Ze Shromáždění delegátů ČKAIT 2019

Shromáždění delegátů ČKAIT předsedali (na fotografii zleva) prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, Ing. Robert Špalek, Ing. Jindřích Pater a Ing. František Mráz. (foto: Petra Bednářová)
Shromáždění delegátů ČKAIT předsedali (na fotografii zleva) prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, Ing. Robert Špalek, Ing. Jindřích Pater a Ing. František Mráz. (foto: Petra Bednářová)

Shromáždění delegátů ČKAIT se konalo 30. března 2019 v hotelu Pyramida v Praze. Jednání se účastnilo 186 z 200 zvolených delegátů.

Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, 1. místopředseda ČKAIT, zahájil jednání shromáždění delegátů a přivítal čestné hosty i delegáty a delegátky. Požádal o schválení navrženého programu. Program byl schválen všemi přítomnými. Přednesl návrh na složení komise mandátové, návrhové a volební. Všechny volební komise byly zvoleny všemi přítomnými.

ČKAIT a rekodifikace

Ing. Pavel Křeček, FEng., předseda ČKAIT, přednesl zprávu o činnosti ČKAIT. Informoval o průběhu rekodifikace stavebního práva, o připomínkách ČKAIT k věcnému záměru stavebního zákona, z nichž bohužel většina akceptována nebyla. Komora není tím připomínkovým místem, se kterým je nutné vypořádat rozpory. Nápad na změnu povolování staveb je dobrý. Na druhou stranu konstatoval, že na Slovensku mají stále zákon č. 50/1976 Sb., a stále staví. Náš stavební zákon má 24 novel a problém je v tom, že se některé zásadní změny neprojednávají dopředu. Předseda ocenil to, že jsme přizváni k celému procesu. Vyjádřil poděkování i přítomnému poslanci Mgr. Kupkovi za přizvání zástupců ČKAIT do poslaneckého výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který mimo jiné připravuje legislativní opory pro vznik digitální technické mapy ČR. Poděkoval za spolupráci s MMR ČR, s nímž spolupracujeme nejen na zmíněné rekodifikaci. MMR ČR vypracovalo výborné teze nového stavebního zákona, ale vyjádřil obavu, že zpracovatel věcného záměru se těchto tezí nedržel. Dále se bude řešit prováděcí vyhláška o obsahu a rozsahu dokumentace, kde Komora zastává názor, že by to měla být dokumentace pro vydání společného povolení. Chceme, aby dokumentace odpovídala oborům autorizace, protože autorizované osoby jsou jediné odpovědné za provedení realizace stavby podle jimi zpracované dokumentace. Dále informoval o aktivitách Komory v různých pracovních skupinách, o připomínkování návrhů zákonů a také o tom, že se dostáváme do problému personálního zajištění. Většinou je na projednání velmi málo času, ale přesto se snažíme, abychom reagovali a pro autorizované osoby vytvořili prostředí dobré pro práci. Vyzval přítomné k zapojení se do těchto pracovních skupin. Poděkoval Legislativní komisi ČKAIT a Kanceláři Komory za celý rok jejich činnosti. Připomněl spolupráci se SIA ČR na celostátní soutěži Stavba roku, s veletrhy v Praze a v Brně. Připomněl, že i v letošním roce připravujeme Inženýrský den v Brně.

MMR ČR a nový stavební zákon

Ing. Marcela Pavlová, náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování MMR ČR, omluvila paní ministryni a informovala, že MMR ČR si práce ČKAIT váží, spolupráci si chválí a děkuje za ni. Referovala o chystaných novinkách v novele stavebního zákona. MMR ČR navrhuje stanovit pevné lhůty pro závazná stanoviska v délce třiceti dnů, ve složitých případech šedesáti dnů a také fikci, tj. pokud dotčený orgán stanovisko v této zákonné lhůtě nevydá, má se za to, že souhlasí a že nemá připomínky. Dále MMR ČR navrhuje tzv. územní rozvojový plán a zavedení národního portálu územního plánování. Připomněla, že stávající stavební zákon je novelizován v průměru dvakrát za rok, a proto bylo přistoupeno k rekodifikaci veřejného stavebního práva. Náměstkyně představila hlavní pilíře rekodifikace a poté návrh věcného záměru nového stavebního zákona.

