Povinností autorizovaných osob je oznamovat vady staveb

Pokud se autorizovaná osoba setká s takovou vadou stavby, kdy došlo ke ztrátám na životech nebo k ohrožení životů a zdraví (osob, zvířat), k ohrožení bezpečnosti stavby nebo ke značným majetkovým škodám, musí ji hlásit prostřednictvím Systému stavebně technické prevence. Tento příspěvek vznikl na popud jednání aktivu Statika ČKAIT.

Systém stavebně technické prevence (dále SSTP) zřídilo a provozuje MMR ČR v souladu s § 12 platného stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a s § 18s vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Systém stavebně technické prevence zajistí ohlášení příslušným úřadům. Údaje získané ze systému jsou podnětem k dalším analýzám a vyhodnocením příčin vad, poruch a havárií staveb. Tyto údaje pak mohou být využity jako podklady pro navrhování úprav stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména obecných požadavků na výstavbu, pro podněty k úpravě Českých technických norem (dále jen ČSN), pro návrh na úpravy staveb, částí staveb, funkčních dílů staveb, prvků a stavebních výrobků, pro návrh k úpravě certifikace stavebních výrobků či pro návrh jiných stavebně technických opatření.

Rozsah a způsob oznamování výskytu závady, poruchy nebo havárie stavby a výsledky šetření jejich příčin stanoví prováděcí vyhláška č. 503/2006 Sb. v § 18s.

Působnost SSTP je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, zaměřena především na následující ustanovení vyhlášky:

  • § 6 Připojení staveb na sítě technického vybavení
  • § 8 Základní požadavky, odst. 1 písm. a) mechanická odolnost a stabilita a písm. e) bezpečnost při užívání
  • § 9 Mechanická odolnost a stabilita (vada v kontextu s prostředím, právním důsledkem zavinění)
  • § 15 Bezpečnost při provádění a užívání staveb

Vyhláška o technických požadavcích na stavby stanoví v § 8 základní požadavky na stavby. Pro účely SSTP jsou důležité především požadavky mechanické odolnosti a stability (§ 9) a bezpečnosti užívání (§ 15). Stavby není možné posuzovat bez okolního prostředí a zatížení. Je třeba vzít v úvahu interaktivní vlivy mezi stavbou a prostředím.

Vážná je každá vada nad 500 000 Kč

Do SSTP je povinnost hlásit havárie staveb a zařízení, poruchy a závažné vady ve výstavbě, došlo-li při nich:

  • ke ztrátám na životech osob nebo zvířat,
  • k ohrožení života či zdraví osob nebo zvířat,
  • k ohrožení bezpečnosti stavby/zařízení,
  • ke značným majetkovým škodám (500 000 Kč a vyšším),

a byly způsobené pochybením při přípravě staveb (např. vadou v důsledku nedostatečných podkladů o stavu konstrukce před započetím stavebních prací, vadou v důsledku navržení nevhodného řešení v projektové dokumentaci, např. poddimenzováním konstrukce, vadou v důsledku navržení nevhodného technologického postupu, nevhodných materiálů, výrobků, zařízení atp.), při provádění staveb (např. nedodržením schválené projektové dokumentace při realizaci, nedodržením doporučeného technologického postupu, neodborným prováděním stavebních prací, nekvalitně provedenou prací, použitím vadných materiálů, výrobků, zařízení, atp.), nebo při užívání staveb (např. nedostatečnou údržbou, nevhodným užíváním – stavba užívaná pro jiný účel, než pro který byla určena).

SSTP se zabývá závadami, poruchami a haváriemi budov a inženýrských děl vč. zařízení. Do systému jsou zahrnuty události týkající se obecných, speciálních, vojenských a jiných stavebních úřadů. Do SSTP je oznamována a hlášena každá závažná vada, porucha a havárie.

Stavbou se rozumí podle stavebního zákona veškerá stavební díla i jejich části nebo změny dokončené stavby (změnou dokončené stavby je nástavba, přístavba a stavební úprava). Z působnosti SSTP tedy nejsou žádné stavby vyloučeny. Na základě informací z pasportů událostí evidovaných v databázi SSTP jsou získávány přehledy, prováděna vyhodnocení a následně se projeví opakující se anebo často se opakující vady, poruchy a havárie (např. stejná vada se objeví u různých staveb, v jiném místě, na jiném funkčním dílu apod.)

SSTP se nezabývá silničními a železničními dopravními nehodami bez příčinného nebo následného vztahu ke stavbě a zařízení, závadami, poruchami a haváriemi při nichž nedošlo ke ztrátám na životech (osob, zvířat), k ohrožení životů či zdraví (osob, zvířat) nebo k ohrožení bezpečnosti stavby nebo zařízení, závadami, poruchami a haváriemi s majetkovými škodami nižšími než 500 000 Kč.

