to přinese kýžený efekt, je otázka k odborné diskusi spíše právní, ale dopad do profese odborníků ve stavebnictví to má jistě nemalý. Obdobně tomu je s potřebou zavedení projektového řízení staveb a obecné implementace smluvního standardu FIDIC na všechny druhy staveb včetně těch pozemních. Ještě větší dopad do každodenní činnosti velké většiny autorizovaných osob působících jako projektanti či zhotovitelé má návrh konceptu architektury datového standardu stavebnictví. Zde je nezbytné, aby se odborná veřejnost (což bezesporu členové České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě jsou) vyjádřila, jak budou data informačního modelu v prostředí BIM strukturována a jak se s nimi bude v jednotlivých fázích stavebního projektu zacházet. 

Nutnost datového standardu

Z prvního přečtení návrhu lze dovodit, že autoři architektury datového standardu cílí na jednoduchost pro zadavatele stavby, což je veskrze logické, ale není jisté, zda je celý koncept domyšlen až do konce. To znamená, zda navrhování staveb bude opravdu efektivnější a budou se modelovat a zapisovat potřebné informace pro posouzení návrhu z pohledu splnění právních požadavků v rámci povolování staveb a pro potřeby provedení stavby, a ne pouze přepisovat parametry pro prokázání naplnění zadání a prokázání splnění cílů, které si vytknul zadavatel na úplném začátku. Druhou cestou, tj. „odspodu“, se vydal například návrh datového standardu SNIM připravený odbornou radou BIM, který je popsán v navazujícím článku od Rudolfa Vyhnálka. Máme teď dva roky časového prostoru k tomu, aby odborná veřejnost, která se s prostředím již seznamuje, vyzkoušela, která z cest je ta méně složitá a přinese očekávané zvýšení efektivity českého stavebnictví.

BIM je povinný u nadlimitních zakázek

Na tomto místě je nutné připomenout, že koncepce pro zavedení BIM dává povinnost užití metody BIM u nadlimitních veřejných zakázek a týká se tak všech typů staveb. Pro autorizované osoby z oboru dopravních staveb je důležité připomenout, že obdobné metodiky se teď také paralelně vytvářejí na Státním fondu dopravní infrastruktury. Čas ukáže, k jakým odlišnostem se dojde, byť by vše mělo být z logiky věci stavěno na jedné metodice. Nezapomeňme však, že metodiky BIM vydávané agenturou ČAS i SFDI nejsou obecně právně závazné; tedy nejedná se o právní předpisy, ale o doporučené dokumenty. Povinnost řídit se jimi může být dána smlouvou, podmínkami vyhlášené veřejné zakázky. Proto ČKAIT vnímá jako velmi důležité, aby její členská základna měla možnost dávat své připomínky k těmto výstupům. 

Jak připomínkovat metodiky BIM

Nově ustavená Komise ČKAIT pro BIM proto zřídila účet bim@ckait.cz a jeho správcem jmenovala Ing. Jana Klečku. Máte-li zájem jakožto autorizovaná osoba podávat připomínky k metodikám BIM, přihlaste se na uvedené adrese a budete obesíláni obdobně jako již dnes jsou obesíláni členové komise technické a pro BIM.