Zpráva z 3. zasedání představenstva 2019

Pohled na Labe v Ústeckém kraji (foto: Správa vodních cest)
Pohled na Labe v Ústeckém kraji (foto: Správa vodních cest)

Výjezdní zasedání představenstva ČKAIT se konalo 14.–15. června 2019 v Ústí nad Labem. Jednání se účastnilo 13 členů představenstva, dva byli omluveni.

Představenstvo projednalo v rámci ekonomického bloku průběžný stav hospodaření ČKAIT a IC ČKAIT, které odpovídá rozpočtu na rok 2019. Začalo s přípravou návrhu rozpočtu na rok 2020. Předseda upozornil na to, že je potřeba myslet na rok 2020 a blížící se konec funkčního období orgánů ČKAIT. Prof. Materna navrhl nominovat do Autorizační rady profesora Tuzu. Dále Ing. Křeček informoval o tom, že hlavní účetní koncem roku odchází a je nutné hledat nového pracovníka. Návrhy bude přijímat ředitel kanceláře ČKAIT.

Stav pojistných událostí

Pojišťovací makléř, firma GrECo International, s.r.o., dodal přehled o výši škodních událostí k 31. květnu 2019. Souhrnný stav včetně zvýšeného skupinového pojištění a individuálního pojištění je na úrovni 65 %. Tím stále dodržujeme smluvně stanovený limit a nehrozí zvyšování ceny pojistného pro příští rok. Dojde pouze ke zvýšení celkové ceny v souvislosti s nárůstem členské základny.

Pozastavení autorizace pravomocně odsouzeným osobám

Představenstvo sleduje případ zřícené střechy tělocvičny v České Třebové. Představenstvo na základě rozsudku okresního soudu v Ústí nad Orlicí, kterým byl Ing. Škorpilovi mj. uložen trest zákazu činnosti a výkonu funkce projektanta na tři roky a podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 360/1992 Sb., jednomyslně schválilo pozastavení autorizace na dobu trvání trestu zákazu výkonu činnosti.

Ze setkání čestných členů

Ing. Mráz informoval o průběhu setkání, projížďce historickou tramvají, prohlídce Arcibiskupství pražského. Hodnotil akci jako dobře připravenou se zajímavým programem.

O rekodifikaci stavebního práva

Předseda seznámil přítomné s průběhem legislativního procesu věcného návrhu stavebního zákona. Informoval o svém dopise adresovaném předsedkyni Legislativní rady vlády, v němž upozornil na netransparentnost vypořádání meziresortního připomínkového řízení, poukázal na dvě stěžejní připomínky ČKAIT – nesouhlas s návrhem, aby dokumentace pro povolení stavby byla jen v rozsahu současné dokumentace pro územní rozhodnutí doplněné o stavebně-konstrukční řešení s důrazem na návrh nosných konstrukcí a stabilitu stavby; a požadavek na projektanta jako účastníka řízení. Upozornil paní ministryni na možný střet zájmů některých členů Legislativní rady vlády. Předsedkyně Legislativní rady vlády nás dopisem informovala o vzniku ad hoc zvláštní pracovní komise Legislativní rady vlády složené z vybraných členů Legislativní rady vlády, avšak bez členů, kteří jsou autory věcného záměru stavebního zákona. Ad hoc pracovní komise materiál velmi kritizovala, ale v závěru navrhla vládě věcný záměr schválit a připomínky vypořádat až při přípravě paragrafového znění návrhu stavebního zákona.

Celoživotní vzdělávání a akreditace

Profesor Materna informoval o návrhu komise Celoživotního vzdělávání ČKAIT. Kratší semináře v délce 2–4 hodiny jsou za půl bodu. Komise navrhuje zvýšit odměnu za hodinu přednášky na 2 000 Kč vč. DPH a hrazeny budou cestovní náklady veřejnou dopravou v ceně 1. třídy. Příprava se nebude odměňovat. Odměna za souběžný webinář zůstává beze změny 2000 Kč s DPH. Navržené změny byly schváleny jednomyslně s účinností od 1. ledna 2020. Ing. Vaverka předložil návrh na školení soudních znalců z oboru stavebnictví. Požádáme ministerstvo spravedlnosti o finanční prostředky.

