Elektronický deník autorizované osoby

Na elektronizaci stavebního procesu se musí připravovat i ČKAIT, které již začalo s vývojem softwaru pro elektronický deník autorizovaných osob. Nový systém by měl fungovat od 1. ledna 2020. Základními požadavky jsou nepozměnitelnost zápisu, časovová souslednost zápisů a samozřejmě bezpečnost celého úložiště proti event. napadení Potřebnou změnu Organizačního řádu schválilo Shromáždění delegátů ČKAIT v březnu 2019.

V současné době se připravuje rekodifikace stavebního práva a s ní se chystá elektronizace celého procesu a my jsme si dobře vědomi, že elektronizaci musíme připravovat také na úrovni ČKAIT. Nutně bude muset dojít k elektronizaci autorizačního razítka do podoby uznávaného elektronického podpisu nebo bezpečněji do kvalifikovaného elektronického podpisu. Zde však musí dojít ke změně zákona.

Není nutná změna zákona

Kde není nutná změna zákona je mj. deník autorizované osoby. Autorizované osoby sami stále častěji poptávají elektronickou verzi deníku autorizované osoby, proto jsem také v září 2018 předložil návrh na vytvoření elektronické verze na jednání představenstva. Představenstvo návrh podpořilo a pověřilo mě přípravou technického řešení. Před započetím prací jsem společně s vedoucím Střediska informačních technologií ČKAIT konzultoval záměr s Dozorčí radou a Dozorčí komisí ČKAIT jako kontrolními orgány provádějícími kontroly deníků autorizovaných osob. Zástupci těchto dozorčích orgánů stanovili základní požadavky na elektronickou verzi, především zpětnou nepozměnitelnost zápisu, časovou souslednost zápisů a samozřejmě bezpečnost celého úložiště proti event. napadení.

S těmito požadavky jsme se se svolením dozorčích orgánů zúčastnili několika kontrol deníků autorizovaných osob. Na kontrolách jsme diskusí s autorizovanými osobami a dozorčími komisaři identifikovali další odlišnosti nezbytné v elektronické verzi především pro práci dozorčích orgánů. Při kontrole deníku autorizované osoby nejde jen o konstatování, zda je deník veden správně či nikoli, ale jde také o osvětovou činnost, při které jsou autorizovaným osobám vysvětleny důvody proč a jak řádně vést deník autorizované osoby. Tato vysvětlení jsou při osobní návštěvě autorizované osobě podána ústně a do deníku se nezapisují. V případě elektronického deníku autorizované osoby se předpokládá, že dozorčí orgány budou mít po předchozím oznámení právo nahlížet do elektronického deníku autorizované osoby a osobní účast autorizované osoby nebude nutná. Tím se však ztratí zmíněná osvěta, a proto by měla mít elektronická verze možnost tato sdělení dozorčích komisařů zaznamenat a předat autorizované osobě. Obsah elektronického deníku, tedy povinné sloupce, budou stejné s těmi v papírové podobě.

Z technického pohledu půjde o webovou aplikaci, kterou vytvoří ČKAIT a bude provozována na serveru ČKAIT. Autorizovaná osoba se do svého deníku přihlásí svými přihlašovacími údaji odkudkoli, kde bude mít přístup k internetu. Komunikace mezi serverem a autorizovanou osobou bude zabezpečena šifrováním. Elektronická verze umožní autorizované osobě pouze nový zápis, nebude mít právo mazat nebo editovat již existující zápisy. Každý zápis bude mít časovou značku s časem uložení, resp. odeslání zápisu do deníku. Aplikace bude umožňovat export všech nebo vybraných zápisů do externího souboru např. PDF pro potřeby autorizované osoby např. do míst bez dostupnosti k internetu.

Změny v organizačním řádu ČKAIT jsou schválené

Změny v organizačním řádu a profesním a etickém řádu, které schválilo Shromáždění delegátů ČKAIT 2019, jsou koncipovány tak, že elektronický deník autorizované osoby je alternativou k deníku v listinné podobě. Pro autorizované osoby, které jsou spokojené s listinou podobou se nic nezmění, budou nadále vést deník jako doposud. Ostatní si po zavedení elektronické verze, předpoklad je od 1. ledna 2020, vyžádají přihlašovací údaje, v listinném deníku vyznačí přechod na elektronickou verzi a další zápisy vytvoří již do elektronické verze. Přesný postup tohoto procesu přechodu bude ještě po konzultaci s dozorčími orgány upřesněn.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.