Statika Staveb 2019 Plzeň

Střecha tělocvičny v České Třebové se zřítila v lednu 2018 během florbalového zápasu. Příčinou byla nevhodná úprava spodního taženého pásu příhradového vazníku s nedostatečně dimenzovaným spojem, nevhodně navržené zajištění horního pásu proti vybočení a celkový přístup k zabezpečení spolehlivosti a prostorové tuhosti hlavní nosné konstrukce. (foto: archiv autora)
Střecha tělocvičny v České Třebové se zřítila v lednu 2018 během florbalového zápasu. Příčinou byla nevhodná úprava spodního taženého pásu příhradového vazníku s nedostatečně dimenzovaným spojem, nevhodně navržené zajištění horního pásu proti vybočení a celkový přístup k zabezpečení spolehlivosti a prostorové tuhosti hlavní nosné konstrukce. (foto: archiv autora)

V dubnu 2019 pořádala ČKAIT – oblast Plzeň ve spolupráci s Informačním centrem ČKAIT a aktivem Statika druhý ročník mimořádně úspěšné konference Statika staveb. Zúčastnilo se jí 140 posluchačů a 8 přednášejících.

Pro rok 2019 bylo zvoleno hlavní téma spolehlivosti staveb, tematika navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb. Dopolední část konference byla věnována normám, jejich současnému stavu a dalšímu vývoji. Odpolední část byla směřována na příklady a zkušenosti s jednotlivými stavebními konstrukcemi a materiály a na chyby v návrhu a provedení nosných konstrukcí.

Konferenci zahájil předseda výboru oblasti Plzeň Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., který seznámil přítomné s programem konference a jejím zaměřením.

Vedení ČKAIT zastupoval místopředseda Komory Ing. Robert Špalek, který přivítal konání konference a vyzdvihl její význam pro praxi. Zmínil se též o probíhajícím procesu rekodifikace stavebního práva a přípravě nového stavebního zákona, v němž má řešení nosných konstrukcí pro stavby nezastupitelnou úlohu.

Jak to vypadá s novými Eurokódy?

První přednáška byla věnována aktuálnímu stavu zásad navrhování konstrukcí a úprav norem pro zatížení staveb podle Eurokódů. Přednášející doc. Ing. Jana Marková, Ph.D., z Kloknerova ústavu při ČVUT v Praze ukázala stav přípravy druhé generace Eurokódů. Tato nová generace evropských norem má být uživatelsky příznivější a bude obsahovat některé dosud chybějící postupy a poskytovat podkladní dokumenty s doplňujícími návody na použití. Řešena je otázka velikosti dílčích součinitelů, interakce klimatických zatížení a doplnění postupů pro specifické případy zatížení, jako například deštěm, sněhem a solárními panely, námrazou anebo pro revize účinku větru. V normách budou dále rozpracovány účinky pro mosty, nádrže a zásobníky. Pro účinné a hospodárné zavedení 2. generace do systému norem v České republice bude důležité správně a vhodně rozhodnout o národně volitelných parametrech

Posuzování stávajících konstrukcí

Další přednáška byla směřována k tématu spolehlivosti stávajících konstrukcí a posuzování spolehlivosti historických objektů. Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., zdůraznil postupy a zásady pro hodnocení konstrukcí. Uvedl, že je nutno vycházet ze skutečného stavu konstrukcí doplněných výsledky průzkumů stavu objektu, vlastností materiálu a základové půdy. Hodnocení se provede v souladu s obecnými postupy podle současně platných předpisů, tj. podle dnes platných norem. Původní normy a předpisy se využijí pouze jako informativní podklady. Základem pro dnešní hodnocení konstrukcí je směrná úroveň spolehlivosti β, která je převážně uvažována pro třídu následků CC2 hodnotou 3,8. Pro bližší rozbory pan profesor odkázal na dokument zpracovaný Kloknerovým ústavem na dané téma.

