Větrné a fotovoltaické elektrárny z hlediska ochrany přírody a krajiny

Hodnocení území pro realizaci  větrných elektráren (VTE) z hlediska limitů ochrany životního prostředí: hnědě -  nevhodná území pro výstavbu VTE, zeleně - spíše nevhodná území pro výstavbu VTE, žlutě - vhodná  území  pro výstavbu VTE
Hodnocení území pro realizaci větrných elektráren (VTE) z hlediska limitů ochrany životního prostředí: hnědě - nevhodná území pro výstavbu VTE, zeleně - spíše nevhodná území pro výstavbu VTE, žlutě - vhodná území pro výstavbu VTE

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vydalo metodický pokyn se schematickými mapami, které ukazují vhodné a nevhodné území pro umístění větrných a solárních elektráren. Metodika je ale pouze podkladem a nenahrazuje správní řízení.

Podíl OZE na celkové tuzemské hrubé výrobě elektřiny je pro rok 2020 předpokládán 15,2 % (v roce 2016 činil 11,3 %). Jedním z předpokladů k dosažení tohoto cíle je sjednocení a zrychlení administrativního postupu souvisejícího s povolováním realizace staveb a zařízení využívajících OZE.

Mezi opatření, která by k tomuto měla přispět, patří i tento metodický návod k preventivnímu vyhodnocení možností umístění větrných (dále jen VTE) a fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) z hlediska ochrany přírody a krajiny na území krajů, obcí nebo jiných územních celků. Přes všechny přínosy ve smyslu menší zátěže životního prostředí oproti výrobě elektrické energie z konvenčních zdrojů je výstavba VTE a FVE zásahem do krajiny, který se může svým charakterem dotýkat zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny), zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zájmů chráněných zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Metodický návod proto stanovuje postup (princip) zpracování preventivního hodnocení, který identifikuje zájmy, resp. limity ochrany přírody a krajiny i limity ochrany zemědělského půdního fondu v regionálním měřítku, a formou negativního vymezení definuje území, v nichž je výstavba VTE a FVE nevhodná, spíše nevhodná a obecně za posléze jasně formulovaných podmínek vhodná.

Metodika nenahrazuje rozhodnutí o umístění stavby

Definování krajinných prostorů jako nevhodných, příp. spíše nevhodných pro výstavbu VTE a FVE neznamená automaticky nemožnost umístění těchto staveb. Z jejich identifikace pouze vyplývá základní informace, zda a do jaké míry se jedná o významnější území z hlediska výše uvedených chráněných zájmů. Lze zde tudíž očekávat větší administrativní zátěž spojenou s případným povolovacím procesem a zvýšené riziko nepovolení záměru. Definování obecně vhodných území pro výstavbu VTE nebo FVE naopak neznamená automaticky kladné vyjádření příslušných úřadů ve věci umístění stavby a není ani pro správní orgány závazné. Protože preventivní studie velkého krajinného prostoru (územního celku) zpracovaná na základě tohoto metodického návodu nezná přesné parametry navrhovaných staveb, její hloubka, resp. konkrétnost zpracování nejsou schopny postihnout všechny možné aspekty vlivu navržených záměrů na přírodu a krajinu. Vše proto následně závisí na posouzení každého konkrétního záměru a splnění všech zákonných podmínek pro umístění stavby.

Metodický návod je i jedním z podkladů pro předběžné zhodnocení dotčení výše uvedených limitů konkrétními investičními záměry VTE nebo FVE. To však v žádném případě nenahrazuje proces posouzení vlivů záměru či koncepce a územně plánovací dokumentace na životní prostředí a následné povolovací procesy. Takové zhodnocení ale může být podkladem pro další koncepční krajinně a územně plánovací dokumenty, zejména pak pro zásady územního rozvoje, územní plány, územní studie.

redakčně upravený a krácený text MŽP ČR

Více na www.mzp.cz – Vyhodnocení možností umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny

Hodnocení území pro realizaci větrných elektráren (VTE) z hlediska limitů ochrany životního prostředí

  • území nevhodná pro výstavbu VTE
  • území spíše nevhodná pro výstavbu VTE
  • území vhodná pro výstavbu VTE

(zdroj: www.mzp.cz)

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.