K rekodifikaci: Proč je nutná podrobnější dokumentace pro povolení staveb?

Aby stavba plnila stoprocentně svůj účel, musí mít pevný základ. Aby stavba byla řádně projednána a realizována i podle věcného návrhu stavebního zákona musí mít řádnou dokumentaci pro povolení staveb (DPS), a to v potřebné kvalitě a podrobnostech. /Upozornění: Věcný záměr zavádí novou terminologii – DPS již neznamená dokumentaci pro provádění staveb, ale dokumentaci pro povolení staveb./

Aby bylo řádné projednání, musí mít DPS takové podrobnosti, podle kterých je možné posoudit, že stavba bude splňovat veřejný zájem, to znamená, že v souladu s § 2 odst. 2 písm. e) SZ splňuje obecné požadavky na výstavbu, kterými jsou obecné požadavky na využívání území, technické požadavky na stavby a obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb, stanovené prováděcími právními předpisy. Aby stavba mohla řádně plnit svůj účel, musí ve smyslu § 156 stávajícího stavebního zákona a nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 vyhovět sedmi základním požadavkům na vlastnosti staveb, což jsou:

 • mechanická odolnost a stabilita;
 • požární bezpečnost;
 • hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí;
 • bezpečnost a přístupnost při užívání;
 • ochrana proti hluku;
 • úspora energie a tepelná ochrana;
 • udržitelné využití přírodních zdrojů.

Splnění těchto požadavků je posuzováno veřejností, dotčenými orgány a stavebním úřadem a toto posouzení je nutné proto, aby:

 • mohl projektant i stavební úřad takovou dokumentaci potvrdit (ověřit) podpisy a otisky razítek;
 • měl stavební úřad dostatečně podrobnou DPS pro provádění kontrol, následnou kolaudaci a archivaci;
 • měl stavebník řádný, úředně ověřený a dostatečně podrobný podklad pro dokumentaci pro provedení stavby, která má být povinná a též archivovaná;
 • stavebník získal přehled o skutečném rozsahu stavby a následně o finančních nákladech;
 • měl projektant pevný podklad pro vypracování dokumentace pro provedení stavby ve vztahu k odpovědnosti, kterou mu dávají § 12 AZ, § 158 a § 159 SZ;
 • měl zhotovitel řádný doklad o tom, že realizuje stavbu podle řádně projednané a schválené DPS.

 

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.