Jak se lze vzdělávat v BIM?

Bytový dům Port Karolína 2 v Praze 8 byl projektován v BIM. Získal finální certifikát BREEAM Very Good a Cenu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v soutěži Stavba roku 2020. Autoři: Baumschlager Eberle ZivilTechniker; 4A architekti; 22:22 architekti; projektová dokumentace: 4A architekti; di5 architekti inženýři s.r.o. (DSP); EBM Expert, s.r.o. (DPS); dodavatel: Skanska a.s. (foto: archiv Stavba roku 2020)
Bytový dům Port Karolína 2 v Praze 8 byl projektován v BIM. Získal finální certifikát BREEAM Very Good a Cenu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v soutěži Stavba roku 2020. Autoři: Baumschlager Eberle ZivilTechniker; 4A architekti; 22:22 architekti; projektová dokumentace: 4A architekti; di5 architekti inženýři s.r.o. (DSP); EBM Expert, s.r.o. (DPS); dodavatel: Skanska a.s. (foto: archiv Stavba roku 2020)

První vysokoškolské studium v ČR zaměřené na BIM se otevře v září 2021 v Ostravě. Stavební inženýrství – BIM inženýring je nově akreditovaný dvouletý magisterský studijní program na VŠB – Technické univerzitě Ostrava. Hlásit se lze do konce března 2021.

Současný stav výuky BIM (Building Information Modeling) v ČR úzce souvisí se skutečností, že metodika BIM je stále relativně novou záležitostí. Přes veškeré snahy škol, některých veřejných organizací, stavebních podniků není v praxi běžná. V roce 2019 byla zpracována zpráva o stavu výuky na českých veřejných vysokých školách stavebního zaměření (ČVUT v Praze, VUT v Brně, VŠB-TU Ostrava, Západočeské univerzitě v Plzni a VŠTE v Českých Budějovicích). BIM tak vstupuje do všech oblastí výuky. Implementace takto komplexní metody do vzdělávacích programů tedy obnáší nejen tvorbu nového obsahu, ale zejména také úpravu toho stávajícího.

Jak se sami pedagogové orientují v problematice BIM?

Stav výuky BIM ve vzdělávacím systému ČR popisuje Koncepce zavedení výuky BIM v ČR, zpracovaná odbornou radou pro BIM (CzBIM). Už v roce 2013 byl na ČVUT proveden jednoduchý průzkum. Vyplynulo z něj, že na středních odborných školách, vyšších odborných školách a gymnáziích, kde je vyučován obor stavebnictví nebo obor technické lyceum, je pouze 39 % dotazovaných pedagogů seznámeno s problematikou BIM. Vysoké školy jsou si vědomy nastupujícího trendu využívání BIM. Vyučovací předměty zaměřené na zvládnutí ovládání modelovacích nástrojů různých dodavatelů existují již řadu let. Při modernizaci vyučovacích předmětů dochází k jejich rozšíření, čímž dochází k transformaci předmětu zaměřeného na 3D modelování na předmět, který se hlouběji zabývá parametrickým vícerozměrným modelováním.

Na vysokých školách je několik kurzů zaměřených na BIM

V současné době také existuje na vysokých školách několik kurzů zaměřujících se přímo na výuku metodiky BIM, většinou ve formě obecného seznámení s problematikou nebo ve specializované formě, cílené na konkrétní studijní zaměření, kterému je přizpůsobena anotace předmětu. V současné době neexistuje v ČR na vysokých školách studijní program, který by se přímo zaměřoval na výuku BIM.

Od září bude v Ostravě otevřen první magisterský obor pro BIM

Navazující dvouletý magisterský studijní program Stavební inženýrství – BIM inženýring je nově akreditovaný studijní program na Fakultě stavební VŠB – Technické univerzitě Ostrava. Může se tak podařit uspokojit poptávku praxe po odbornících, kteří jsou schopni zvládat práci ICT technologiemi, které se ve stavebnictví uplatňují, znají procesy uplatňované v životním cyklu staveb, zejména ve fázi přípravy investiční výstavby, projektování, provádění staveb, oblasti facility managementu ve fázi provozu užívání staveb, mohou spojovat odborníky jednotlivých oborů nebo plnit požadavky stavebníka na BIM. Studijní program je vyučován v českém jazyce, v prezenční a kombinované formě studia, je určen pro absolventy bakalářských studijních programů univerzitních i neuniverzitních vysokých škol technického zaměření v ČR a EU. Obsahová stránka výuky navazuje především na znalosti absolventů čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava. Studijní program rovněž umožňuje mobilitu studentů absolvováním části studia na jiných vysokých školách obdobného zaměření. Absolvent umí aplikovat teoretická východiska svého odborného zaměření, ovládá koncept BIM, je schopen připravit investiční zakázku v softwarových nástrojích podporujících metodu BIM, pracuje s datovým grafickým modelem, nad kterým simuluje a analyzuje modelové situace, řídí procesy v rámci životního cyklu staveb, zejména ty ve fázi provozu užívání (facility management), koordinuje a řídí realizované zakázky BIMu, aplikuje základní požadavky provozu užívání staveb s vazbou na plánování řízení procesů v CAFM systémech nad daty získanými z BIM modelu, umí se pohybovat ve fázích přípravy, plánování, realizace a provozu staveb.

První termín pro podávání přihlášek je do 31. března 2021.

více na www.fast.vsb.cz

 

Ing. arch. Dagmar Kutá, Ph.D.
Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava

doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
prorektor VŠB-TU Ostrava