MPO a urychlení výstavby

Ing. Petr Serafín, ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot Ministerstva průmyslu a obchodu, se vyjádřil k návrhům zákona o urychlení výstavby. Dále promluvil k návrhu věcného záměru nového stavebního zákona, kde vidí největší problém v návrzích řešících dotčené orgány, v současnosti jich je 45. Dále informoval o vzniku nové Rady vlády pro veřejné investování, připravovaném národním investičním plánu a rovněž o vládní koncepci zavádění metody BIM v ČR. Na České agentuře pro standardizaci (ČAS) je odbor, který naplňuje jednotlivé kroky koncepce. Poděkoval Komoře za zapojení do připomínkování jednotlivých návrhů tohoto odboru. Na závěr ocenil vzájemnou dobrou spolupráci ČKAIT a MPO ČR.

Elektronizace stavebnictví

Mgr. Martin Kupka, poslanec Parlamentu ČR a místopředseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, představil chystané změny, které přijdou s rekodifikací stavebního řízení. Prezentoval jednu z nezbytných změn a tou je elektronizace celého stavebního řízení, kterou je však možné prosazovat a realizovat výrazně dříve. Podrobně popsal návrh portálu stavebníka se čtyřmi datovými úložišti – datovým úložištěm projektové dokumentace, datovým úložištěm pro všechna rozhodnutí a stanoviska. Ta mohou vzniknout a nemusí čekat na rekodifikaci. Dalším úložištěm je datové úložiště územních plánů a posledním je úložiště digitální technické mapy. Digitální technická mapa by měla být spravována jednotlivými kraji. Informoval o tom, že se podařilo najít shodu napříč celou poslaneckou sněmovnou pro zákon o právu občana na digitální služby. Jedno z těchto práv je, že může se státem komunikovat digitálně. Tento zákon zavádí katalog digitálních služeb a také říká, že stát bude mít čtyři roky na to, aby tento katalog naplnil. Mezi těmito službami musí nutně být elektronizace stavebního řízení. Na závěr přítomné seznámil s ověřeným elektronickým nástrojem pro stavební řízení používaným ve federálním území District of Columbia.

O tvorbě norem

Mgr. Zdeněk Veselý, generální ředitel České agentury pro standardizaci, uvedl, že se vzájemná spolupráce začíná rozdělovat do více oblastí. Stěžejní je oblast tvorby českých technických norem. Snaží se maximálně vyjít vstříc požadavkům ČKAIT. Bylo naplánováno podstatně více norem v překladu než v minulosti. Agentura se dostala téměř na 50 % překladovosti norem, které se zavádějí do naší soustavy. V plánu je tvorba řady úvodních českých technických norem, na kterých spolupracují s ČKAIT. ČAS tvoří nový obchodní model a chystá výraznou cenovou progresi v oblasti přístupu k normám pro členy profesních komor. ČKAIT prostřednictvím technické komise tento model připomínkovala. Další spolupráce je v oblasti rekodifikace veřejného stavebního práva a požadavků nového stavebního zákona a prováděcích předpisů. Agentura chystá vytvoření databáze určených technických norem právě k naplňování budoucích právních požadavků. Jedná s MPO ČR o smluvním zajištění této databáze, práce by mohly být zahájeny nejpozději v červnu tohoto roku. Další spolupráce je v oblasti BIM, kde ČKAIT připomínkuje navrhované metodiky a standardy. Informoval o projektu, který je určen vysokým technickým školám, kde studenti potřebují pracovat s normami. Projekt zajišťuje studentům pro účely výuky bezplatný přístup k normám, který pro své studenty hradí za velmi nízké ceny fakulty.

Spolupráce ČKAIT s vysokými školami

Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng., prorektorka ČVUT v Praze pro výstavbu, se zmínila o spolupráci s Komorou v oblasti vzdělávání. Na čtyřech fakultách jsou obory, které souvisejí s obory autorizace ČKAIT. Jde o Fakultu stavební, Fakultu architektury, Fakultu dopravní a také Fakultu strojní. Dobrým příkladem vzájemné spolupráce je i akreditační proces, který probíhal a probíhá na fakultách a také při autorizačních zkouškách, kde působí řada akademiků univerzity.

Prof. Ing. Jiří Máca, CSc., děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze, ocenil vzájemnou spolupráci fakulty a ČKAIT. Poděkoval Ing. Křečkovi za jeho dlouholetou práci ve vědecké radě fakulty i za podporu studentské soutěže Hala roku Akademik 2019. Dále informoval o podpoře ČKAIT pro společnou iniciativu všech tří stavebních fakult – v Ostravě, Brně a Praze i České agentury pro standardizaci, díky níž se podařilo úspěšně absolvovat první běh celoživotního vzdělávání zaměřeného na BIM. ČKAIT tento kurz zařadila mezi své akreditované akce CŽV.

Prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc., děkan Fakulty stavební VUT v Brně, si váží průběžné a dlouholeté spolupráce Komory s fakultou. Cení si toho, že členové působí v poradních orgánech děkana, jako je vědecká rada a průmyslová rada, což je sdružení rozhodujících profesních organizací a stavebních firem, a v ní jsou zástupci ČKAIT. Tito zástupci nastiňují, kam se bude fakulta ubírat, jaké studijní programy budou studentům připravovat a nabízet a zejména poskytují zpětnou vazbu, jak jsou firmy spokojeny s úrovní jejich absolventů. Také si velmi váží podpory, kterou Komora fakultě průběžně uděluje, a to jak při ocenění nejlepších diplomových a bakalářských prací, tak při zajištění různých akcí. Poděkoval osobně Ing. Křečkovi a prof. Maternovi.

Změny stavebního zákona na Slovensku

Ing. Ján Petržala, 1. místopředseda Slovenské komory stavebních inženýrů, informoval o dění na Slovensku a ve Slovenské komoře stavebních inženýrů. Zmínil, že na Slovensku mají stále zákon č. 50/1976 Sb., který má už čtyřicet novel, což je však jen jedna novela za rok. SKSI však trápí podobné problémy. Každá nová vláda má předsevzetí, že schválí nový stavební zákon, ale žádné se to ještě nepodařilo. Proces rekodifikace stavebního práva v ČR se velmi podobá jejich záměru, také se snaží o jedno povolení a také zápasí s tím, jak potom bude vypadat projektová dokumentace. Základní tezí tvůrce zákona je rozdělení zákona na dva zákony. Zákon č. 50/1976 Sb. by se rozdělil na zákon o územním plánování a zvlášť by figuroval zákon o výstavbě. Jedinou věcí, co se týká elektronizace ve stavebnictví, je zatím jen to, že se zpracovává nezávislá studie na tzv. elektronické úložiště projektové dokumentace ve formátu PDF.

Spolupráce s ostatními odbornými organizacemi

Ing. Adam Vokurka, Ph.D., prezident Českého svazu stavebních inženýrů, informoval o činnosti svazu i spolupráci svazu a Komory a zároveň jako proděkan Fakulty stavební ČVUT v Praze zmínil i spolupráci Komory s fakultou.

Ing. arch. Ivan Plicka, CSc., předseda České komory architektů, pozdravil přítomné a ocenil spolupráci komor, zejména v poslední době se pracovalo na standardech výkonů autorizovaných osob. Veřejná správa už si zvyká používat kalkulačky, které jsou výstupem tohoto standardu.

Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., prezident SIA ČR – Rady výstavby, promluvil k přítomným jménem sdružení SIA, kde dvanáct nevládních organizací usiluje o to, najít společný hlas pro vytváření prostředí pro rozvoj celého stavebnictví. Dále zmínil společný projekt SIA ČR a ČKAIT, což je celostátní soutěž Stavba roku, který bude mít letos již 27. ročník. Připomněl již třetí ročník rating ABF – RABF, který hodnotí přes 1500 účastníků celkem dvanácti přehlídek a vyhledává ty, kterým se nejlépe daří uplatnit se v hodnocení kvality. Rating je prezentován jako integrovaná reference o naší činnosti. Do tohoto ratingu je zahrnuto i ocenění v Ceně Inženýrské komory.

Doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING., předseda Českého svazu vědeckotechnických společností, referoval o spolupráci s ČKAIT. Připomněl, že jsme společně před časem oslavili 150 let SIA, protože ČSVTS se hlásí k tomu, že jsou jakousi odnoží SIA. Informoval o tom, že svaz je relativně nový, protože vzešel z minulé vědeckotechnické společnosti. Má okolo 25 let. Vyzdvihl, že před 25 lety byl založen Český národní výbor FEANI, což je Evropská federace národních inženýrských asociací, která vznikla asi před sedmdesáti lety a v současné době má přibližně 3,5 mil. členů, inženýrů v celé Evropě. Hlavní důraz FEANI a také spolupráce s ČKAIT je péče o kvalitu inženýrské profese. Dále poděkoval za spolupráci i v oblasti celoživotního vzdělávání.

