Aktivity ČKAIT na Stavebním veletrhu Brno

Stánek Stavebního poradenského centra ČKAIT na Stavebním veletrhu Brno (foto: Martin Galeta)
Stánek Stavebního poradenského centra ČKAIT na Stavebním veletrhu Brno (foto: Martin Galeta)

ČKAIT letos byla nejen spolupořadatelem Stavebních veletrhů Brno, ale podílela se i na organizaci doprovodného programu. Zájem o odborné přednášky byl veliký, a to po všechny čtyři dny veletrhu.

Pro Stavební veletrh v Brně organizovala Komora nejen tradiční aktivity, jako je Ouvertura a Stavební poradenské centrum, v němž mohli návštěvníci bezplatně konzultovat s nezávislými odborníky své problémy s plánováním, realizací a užíváním staveb, právním prostředím, materiály pro stavby, a již druhým rokem i úvěrovými programy Státního fondu rozvoje bydlení, ale zařadila i akce nové. Novinkou letošního veletrhu byly tematické přednášky v rámci Stavebního poradenského centra, které měly každý den jiné téma.

Ouvertura – jak bydlet chytře

V předvečer zahájení veletrhu pořádala Komora v sídle Rektorátu VUT v Brně tradiční Ouverturu, slavnostní setkání stavebních odborníků, letos již devatenácté. Jeho téma bylo shodné s tématem veletrhu: Jak bydlet chytře? V průběhu večera zazněly tři přednášky. Jako první vystoupil RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., z Fakulty stavební Vysoké školy báňské v Ostravě – Katedry městského inženýrství, s přednáškou o urbanistické struktuře chytrého města. Jako druhý promluvil prof. Ing. Josef Chybík, CSc., z Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně o pozici energeticky úsporných domů v systému chytrých/inteligentních budov. Přednášky zakončil Ing. arch. Ondřej Chybík (MAS ETH) s tématem chytré návrhy a realizace.

Smart city nejsou jen digitální technologie, ale naopak, jedná se o chytré budování měst z hlediska služeb a infrastruktury, zdůraznil ve své přednášce Tomáš Hudeček. Na různých typech a strukturách zástavby – rostlá struktura, bloková struktura, solitérní vily, malé rodinné domy, dvojdomy a řadové domy, smíšená struktura, modernistická struktura – ukázal, jak urbanismus ovlivňuje ekonomiku města. Na takto rozčleněné zástavbě v hlavním městě Praze sledoval hustotu osídlení, investiční náklady a náklady na provoz a udržování veřejné infrastruktury v jednotlivých typech zástavby. Vyšší hustota obyvatel přináší sice vyšší náklady na plochu, ale v přepočtu na obyvatele znamená pro město nemalé úspory. Zásadním zjištěním je, že tento vztah není lineární a zakřivuje se okolo hustoty 100 obyvatel na hektar, která bývá označována jako ideální udržitelný model města krátkých vzdáleností.

Vztah mezi snižováním spotřeby energie a kvalitou vnitřního prostředí v budovách byl jedním z hlavních motivů přednášky profesora Josefa Chybíka, dlouholetého úspěšného pedagoga Fakulty architektury v Brně. Pozornost věnoval také požadavkům nové evropské energetické směrnice přijaté v roce 2018, kterou budou jednotlivé členské státy teprve transformovat do svého národního práva. Předobraz této moderní koncepce bytového domu ukázal na příkladu vily Tugendhat v Brně, jako stavbě, která má kompaktní tvar, samostatně stojící garáž, prosklenou jižní stěnu, a naopak uzavřenou stěnu severní a řízené větrání. Do pasivního standardu lze podle profesora Josefa Chybíka výhodně přestavět panelové domy, které k tomu mají vhodný geometrický tvar.

Třetím přednášejícím byl zástupce mladé generace architektů Ing. arch. Ondřej Chybík (syn Josefa Chybíka) z ateliéru Chybík + Krištof. Toto mladé architektonické studio má za sebou již řadu úspěchů. Patří k nim například návrh českého pavilonu pro Světovou výstavu Expo 2015 v Miláně vytvořený modulárním kontejnerovým systémem. Po skončení výstavy byl demontován a přesunut zpět do České republiky, dnes jej můžeme spatřit ve Vizovicích. K dalším pracem ateliéru patří návrh sídla Vinařství Lahofer nedaleko od Znojma, které je v současné době ve výstavbě.

Hospodaření vodou

První den veletrhu bylo tématem přednášek hospodaření vodou. Zájemci vyslechli přednášky Ing. Zuzany Vyoralové, Ph.D., z ČVUT v Praze, o hospodaření šedou odpadní vodou a vodou srážkovou, a přednášku o studnách.

Komora připravila na dané téma také diskusní seminář Kulatý stůl – Hospodaření vodou, strategickou surovinou, který moderoval Ing. Adam Vokurka, Ph.D., prezident ČSSI a vedoucí aktivu Vodohospodářských staveb ČKAIT. Přednášející, kterými byli Ing. Hluštík (VUT v Brně), Ing. Raclavský (VUT v Brně), Ing. Plotěný (Asio), Ing. Valdman (SFŽP) a Ing. Dvořák (LIKO-S), seznámili posluchače s problematikou zásobování vodou, využitím srážkových vod, čištěním odpadních vod a jejich využitím, malými čistírnami odpadních vod, zařízeními pro jímání a vsakování srážkové vody, zelenými střechami a fasádami, kořenovými čistírnami, a v neposlední řadě i s dotacemi Státního fondu životního prostředí. Posluchači z řad pracovníků orgánů státní správy, provozovatelů vodovodní a kanalizační sítě i jednotlivců živě diskutovali s přednášejícími nad problémy, které je tížily. Přednášky Kulatého stolu jsou vyvěšeny v systému PROFESIS – Studijní materiály.

Požární bezpečnost staveb

Druhý den nesl téma požární bezpečnost staveb. Přednášky Ing. Marie Rusinové, Ph.D. (VUT v Brně) se týkaly bytových a rodinných domů. Posluchači byly seznámeni s pravidly únikových cest, řešením zařízení pro protipožární zásah, ale i požadavky na provádění zateplení bytových domů. U rodinných domů se jednalo převážně o rozbor hořlavých a nehořlavých konstrukčních systémů a řešení odstupových vzdáleností.

Bezbariérovost staveb

Třetím tématem byly bezbariérové úpravy rodinných a bytových domů a bytů, které přednášela Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., (VŠB-TU Ostrava). Posluchači se mohli inspirovat nejen radami ohledně výtahů, přístupů do domů a bytů, úprav jader a dalších prostor pro bydlení, ale byly jim představeny i možnosti příspěvků od Úřadu práce.

Zdravé bydlení

S posledním tématem, zdravým bydlením, seznámily posluchače Ing. Zuzana Mathauserová a RNDr. Kateřina Klánová, CSc., ze Státního zdravotního ústavu. Jejich přednášky byly zaměřeny na kvalitu vnitřního prostředí budov – mikroklimatické podmínky, větrání a výskyt bakterií a plísní v bytech a domech jako předmět sporů v soudním řízení.

prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
1. místopředseda ČKAIT

Ing. Dominika Hejduková
vedoucí Střediska vzdělávání a informací ČKAIT

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.