Změny navrhování betonových konstrukcí

Problematiku změn a vývoje navrhování betonových konstrukcí přednesl Ing. Michal Drahorád, Ph.D., z Katedry betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze. Základními důvody pro revizi norem pro navrhování betonových konstrukcí je rozvoj stávajících a vývoj nových metod navrhování konstrukcí, hodnocení, úpravy a zesilování existujících konstrukcí, zvýšení požadavků na robustnost konstrukce, zahrnutí ISO norem do systému norem EN a zejména zjednodušení pro používání norem. Dokončení textu norem se předpokládá v roce 2020 a vydání v roce 2023. Beton pro konstrukce bude pro zajímavost nově a jednodušeji značen podle pevnosti v tlaku na válcích (např. C30/37 bude C30) a uvádět se bude velikost kameniva, třída vlivu prostředí, třída provádění konstrukce a maximální obsah chloridů. V přednášce dále byly ukázány změny a řešení pro jednotlivé případy namáhání a pro konstrukční zásady. Významné je také zapracování podrobných pravidel pro konstrukce a zpracování komentáře. Celkově byly návrhy hodnoceny jako posun k lepšímu stavu a k jednoduššímu používání betonářské normy.

Problematický stav navrhování stavebních konstrukcí

V další přednášce vystoupil Ing. Pavel Čížek. Jeho přednáška byla věnována problematickému stavu navrhování a výstavby stavebních konstrukcí v České republice. Úvodem přednášky byl srovnáván stav v přípravě projektové přípravy nosných a stavebních konstrukcí před rokem 1989 a v současnosti. Bylo konstatováno, že dříve existovaly velké projektové ústavy se zkušeností v projektování různých typů konstrukcí, s technickým zázemím a zkušenými odborníky. Fungovali též vícestupňové kontrolní systémy pro kontrolu projektů a celou přípravu a průběh stavby provázeli fundovaní hlavní inženýři projektu. Ne u všech staveb se ale toto přeneslo do dnešních dnů. Na proces plánování, zadávání a přípravy výstavby dnes působí atomizace projekční činnosti do malých skupin, nedostatečné a neprofesionálně stanovené vstupní podklady a časté změny v průběhu projektování a výstavby konstrukcí. Na dnešní stav má vliv nevhodný výběr zpracovatelů projektové dokumentace a dodavatelů konstrukce a jejich zkušenosti, včetně účasti manažerů s nízkou nebo pochybnou kvalifikací, přehnaná dominance architektonické obce a také ztráta profesní cti, empatie, důstojnosti a kritického myšlení. Chybné řešení stavby bylo dokumentováno fotografiemi a výkresy na přístavbě dvoupodlažní výrobní a skladové haly. Na závěr příspěvku bylo uvedeno, že náprava stávajících poměrů při navrhování a výstavbě konstrukcí není v silách pouze jednotlivých profesních organizací, ale je nutné stav napravovat společným úsilím pod jednotným centrálním vedením a z pozice ČKAIT, jakožto státem ustanovené profesní komory, a s přispěním dalších stavebních institucí, organizací a společností.

Trysková injektáž na stavbách

Dopolední blok uzavřel svým vystoupením doc. Ing. Jan Masopust, CSc. Tématem jeho přednášky bylo použití tryskové injektáže na stavbách. Ukázány byly případy použití této technologie pro podchycování základů stávajících objektů, pro ochranu hloubených stavebních jam a vytváření zpevněného okolí podzemních konstrukcí.

Technické příčiny havárie střechy tělocvičny

Odpolední blok zahrnoval velmi zajímavou přednášku Ing. Jana Chaloupského, soudního znalce, podílejícího se na posuzování havarované střešní konstrukce haly v České Třebové. Ing. Chaloupský seznámil přítomné s technickými nedostatky v řešení dřevěné konstrukce zastřešení haly. Jednalo se o úpravu spodního taženého pásu příhradového vazníku s nedostatečně dimenzovaným spojem, nevhodně navržené zajištění horního pásu proti vybočení a celkový přístup k zabezpečení spolehlivosti a prostorové tuhosti hlavní nosné konstrukce.