Kdo musí vady ohlašovat?

Osobami, které mají stavebním zákonem stanovenou povinnost hlásit závady, vady a havárie, jsou stavební podnikatelé, stavbyvedoucí, osoby vykonávající stavební dozor, autorizovaní inspektoři, stavebníci a vlastníci staveb nebo zařízení.

Stavbyvedoucí – povinností stavbyvedoucího při provádění stavby je působit k odstranění závad a neprodleně oznamovat stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby a spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi (§ 153 odst. 2 stavebního zákona).

Osoba vykonávající stavební dozor – má za povinnost sledovat způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, má působit k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se mu nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, má je neprodleně oznámit stavebnímu úřadu (§ 153 odst. 4 stavebního zákona).

Vlastník stavby/zařízení – je povinen neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě/zařízení, které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat [§ 154 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, § 154 odst. 2 písm. b) stavebního zákona].

Autorizovaný inspektor – je oprávněn dohlížet na provádění stavby [§ 149 odst. 1 písm. c) stavebního zákona]. Je také povinen na výzvu stavebního úřadu a na jeho náklad poskytnout v rozsahu své odborné kvalifikace expertní součinnost (§ 149 odst. 2 stavebního zákona).

Stavebník – má povinnost při provádění stavby ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby [§ 152 odst. 3 písm. e) stavebního zákona].

Elektronický formulář pro oznámení události

Výše uvedené osoby svou povinnost podle § 155 stavebního zákona splní vyplněním a odesláním elektronického formuláře OZNÁMENÍ UDÁLOSTI.

Každé podané oznámení události je opatřeno unikátním číslem (složeného z roku, měsíce, dne, hodiny, minuty a vteřiny podání). Žádné podané oznámení události nemůže být ze systému vymazáno, může být pouze přesunuto k vyřazeným – nevyužitelným. Informace o výskytu události z přiřazeného oznámení události využijí stavební úřady k založení pasportu události a doplňují zde další údaje a informace v rozsahu prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb. Vyplnění elektronického formuláře oznámení události je možné provést i s časovým odstupem podle právě získaných podkladů a informací – vždy jako samostatně podané (doplňující nebo opravné) oznámení události s novým číslem. Pro snadnější identifikaci nově podaného oznámení události je zapotřebí upřesnit předchozí oznámení události, ke kterému se vztahuje, a proto je nutné uvést další údaje. V příslušném vyplňovacím textovém poli lze uvést číslo předchozího oznámení události (toto automaticky vygenerované číslo je oznamovateli zasláno v potvrzovacím e-mailu), název události nebo datum podání předchozího oznámení události. K podávanému oznámení události je možné připojit přílohy – fotografie, skicu, plánek, vyšetřovací protokol, odborný posudek, výpis ze stavebního deníku apod. ve formátu JPG, JPEG, GIF, PNG, XLS, DOC, XLSX, DOCX nebo PDF. Pokud bude příloha v nepovoleném formátu nebo velikosti větší než 20 MB, nebude k podávanému oznámení události připojena, a tím ani uložena. V potvrzovacím e-mailu jsou uvedeny názvy a počty uložených příloh (souborů).

Až 200 000 Kč pokuta za neohlášení

Za nesplnění povinnosti, tj. za neoznámení či neohlášení události SSTP je podle stavebního zákona přestupkem, za nějž lze uložit stavebnímu podnikateli, stavbyvedoucímu, osobě vykonávající stavební dozor, autorizovanému inspektorovi, stavebníkovi a vlastníkovi stavby/zařízení pokutu do výše 200 000 Kč, a to v případě že tuto zákonnou povinnost nesplní fyzická či právnická osoba (§ 178 a § 179 stavebního zákona).

Závěrem ještě uvádíme, že stavební úřady mají ze stavebního zákona povinnost poskytovat SSTP součinnost a napomáhat k objasnění příčin havárií (§ 14 odst. 1 stavebního zákona). Do SSTP však hlásí informace o výskytu závady, poruchy nebo havárie stavby/zařízení, pouze pokud jsou jim takové informace předávány nebo pokud je zjistí v rámci výkonu své činnosti.

Ing. Ladislav Bukovský
předseda oblasti ČKAIT Praha

Ing. Žanet Hadžič
Odbor stavebního řádu MMR ČR

Systém stavebně technické prevence je provozován na stránkách:
www.uur.cz/default.asp?ID=3877

Elektronický formulář ohlašování události je k dispozici na:
www.uur.cz/isstp/oznameni.aspx

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.