Budou všechny normy bezplatné?

Vzhledem k poměrně zdlouhavému administrativnímu procesu, který je nutné absolvovat, budou dotčené ČSN zpřístupňovány postupně celý letošní rok. Předběžně by jich mělo být veřejnosti zpřístupněno celkem dva až tři tisíce napříč obory z celkového počtu všech platných norem.

Plošný přístup veřejnosti ke všem technickým normám však není možný, a to z důvodu přijatých mezinárodněprávních závazků spojených s členstvím v evropských a světových normalizačních organizacích. Členství v těchto organizacích znamená povinnost řídit se při poskytování technických norem pravidly těchto organizací, která neumožňují bezplatné poskytování technických norem z důvodu ochrany autorských práv. Případné porušení těchto pravidel by vedlo k vyloučení ÚNMZ z takových organizací, což by mělo pro ČR následek v podobě ztráty přístupu k evropským a mezinárodním technickým normám.

Stávající požadavky na nepřístupnost ČSN nejsou logické

Projektant či výrobce jakéhokoliv výrobku podléhajícího regulaci prostřednictvím technických norem až dosud musel nejprve zaplatit, aby zjistil, co všechno vůbec musí splnit. Technické normy totiž podle evropských a mezinárodních pravidel podléhají autorským právům a nemohou tak údajně být dostupné zdarma plošně. Je třeba zdůraznit, že takový názor odporuje českému ústavnímu pořádku. Prostřednictvím poslanecké iniciativy byl asi v roce 2016 odstraněn tzv. Machův § v zákoně č. 183/2006 Sb., který zněl: § 196 (2) Pokud tento zákon nebo jiný právní předpis vydaný k jeho provedení stanoví povinnost postupovat podle technické normy (ČSN, ČSN EN), musí být tato technická norma bezplatně veřejně přístupná. Toto ustanovení však nikdy nebylo respektováno.

Při přípravě stavebního zákona se předpokládá, že budou veřejně přístupné na internetu určené normy nebo určené části technických norem. O jaké normy se bude jednat zatím nevíme, ale měly by být určeny po zpracování vyhlášky o obecných technických požadavcích pro výstavbu, tedy asi v polovině tohoto roku.

Které normy velmi pravděpodobně nebudou mezi normami veřejně přístupnými?

Bude se jednat o normy pro výrobky, které podléhají regulaci podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR) – kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Příkladem mohou být cihly, dveře, okna, vrata, tepelně izolační výrobky, sestavy, požární přepážky a těsnění. Nyní se jedná o 36 skupin výrobků. Dále veřejně přístupné nebudou zkušební normy, které definují klasifikační úrovně a třídy. Klasifikační třídy stanovené pro jednotlivé vlastnosti výrobku jsou podkladem pro kódové značení výrobku, které je součástí označení výrobku CE, popř. označení na štítku. Klasifikace slouží pro vymezení účelu užití výrobku ve stavbě, popř. pro přesnou technickou specifikaci výrobku vyjádřenou v úrovních nebo třídách jednotlivých jeho vlastností (charakteristik). Bez podrobných informací nelze řádně navrhnout výrobek pro užití ve stavbě. Obdobně nebudou volně přístupné ani české výrobkové normy.

Budou autorizované osoby potřebovat placený přístup k normám?

Bez znalosti těchto norem nelze zjistit z dokladů k výrobku účel jeho užití ve stavbě. Autorizované osoby, pokud budou chtít vykonávat svoji činnost řádně, budou potřebovat placený přístup k normám, neboť mnohé, a to zejména výrobkové normy nebudou veřejně přístupné.

Nelze zapomenout i na skutečnost, že sponzorovaný přístup není přístupem bezplatným, ale příslušné úřady, které budou požadovat zveřejnění norem budou za přístup platit, a to vlastně z našich daní.