Činnost komory

 • Jak se pojistit proti profesnímu pochybení

  Cílem článku je seznámit autorizované osoby ČKAIT s kombinacemi základního pojištění, zvýšeného skupinového pojištění a individuálního připojištění v režimu rámcové pojistné smlouvy ČKAIT. Komplikace může nastat ve chvíli, kdy AO působí jako zaměstnanec. Zaměstnance chrání zákoník práce a dle této právní úpravy odpovídá zaměstnanec zaměstnavateli maximálně do výše 4,5násobku průměrného hrubého měsíčního výdělku.

 • Povinností autorizovaných osob je oznamovat vady staveb

  Pokud se autorizovaná osoba setká s takovou vadou stavby, kdy došlo ke ztrátám na životech nebo k ohrožení životů a zdraví (osob, zvířat), k ohrožení bezpečnosti stavby nebo ke značným majetkovým škodám, musí ji hlásit prostřednictvím Systému stavebně technické prevence. Tento příspěvek vznikl na popud jednání aktivu Statika ČKAIT.

 • Činnost aktivu profese Geotechnika

  Dosavadní práce aktivu profese Geotechnika se zúročila v současném procesu rekodifikace stavebního práva, neboť byla zahrnuta do úvodních analýz připravených Komorou pro MMR ČR. Na předním místě zájmů autorizovaných osob z profese Geotechnika je potřeba posílení pozice tohoto oboru v našem právním rámci, neboť v praxi je výrazně pociťován nadměrný přenos geotechnických rizik stavebních záměrů na projektanty a dodavatele. Tento problém se projevuje zejména v chronické nedostatečnosti geotechnických průzkumů.

 • Statika Staveb 2019 Plzeň

  V dubnu 2019 pořádala ČKAIT – oblast Plzeň ve spolupráci s Informačním centrem ČKAIT a aktivem Statika druhý ročník mimořádně úspěšné konference Statika staveb. Zúčastnilo se jí 140 posluchačů a 8 přednášejících.