Sdělování údajů z elektronických nabídek

Na rozdíl od podávání papírových nabídek už nemají účastníci právo nikomu poskytovat informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se podílejí na průběhu zadávacího řízení. MMR ČR uveřejnilo 26.2.2019 stanovisko expertní skupiny, v němž vysvětluje postup při poskytování informací účastníkům při podávání nabídek v elektronické podobě. Plně znění najdete na konci tohoto článku.

Otevírání nabídek v elektronické podobě upravuje § 109 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Vedle tohoto ustanovení se použije i § 108 ZZVZ, který obsahuje společnou úpravu pro otevírání nabídek, a to jak v elektronické, tak v listinné podobě. Ustanovení § 110 ZZVZ se na otevírání nabídek v elektronické podobě nevztahuje. Na rozdíl od otevírání nabídek v listinné podobě tak při otevírání nabídek v elektronické podobě není zadavatel povinen otevírat elektronické nabídky za přítomnosti účastníků zadávacího řízení, není povinen těmto účastníkům sdělovat identifikační údaje účastníků zadávacího řízení a údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení nebo vyhotovovat protokol o otevírání nabídek. Tyto povinnosti zadavateli nevyplývají ani ze základních zásad uvedených v § 6 ZZVZ, neboť transparentnost otevírání nabídek v elektronické podobě je zajištěna elektronickým nástrojem, v němž se nabídky otevírají. Takový elektronický nástroj musí splňovat požadavky uvedené v § 213 ZZVZ a ve vyhlášce č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, zejména tedy musí zajistit, aby nabídka nebyla otevřena před koncem lhůty pro podání nabídek, a zaznamenat, kdo a kdy nabídku otevřel.

Informace o nabídkách až po ukončení zadávacího řízení

Otázku sdělování údajů zjištěných při otevírání nabídek (a to jak v elektronické, tak v listinné podobě) vůči veřejnosti upravuje § 218 odst. 2 písm. a) ZZVZ, podle kterého zadavatel neposkytne podle zákona o svobodném přístupu k informacím, do ukončení zadávacího řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se podílejí na průběhu zadávacího řízení. Zadavatel tedy není oprávněn do ukončení zadávacího řízení na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím) informace o obsahu nabídek (tedy včetně informace o identifikačních údajích účastníků zadávacího řízení a údajů z nabídek odpovídajícím číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení) poskytnout. Případnou žádost o poskytnutí takových informací by zadavatel musel odmítnout. Ustanovení § 218 ZZVZ se však neuplatní v případě, kdy žádost o poskytnutí informací z nabídek zadavateli doručí účastník zadávacího řízení a současně není zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím (viz § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím), neboť taková žádost by neměla být vyřizována podle zákona o svobodném přístupu k informacím a tato situace by se měla posuzovat výhradně podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Zákon o zadávání veřejných zakázek v této otázce neobsahuje žádná konkrétní pravidla postupu, což ovšem neznamená, že zadavatel nesmí takové informace poskytovat. Uplatní se zde § 39 odst. 1 věta druhá ZZVZ, která zmocňuje zadavatele k tomu, aby si pravidla pro průběh zadávacího řízení určil v souladu se zásadami podle § 6 ZZVZ sám, pokud taková pravidla ZZVZ nestanoví.

Odpovědi všem nebo nikomu

Zadavatel se tedy může rozhodnout zda, kdy a jaké informace bude účastníkům zadávacího řízení poskytovat, přičemž je omezen pouze základními zásadami podle § 6 ZZVZ, to znamená, že při poskytování informací nemůže zadavatel diskriminovat žádného z účastníků zadávacího řízení. Může se tedy například rozhodnout, že informace o nabídkách žádnému z účastníků zadávacího řízení neposkytne, nebo je poskytne z vlastní iniciativy všem účastníkům zadávacího řízení. Je také možné, aby z důvodu předcházení uzavírání zakázaných dohod mezi účastníky zadávacího řízení poskytoval anonymizované informace, tedy například údaje o cenách bez identifikace účastníků zadávacího řízení. Rozhodnutí o rozsahu informací poskytnutých účastníkům zadávacího řízení může zadavatel učinit podle aktuálního vývoje zadávacího řízení (například po otevření obálek s nabídkami, po obdržení dotazu apod.), a to i pokud si poskytnutí informací předem neupraví v zadávací dokumentaci. Základní zásady zadávacího řízení uvedené v § 6 ZZVZ přitom nevyžadují, aby rozhodnutí zadavatele o rozsahu poskytnutých informací bylo stejné ve všech jím vedených zadávacích řízeních, zadavatel se může rozhodovat podle konkrétních okolností každého zadávacího řízení.

redakčně upravený a krácený text MMR ČR

Zdroj: www.mmr.cz, www.portal-vz.cz

Přímý odkaz na stanovisko expertní skupiny MMR ČR k zákonu o zadávání veřejných zakázek z 26. února najdete zde

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.