Z jednání delegátů

Po vystoupení čestných hostů se ujal slova předseda mandátové komise a informoval přítomné, že z 200 pozvaných delegátů se podpisem prezentovalo 186 delegátů. Kvórum pro přijetí návrhů bylo 94. Shromáždění delegátů bylo tedy usnášeníschopné.

Ing. František Mráz, místopředseda pro ekonomiku, prezentoval výsledky hospodaření ČKAIT za rok 2018 a návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2019. Výsledky za rok 2018 a návrh rozpočtu byly schváleny. Navrhl ponechat výši základního členského příspěvku ve stejné výši i pro rok 2020, tj. 3000 Kč. Delegáti návrh schválili. Připomněl, že v loňském roce shromáždění delegátů schválilo založení fondů. Navrhl naplnit fondy i pro rok 2019 – reprezentační ve výši 100 tis. Kč, fond darů ve výši 200 tis. Kč. Delegáti návrh schválili. Dále prezentoval výsledky hospodaření Informačního centra ČKAIT, s.r.o., v roce 2018.

Prof. Ing. František Hrdlička, CSc., předseda Dozorčí rady ČKAIT, seznámil delegáty s kontrolní činností dozorčí rady, resp. dozorčích komisí, jak je uvedeno ve výroční zprávě. Konstatoval, že součástí kontrolní činnosti byla také kontrola přípravy shromáždění delegátů či plnění usnesení shromáždění delegátů z roku 2018. Dozorčí rada konstatovala, že úkoly byly splněny nebo jsou plněny průběžně. Dále proběhla také kontrola evidence autorizovaných osob, žádostí o udělení autorizace a řešení sporných případů a stížností. V roce 2018 byl od roku 2008 nejnižší počet stížností, a to 48. Dále informoval o novém principu ukončování stížností bez toho, aby byl případ předán Stavovskému soudu ČKAIT, tzv. odložením. Princip funguje tak, že když se odloží stížnost, a poté se objeví nové důkazy, může být znovu otevřena, aniž by bylo nutné podávat další novou stížnost.

Ing. Karel Vaverka, člen Představenstva ČKAIT, prezentoval upravený návrh na dostavbu budovy v Sokolské ulici. Upravený návrh byl výsledkem práce skupiny, která byla založena na základě usnesení Shromáždění delegátů ČKAIT 2018. Upravený návrh zohlednil požadavek na nižší investiční náklady a jinou podobu multifunkčního sálu. Delegáti shledali prezentované podklady nedostatečné, uložili práce do příštího roku zastavit a připravit studii proveditelnost dostavby.

Ing. Jindřich Pater, člen Představenstva ČKAIT, předložil návrhy změn řádů. Návrhy na změny řádů přišly z oblastních kanceláří.

Změna organizačního řádu doplnila nežádoucí souběh funkcí v kontrolních orgánech a ve výkonných orgánech Komory. Změna volebního a jednacího řádu zrušila třetí kolo voleb. Změna v organizačním řádu a v profesním i etickém řádu připravila podmínky na vznik a volitelný přechod na elektronický deník autorizované osoby. Všechny navrhované změny řádů byly schváleny.

Uděleno devět čestných členství

V dalším bodu programu předseda Ing. Pavel Křeček předal čestná členství ČKAIT. Čestné členství bylo uděleno prof. Ing. Jiřímu Bartákovi, DrSc.; Ing. Jiřímu Frýbovi; Ing. Miloši Horákovi; prof. Ing. Vladimíru Křístkovi, DrSc.; Ing. Jiřímu Landovi; Ing. Anežce Najdekrové; Ing. Vladimíru Smržovi; prof. Ing. Jiřímu Šejnohovi, DrSc., a Ing. Jaromíru Šišmovi.

Žádosti oblasti Praha

V dalším bodu diskuse přednesl předseda výboru oblasti ČKAIT Praha Ing. Ladislav Bukovský žádosti valné hromady oblasti ČKAIT Praha. Shromáždění delegátů po diskusi schválilo a uložilo představenstvu prověřit možnost zrovnoprávnění postavení soutěžního řádu ČKA a ČKAIT ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Po diskusi schválilo žádost valné hromady oblasti ČKAIT Praha a uložilo představenstvu připravit strategický plán ČKAIT na roky 2020–2023 se širokým zapojením členů ČKAIT a představit jej na valných hromadách oblastí a Shromáždění delegátů ČKAIT 2020. Dále shromáždění delegátů uložilo představenstvu aktivně se účastnit přípravy rekodifikace stavebního zákona ve spolupráci s MMR ČR.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.