Cena Inženýrské komory 2018

Kolektor Hlávkův most - Ceny inženýrské komory ČKAIT
Kolektor Hlávkův most - Ceny inženýrské komory ČKAIT

Dne 30. března 2019 proběhlo vyhlášení výsledků XV. ročníku Ceny Inženýrské komory. Slavnostní ceremoniál byl již tradičně součástí Shromáždění delegátů ČKAIT. Od roku 2004 do roku 2018 se této soutěžní přehlídky zúčastnilo již 227 inženýrských týmů se svými projekty či stavbami.

Výsledky Cen Inženýrské komory 2018 vyhlásil na Shromáždění delegátů ČKAIT Ing. Pavel Pejchal, CSc., předseda poroty a člen Představenstva ČKAIT. Podle rozhodnutí hodnoticí komise, která posuzovala letos deset přihlášených staveb a projektů, byly uděleny tři hlavní Ceny Inženýrské komory. Jedna stavba získala zároveň Zvláštní ocenění poroty a Cenu veřejnosti. 

V čele hodnoticí komise byl Ing. Pavel Pejchal, CSc. Dalšími členy komise byli Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Petr Chytil, Ing. Radek Lukeš, Ing. Čestmír Novotný, Ing. Jindřich Pater a Ing. Karel Vaverka.

Porota udělila Cenu Inženýrské komory těmto třem projektům: Stavba č. 8615 Kolektor Hlávkův most, Lávka přes Horní nádraží v Karlových Varech a Revitalizace statku v Horoměřicích. Zvláštní ocenění poroty a zároveň Cenu veřejnosti získal projekt Přesun kaple sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie v Ivančicích – Letkovicích.

Ceny Inženýrské komory včetně finančního ohodnocení předávali Ing. Pavel Křeček, FEng., předseda ČKAIT, Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT, a Ing. Pavel Pejchal, CSc., předseda komise. Cenu veřejnosti 2018 sponzorovanou pojišťovacím makléřem firmou GrECo JLT Czech Republic s.r.o. předala zástupkyně makléře Ing. Petra Bartoníčková. 

Ceny Inženýrské komory za rok 2018

Lávka přes Horní nádraží v Karlových Varech 

Lávka přes Horní nádraží v Karlových Varech (foto: PONTIKA s.r.o.)

  • Přihlašovatel: Ing. Jan Procházka, PONTIKA s.r.o.
  • Projektant: Ing. Jan Procházka, Ing. Luděk Oberhofner, Ing. Marcel Zoufálek, Ing. Jakub Rudolský, PONTIKA s.r.o.; Ing. Juraj Nosko, BÖGL a KRÝSL, k.s.

Účelem lávky je bezbariérový přechod pro pěší a cyklisty přes kolejiště žst. Karlovy Vary. Požadavkem bylo navrhnout takovou konstrukci, která nebude přímo zasahovat do kolejiště (žádná podpěra v kolejišti) a zároveň bude splňovat podmínky pro zřízení stavby v ochranném pásmu dráhy a na dráze. Hlavní nosnou konstrukci tvoří dva vetknuté ocelové symetrické (podle podélné osy) oblouky nakloněné ve svislé a ve vodorovné podélné rovině (v horní části jsou k sobě nakloněné a zároveň se rozevírají směrem ke schodišti). Oblouky jsou obdélníkového průřezu, svařované z plechů a mají proměnnou výšku průřezu. V horní části jsou oblouky zajištěny osmi příčlemi. Mezilehlá mostovka je do oblouků v místech kontaktu vetknuta, v části pod oblouky je zavěšena. Mostovka je v zavěšené části tvořena dvěma krajními ocelovými RHS profily zavěšenými na obloucích přes rektifikovatelné tyčové závěsy. V severní části je krajní pole mostovky v části nad oblouky uloženo na posuvných čepech kotvených v severní opěře. Desku mostovky pak tvoří železobetonová monolitická deska výztuží provázaná k ocelovým výztuhám boků krajních ocelových nosníků. Schodišťovou část mostovky tvoří ocelová ortotropní konstrukce (bez železobetonové desky) vetknutá do boků hlavních nosných oblouků.

Stavba č. 8615 Kolektor Hlávkův most

Stavba č. 8615 Kolektor Hlávkův most (foto: INGUTIS, spol. s r.o.)

