Jak se pojistit proti profesnímu pochybení

Cílem článku je seznámit autorizované osoby ČKAIT s kombinacemi základního pojištění, zvýšeného skupinového pojištění a individuálního připojištění v režimu rámcové pojistné smlouvy ČKAIT. Komplikace může nastat ve chvíli, kdy AO působí jako zaměstnanec. Zaměstnance chrání zákoník práce a dle této právní úpravy odpovídá zaměstnanec zaměstnavateli maximálně do výše 4,5násobku průměrného hrubého měsíčního výdělku.

V průběhu roku může nastat situace, kdy autorizovaná osoba (AO) potřebuje, třeba i krátkodobě, navýšit limit pojistného plnění. Stává se to často na žádost investora, či jiného partnera, který stanovuje minimální limit pojistného plnění ve smlouvě o dílo, nebo v jiných dohodách o spolupráci. Takový limit bývá často i v řádech desítek milionů korun.

Je několik věcí, na které by si měla AO dát při sjednávání pojištění pozor. Pokusíme se objasnit nejčastější problémy. Soustředíme se na možnosti navýšení limitu pojistného plnění v průběhu roku a správné sjednání spoluúčasti ve vazbě na základní pojištění členů ČKAIT.

Při navyšování limitu pojistného plnění je nezbytné důsledné zvážení všech okolností, zejména pak délku trvání projektu, individuální smluvní ujednání ve smlouvě o dílo, vazby na jednotlivé smluvní partnery, zaměstnanecké vztahy apod. Následně je úkolem makléře, aby vyhodnotil získané informace a doporučil AO vhodnou kombinaci pojištění, kterou umožňuje rámcová pojistná smlouva ČKAIT, nebo případně celý pojistný trh.

Zaměstnanec odpovídá za škodu do 4,5násobku mzdy, příp. platu

Každá AO je pro případ svého profesního pochybení pojištěna v rámcové pojistné smlouvě ČKAIT na limit plnění 250 000 Kč. Spoluúčast AO při každé pojistné události činí 10 000 Kč, v případě účasti AO na programu celoživotního vzdělávání ČKAIT je spoluúčast snížena na 5 000 Kč.

Výše zmíněných 250 000 Kč může být při navyšování limitu pojistného plnění zohledněno, aby AO neplatila za tento limit pojistného plnění zbytečně dvakrát. Částka 250 000 Kč je tedy použita jako spoluúčast při sjednávání další vrstvy nebo vrstev pojištění. Použití této částky jako spoluúčasti má však své podmínky a zákonná omezení. Pokud si AO sjedná bez konzultace s odborníky vyšší limit, než těchto 250 000 Kč, potom mnohdy bez uvážení sjedná automaticky těchto 250 000 Kč právě jako spoluúčast a nezohlední další souvislosti. V případě OSVČ to není problém, ale komplikace nastává ve chvíli, kdy AO působí jako zaměstnanec. Zaměstnance chrání zákoník práce a dle této právní úpravy odpovídá zaměstnanec zaměstnavateli maximálně do výše 4,5násobku průměrného hrubého měsíčního výdělku.

§ 257 zák. č. 262/2006 (Zákoník práce):

(1) Zaměstnanec, který má povinnost nahradit škodu podle § 250, je povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu, a to v penězích, jestliže neodčiní škodu uvedením v předešlý stav.

(2) Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu…

Zaměstnavatel nemůže vymáhat více

Když pomineme výjimečné situace, kdy AO způsobí škodu „pod vlivem“, nebo úmyslně, potom je zaměstnaná AO chráněna výše uvedeným ujednáním a nemá povinnost platit zaměstnavateli více, než právě 4,5násobek platu a pojišťovny zároveň nemají povinnost hradit za tyto zaměstnance více. Nejčastěji se toto omezení projeví ve chvíli, kdy je majitel a jednatel firmy zároveň sám sobě zaměstnancem a vyplácí si při tom mzdu, často minimální. Tato ochrana ovšem platí i pro ostatní zaměstnance AO. Časté jsou i případy, kdy si zaměstnanci AO sjednají připojištění v řádu několika milionů Kč v domnění, že v případě jejich pochybení bude zaměstnavatel krytý jejich pojištěním. Ani v tomto případě nemůže ze zákona chtít zaměstnavatel po zaměstnanci, aby zaplatil více, ať už z vlastní kapsy, nebo z pojištění. Jedinou možností je pojistit na profesní pochybení celou firmu.