Kalendáře 2020

Představenstvo schválilo na rok 2020 vydání 800 ks nástěnných kalendářů „České a slovenské stavby století“ (150 kalendářů v kartonovém obalu) s potiskem ČKAIT pro prezentaci Komory a kapesní kalendáře pro rok 2020 pro všechny členy. Zároveň představenstvo doporučilo udržovat elektronický kalendář na webu v současné podobě s možností exportu do souboru formátu ics.

Inženýrská komora 2020

Téma Inženýrské komory 2020 je České stavby 21. století, resp. Stavby po roce 1989. Ing. Zídek požádal všechny členy představenstva o dodání námětů do konce srpna s návrhem autorů. 

Připomínkování technických norem

Ing. Drahorád představil návrh zapojení ČKAIT do připomínkování českých technických norem. Po diskusi je shoda na zařazení ČKAIT jako připomínkového místa.

Projednání žádosti o záštitu

Byla schválena záštita mezinárodní konferenci Centra pasivního domu 2019; Střechy Praha, Řemeslo Praha, Solar Praha, Purpo Praha; soutěž Úsporný dům. Představenstvo dále schválilo uvedení ČKAIT jako spolupracující organizace Vědeckotechnická společnosti pro sanace staveb a péči o památky na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb.

K souběhu funkcí

Profesor Materna přítomné seznámil s výsledky jednání výboru oblasti Brno o zakázaném souběhu funkcí. Navrhl, aby příště tyto zásadní změny byly s účinností k datu shodném s datem voleb do orgánů Komory.

Stavba roku 2019

Ing. Zdařilová informovala o jednání k celostátní Stavbě roku 2019. Přihlásilo se 53 staveb českých a šest zahraničních, 40 % staveb přihlásili stavebníci, 40 % dodavatelé a 20 % projektanti. Pro rodinné domy a stavby do 15 mil. Kč se snížil přihlašovací poplatek na 8 tis. Kč. Ing. Korbel byl pověřen nominací stavby, kterou oceňuje Ministerstvo kultury ČR.

Požární bezpečnost

Ing. Špačková promluvila o anketě v oboru požární bezpečnosti staveb ke kodexu požárních norem. Anketa byla vyhodnocena a účast na ní byla velmi dobrá.

Druhé čtení zákona o energiích

Profesor Kabele informoval o zákonu o hospodaření energií – zákon č. 406/2000 Sb. je ve druhém čtení, s tím souvisí i podzimní konference. Dále předložil k diskusi, zda nerozšířit autorizovanou činnost i na provoz a údržbu budov, prof. Materna návrh podpořil.

Konference

Ing. Zídek přítomné seznámil s průběhem konference Městské inženýrství Karlovarsko 2019, kde bylo 140 účastníků, z toho 90 ze zahraničí. Dále informoval o konferencích EHD v Litomyšli ve dnech 6.–7. září; Vztah k městu 3.–4. října v Jičíně a konferenci Pro Památky konanou 6.–8. listopadu v Písku.

Ing. Křeček informoval o slavnostním otevření trvalé expozice Statika hrou v areálu Národního technického muzea v Centru stavitelského dědictví Plasy.

Různé

Ing. Loukota informoval o rozeslání harmonogramu výroby časopisu Zprávy a informace ČKAIT na oblasti. V dalších číslech bude představena oblast Ústí nad Labem a Liberec. 

Ing. Křeček promluvil o jednání s předsedou SMO Mgr. Františkem Luklem a novým předsedou ČKA Ing. arch. Janem Kaslem.

více na www.ckait.cz • Zápisy z jednání • Představenstvo