  • Přihlašovatel: Ing. Jaromír Zlámal, INGUTIS, spol. s r.o.
  • Projektant: Ing. Jaromír Zlámal, Ing. Václav Ráček, Ph.D., Ing. Ondřej Horák, Ing. Jiří Kolda, Ing. Daniel Švec

Rekonstrukce Hlávkova mostu v Praze je plánována na nejbližší budoucnost a vynutila si přemístění inženýrských sítí mimo těleso mostu. Trvalé přemístění všech inženýrských sítí vedených pod tímto mostem je řešeno novým kolektorem Hlávkův most, který spojuje stávající trasu kolektorů na levém a pravém břehu Vltavy. Jednalo se o složitou inženýrskou stavbu pod řekou Vltavou, procházející složitými a poměrně variabilními geologickými podmínkami (dva geologické zlomy apod.). Původní morfologie je navíc v prostoru těšnovské strany narušena lidskou činností během starých úprav ramen Vltavy. V rámci stavby vzniklo mnoho zajímavých objektů – hloubená odbočná větev kolektoru, hlavní kolektorová trasa, technická komora 101, propojení do kolektoru Severní předmostí Hlávkova mostu (SPHM), šachty J102 a J104. 

Ing. Jaromír Zlámal při ocenění připomněl zásluhy celého týmu na realizaci: „Nově vybudovaný kolektor představoval v uplynulém období jednu z mála realizovaných podzemních staveb v ČR. Od provedení první studie vypracované firmou INGUTIS, spol. s r.o., na níž mají zásluhu především známé osobnosti pražské kolektorové sítě Ing. František Dvořák, Ing. Jan Sochůrek a Jiří Středa, až po kolaudaci stavby uplynulo 14 let. S ohledem na legislativní změny a nové normy bylo nutné projektovou dokumentaci postupně výrazně upravovat. Společně se zhotovitelem stavby (HOCHTIEF CZ a.s. a Subterra a.s.) se podařilo na stavbě aplikovat neobvyklé technologie, doposud na kolektorech nepoužité. Jedná se např. o kontinuální betonáž šachet či nasazení rakouské automatické bednicí formy pro definitivní ostění hlavní kolektorové trasy. Bez vzájemné spolupráce, pochopení a velkého osobního nasazení všech účastníků výstavby by tato stavba nevznikla v takové kvalitě. Za to chci všem zúčastněným poděkovat.“

Projekt revitalizace statku v Horoměřicích č. p. 1 

Projekt revitalizace statku v Horoměřicích č. p. 1 (vizualizace: ARCH TECH)

  • Přihlašovatel: Ing. Karel Sehyl, ARCH TECH
  • Projektant: Ing. Jan Haspra, Ing. Karel Sehyl

Zásadní myšlenka principu navrženého řešení je zachovat genius loci neopakovatelného, velmi kvalitního komplexu barokní venkovské rezidence hospodářského charakteru s cenným hospodářským dvorem, s památkově chráněným zámeckým křídlem a navazujícím zámeckým parkem s předstupující zklidňující vodní plochou na jižní straně barokního komplexu oddělující statek od rušné komunikace. Statek se zámeckým areálem, založený v první polovině 18. století strahovskými premonstráty, je přirozenou dominantou jádra obce. Je povinností potomků zakladatelů a stavitelů tohoto významného originálního díla dědictví předků v Horoměřicích udržet, zachovat pro další generace, a hlavně nezničit novodobými zásahy. Nevyužitý prostorový potenciál dává příležitost pro umístění zařízení pro chod obce, kulturní, vzdělávací a společenské zázemí. Prostředí a vzdělání přispívá ke kultivaci člověka a prezentuje naši současnou společnost navazující na odkaz našich skvělých předků. Objekt 1000128712 – zámecké křídlo s kaplí je v seznamu kulturních památek od roku 1958 pod číslem 18033/2-3390, kaple od roku 1987.

Zvláštní ocenění poroty za rok 2018 a zároveň Cena veřejnosti 2018

Přesun kaple sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie v Ivančicích – Letkovicích

Přesun kaple v Letkovicích

  • Přihlašovatel: Ing. Adolf Herman, René Růžička, Ing. Josef Janíček, Tomáš Kirschner, ULAS s.r.o.

Přesunutí kapličky v Letkovicích o tři metry dále od silnice směrem na náves z důvodu zvýšení bezpečnosti osob a silniční dopravy. Pod ztužující rošt základů kaple byly umístěny ocelové nosníky, za které jeřáby kapličku zvedly a přeložily na nový železobetonový základ.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.