Velmi častá je modelová situace společnosti s.r.o., kdy je majitel a jednatel firmy zároveň sám sobě zaměstnancem, který z důvodů daňové optimalizace sjedná sám sobě v rámci firmy minimální zákonnou měsíční mzdu. Ta je v současné době stanovena ve výši 13 350 Kč, potom 4,5násobek činí 60 075 Kč. Když tuto sumu odečteme od spoluúčasti ve výši 250 000 Kč, AO nebo firma potom v této situaci doplatí z vlastní kapsy rozdíl, tedy částku bez mála 190 000 Kč. Zákon v tomto případě nerozlišuje, jestli škodu způsobil zaměstnanec majitel a jednatel, nebo jiná zaměstnaná AO a ochrana zákoníku práce je použita pro všechny stejně. Specifická situace nastává v případě, že není sjednána měsíční mzda, ale jednorázová odměna. V těchto případech ručí AO do 4,5násobku této odměny. Připojištění v režimu rámcové pojistné smlouvy ČKAIT při tom umožňuje optimalizovat pojištění tak, aby konečná spoluúčast nepřesáhla 10 000 Kč nebo 5 000 Kč.

Důležité je také zmínit, že výše uvedená ochrana zákoníku práce platí pouze pro zaměstnance, kteří pracují v režimu tohoto zákona. Takový režim upravují zaměstnanecké smlouvy a nejčastějším typem dohody je běžná pracovní smlouva v případě pracovního poměru. Může jím být ale také dohoda o provedení práce, případně dohoda o pracovní činnosti v případě prací konaných mimo pracovní poměr.

OSVČ ručí celým majetkem

V případě OSVČ se však odpovědnost nijak nelimituje a zjednodušeně se dá říci, že ručí celým svým majetkem. OSVČ pracuje nejčastěji na základě smlouvy o dílo či objednávky. Závazná je i ústní dohoda, která se však těžko prokazuje a mnohdy jediný způsob, jak doložit její existenci je, že se smluvní strany chovají určitým způsobem. K dokázání existence by v tomto případě mělo stačit, když AO vykazuje činnost a investor za ni platí, potom se předpokládá smluvní vztah. Ve všech případech však neexistuje zákon, který by pro OSVČ limitoval jejich odpovědnost, jako to dělá zákoník práce v případě zaměstnanců.

Další takovou okolností ovlivňující správné nastavení pojištění je zhodnocení záručních podmínek. Zde přichází na řadu správné posouzení situace makléřem s ohledem na princip pojištění Claims made, o kterém si řekneme něco více v příštím díle Z+i.

Pokud u AO nastane v průběhu roku potřeba navýšit limit plnění, je důležitá konzultace s odborníkem, který vše vyhodnotí a správně nastaví. Rámcová pojistná smlouva ČKAIT umožňuje navýšení limitu pojistného plnění formou tzv. zvýšeného skupinového pojištění prostřednictvím registračního formuláře, nebo formou individuálního připojištění prostřednictvím přihlášky. Pojištění lze sjednat jako všeobecné na veškerou autorizovanou činnost, nebo individuální na konkrétní zakázku. V případě zvýšeného skupinového pojištění lze sjednat připojištění až do výše 5 mil. Kč, v případě individuálního připojištění až do výše 15 mil. Kč, pokud váš obrat nepřesahuje 20 mil. Kč. V režimu rámcové pojistné smlouvy ČKAIT lze tyto typy pojištění různě kombinovat podle aktuální potřeby. Pokud by nestačil limit plnění 15 mil. Kč, nebo máte obrat vyšší než 20 mil. Kč, potom je úkolem pojišťovacích specialistů zrealizovat výběrové řízení na základě konkrétních požadavků a doporučit vhodné pojištění u té správné pojišťovny. Pokud budete potřebovat navýšit limit plnění, nebo si nejste jistí, zda máte v současné době správně sjednané pojištění s ohledem na výše uvedené informace, neváhejte a kontaktujte svého pojišťovacího makléře:

Mgr. Jakub Doležel
tel.: +420 725 321 530, email: j.dolezel@greco.cz

Ing. Petra Bartoníčková
tel.: +420 728 130 266, email: p.bartonickova@greco.cz

GrECo JLT Czech Republic s.r.o.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.