Chybně navržená nosná konstrukce Trinity a její zřícení

V následné přednášce doc. Ing. Zich, Ph.D., prezentoval výsledky analýzy technicky velmi složité železobetonové nosné konstrukce rozsáhlého bratislavského projektu Trinity. Tento projekt je tvořen třemi výškovými objekty s hlavní nosnou konstrukcí ve stěnovém systému, které jsou osazeny na skeletovou několikapodlažní podsadu. Konstrukce objektů byly provedeny s velkým množstvím viditelných i skrytých chyb a zjevnými nedostatky v nosné konstrukci. U mnoha základních nosných prvků bylo zjištěno jejich zásadní poddimenzování, což vedlo až ke zřícení části stavby. Doc. Zich v přednášce prezentoval postupy a výsledky celkové analýzy konstrukce objektu i dílčí analýzy jednotlivých částí a detailů, a to včetně korelace výsledků s chováním konstrukce in situ. Zjevná byla komplexnost a systematičnost zvoleného přístupu i snaha o nalezení optimálního řešení vzniklé situace. Autor specifikoval rozhodující kritická místa v nosných konstrukcích objektu, a to včetně tristního přístupu autorů výchozího návrhu konstrukcí tohoto objektu, ze kterých byly zřejmé elementární nedostatky autorů v navrhování těchto typů konstrukcí.

Dále doc. Zich ve své přednášce uvedl vzorové návrhy sanace jednotlivých typických problematických míst konstrukcí objektu, a to včetně fotografií z provádění navržených úprav. Uvedené přístupy mohou být inspirativní i pro jiné rekonstrukce, nejenom pro stavby s chybně navrženými konstrukcemi.

Zdivo a problematické úpravy paneláků

V závěru konference vystoupil Ing. Luděk Vejvara, Ph.D. První část přednášky byla věnována přehledu současných prvků pro zděné konstrukce a jejich použití. Ukázáno bylo na vliv typu cihel na vzpěrnou výšku zděné konstrukce a na konstrukční omezení platná pro zdivo. Druhá část přednášky byla věnována úpravám panelových budov. Byl ukázán přehled panelových soustav a poukázáno na jejich různou úroveň v technickém řešení. Na statickém posouzení stropního panelu plzeňské soustavy PS 69 byly zdokumentovány rozdíly mezi původním návrhem a dnešním hodnocením podle Eurokódů na základě kombinačních rovnic pro návrhové i provozní zatížení a výpočty únosnosti. Poslední část přednášky byla věnována úpravám v panelových objektech. Ukazovala úpravy příček a jejich náhrady s důsledky změn zatížení a průhybů pro stropní konstrukci. Přednáška obsahovala i informaci o nevhodném umístění otvorů v nosných stěnách, doporučená řešení pro tyto otvory, koncepci statického řešení a způsob zajištění otvorů.

Konference Statika staveb 2019 byla provázena výstavou České a slovenské stavby století. Na bannerech byly ukázány vybrané stavby a konstrukce z České republiky včetně nejznámějších mostů.

Součástí konference byla rovněž exkurze na právě realizované stavby v Plzni, kterou pro studenty střední průmyslové školy stavební, stavebního učiliště a další odborníky připravil Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Návštěvu staveb zajistil krajský manažer Ing. Milan Froněk, za což je třeba jemu i zúčastněným pracovníkům stavebních firem poděkovat. Ve čtvrtek 4. dubna bylo možno shlédnout dvě stavby – stavbu I/20 Plzeň, Studentská II. etapa v Plzni na Lochotíně, dodavatel Eurovia CS a.s. a Bytový dům Otýlie Beníškové, dodavatel Staven-Byt s.r.o. Další exkurze na nový výškový objekt Dům na Ypsilonce Plzeň v Plzni-Černicích následovala 10. dubna.

Konference ukázala odbornou problematiku nosných konstrukcí a rozšířila odbornou diskusi nad dnešním systémem navrhování a provádění konstrukcí. Každý z účastníků obdržel knihu o stavbách států visegrádské čtyřky a odkaz na elektronický sborník s příspěvky.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.