Webináře ČKAIT únor–duben 2021

Přehled webinářů k uzávěrce podkladů 25. ledna 2021. Nové webináře budou do kalendáře akcí průběžně doplňovány.

Recyklace v silničním stavitelství

24. února 2021 od 9.00 hod.
Pořádá: OK ČKAIT Plzeň
Přednášející:
Ing. Jan Zajíček

Vznik a používání recyklovaných materiálů, přehled některých recyklačních technologií a souvisejících předpisů se zaměřením na recyklační technologie za studena podle TP 208

 

Revize ČSN 73 2902:2020 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem

25. února 2021 od 14.00 hod.
Pořádá: OK ČKAIT Praha + IC ČKAIT, s.r.o.
Přednášející: Ing. Jan Dvořák, Ing. Ivan Řehoř, Ing. Pavel Svoboda

Praktické seznámení s revidovanou ČSN 73 2902

 

Stavební zákon ve vazbě na správní řád

2. března 2021 od 14.00 hod.
Pořádá: OK ČKAIT Praha
Přednášející: Mgr. Jaroslava Milerová

Aplikace správního řádu na řízení a jiné postupy vedené podle stavebního zákona, protože na procesní postupy je při projednávání záměru brán velký zřetel.

 

Příčiny zvýšené vlhkosti historických staveb a šetrné metody nápravy stavu

3. března 2021 od 14.00 hod.
Pořádá: OK ČKAIT Praha + IC ČKAIT, s.r.o.
Přednášející: Ing. Dagmar Michoinová, Ing. Miroslav Hanzl

Zjišťování příčin vlhkosti a jejich odstraňování u historických staveb, praktické příklady

 

Liniový zákon

4. března 2021 od 14.00 hod.
Pořádá: OK ČKAIT Praha + IC ČKAIT, s.r.o.
Přednášející: Ing. Zdeňka Fialová

Zákon o urychlení dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací řeší specifické požadavky těchto významných staveb mnohdy s celorepublikovým významem, na jejichž základě je nutno zavést speciální úpravu od obecných ustanovení zejména stavebního zákona, zákona o vyvlastnění a dalších právních předpisů. Jeho cílem je urychlit přípravu těchto strategických staveb.

 

Projektanti pro recyklaci

15. března 2021 od 14.00 hod.
Pořádá: OK ČKAIT Praha
Přednášející: Ing. Tereza Pavlů, Ph.D., Jan Otýs, Ing. Ondřej Moflár

Zpracování stavebních a demoličních odpadů (SDO), možné využití výrobků s obsahem druhotných surovin a využití materiálů vyrobených ze SDO

 

Vady a poruchy šikmých střech

17. března 2021 od 14.00 hod.
Pořádá: OK ČKAIT Praha
Přednášející: Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Aktuální informace o technickém řešení plášťů šikmých střech, zateplených i nezateplených, zejména s ohledem na vznik poruchy

 

Dohled správních orgánů

22. března 2021 od 14.00 hod.
Pořádá: SVI ČKAIT
Přednášející: JUDr. Eva Kuzmová

Kontrola ze strany úřadů, proces kontroly, práva kontrolovaných, možná obrana a specifika kontrolních prohlídek staveb

 

Zásady navrhování otvorových výplní

31. března 2021 od 14.00 hod.
Pořádá: OK ČKAIT Praha
Přednášející: Ing. Pavel Kašpar, Ing. arch. Klára Bukolská

Problematika navrhování otvorových výplní vnějšího pláště budov a střešních oken včetně technických předpisů, které se k těmto prvkům vztahují

 

Obytné a pěší zóny

7. dubna 2021 od 9.00 hod.
Pořádá: SVI ČKAIT ve spolupráci s profesním aktivem DS
Přednášející: pplk. JUDr. Sabina Burdová a kol.

Problematika obytných zón z pohledu Dopravní policie ČR, upozornění na chyby při jejich navrhování a realizacích

 

Technický dozor stavebníka

8. dubna 2021 od 14.00 hod.
Pořádá: SVI ČKAIT
Přednášející: Ing. Ludmila Zahradnická

Informace pro účastníky výstavby o dozorové činnosti ve stavebnictví se specifickým zaměřením na postavení a úlohu TDS

 

Správní řád ve vazbě na stavební zákon

12. dubna 2021 od 14.00 hod.
Pořádá: SVI ČKAIT
Přednášející: JUDr. Eva Kuzmová

Vzájemné vazby stavebního zákona a správního řádu v rámci správních řízení vedených podle stavebního zákona, rozšíření, aktualizace a prohloubení znalostí a jejich odpovídající aplikace s důrazem na subsidiární využití správního řádu v této oblasti

 

Metodika průzkumů a oprav nosných konstrukcí stavebních památek

14. dubna 2021 od 14.00 hod.
Pořádá: OK ČKAIT Praha
Přednášející: Ing. Jan Vinař

Koncepce a forma chystané metodiky s ukázkami pozitivního i negativního řešení v praxi

 

Požární bezpečnost staveb – aktuální právní předpisy, aktuálně řešené problematiky a výhled na možné změny, požární bezpečnost v zařízeních sociální péče

15. dubna 2021 od 14.00 hod.
Pořádá: OK ČKAIT Praha
Přednášející: plk. Ing. Michal Valouch, pplk. Tomáš Pavlík

Požární předpisy z oblasti požární bezpečnosti staveb a výhled na jejich možné změny, aktuálně řešené problematiky v oblasti PBS a připravované změny norem, požární bezpečnost v zařízeních sociálních služeb

 

Dokumentace staveb

27. dubna 2021 od 14.30 hod.
Pořádá: OK ČKAIT Praha
Přednášející: Ing. Žanet Hadžić

Vyhlášky a jejich novely týkající se dokumentace staveb, vč. dopravní infrastruktury