ČKAIT je již šestým rokem oficiálním připomínkovým místem

Do konce roku 2020 ČKAIT odeslala 351 připomínek k legislativním materiálům v mezirezortním připomínkovém řízení. Z nich bylo vypořádáno 244 s výsledkem: 92 akceptovaných (38 %), 42 neakceptovaných (17 %), 59 vysvětlených (24 %) a 51 akceptováno jinak, nebo částečně (21 %).

Legislativní komise ČKAIT se v roce 2020 zabývala rozborem, připomínkami a přípravou podkladů nejen k návrhu stavebního zákona a navazujících změnových zákonů, který byl jejím stěžejním úkolem viz pokračování série článků o rekodifikaci v každém letošním vydání Z+i, ale i k řadě dalších zákonů a předpisů, které se týkají nebo jakkoliv souvisí s výkonem autorizovaných osob.

Změnou Legislativních pravidel vlády se profesní komory zřízené zákonem staly od 1. ledna 2015 připomínkovým místem v rámci mezirezortního připomínkového řízení, a to v případě, že se návrh právního předpisu týká právní regulace nebo oblasti jejich působnosti.

ČKAIT byla proto v roce 2020 již šestým rokem oficiálním připomínkovým místem Legislativní rady vlády ČR. Ve struktuře Komory je nositelem úkolu a odpovědnou komisí za administraci a interní vypořádání připomínek Legislativní komise ČKAIT (dále jen LK). Složení komise bylo znovu potvrzeno představenstvem 19. listopadu 2020, jmenovitě Ing. František Hladík (předseda komise); Ing. Karel Blecha; Ing. Ladislav Brett; Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D.; Ing. arch. Martina Hovořáková; Ing. Václav Jandáček; Mgr. Jana Machačková; Ing. Danka Makalová; Ing. Erika Malá; Ing. Martin Mandík; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA; Ing. Petr Serafín; Ing. Ladislav Schwarz; Ing. Jaromír Šišma; Ing. Michael Trnka ml., CSc.; Ing. Jitka Víchová.

Do konce roku 2020 ČKAIT odeslala 351 připomínek k legislativním materiálům v mezirezortním připomínkovém řízení. Z nich bylo vypořádáno 244 s výsledkem: 92 akceptovaných (38 %), 42 neakceptovaných (17 %), 59 vysvětlených (24 %) a 51 akceptováno jinak, nebo částečně (21 %).

Stanoviska k novelám dotčených zákonů

Jednotlivá ministerstva nás obeslala navíc 44 návrhy zákonných předpisů, kterými se LK nezabývala jednak z titulu nepříslušnosti, anebo z důvodu, že neměla k zákonům připomínky. Snad pro zajímavost např.: věcný záměr zákona o zabezpečení hydrometeorologické služby, návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících (zákon o podpoře nízkoemisních vozidel), návrh zákona o občanských průkazech, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, obecný programový dokument Modernizačního fondu.

Zákony, které ČKAIT připomínkovala v roce 2020

LK svou stěžejní činnost i v roce 2020 soustředila na rekodifikaci nového stavebního práva (administraci a interní vypořádání připomínek členů ČKAIT).

K návrhu změny zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a další související zákony byly do mezirezortního řízení odeslány čtyři zásadní připomínky, týkající se přípravy, organizace a provádění mistrovských zkoušek, které jsou zatím prováděny projektem NÚV za spolupráce pracovních skupin sektorových rad.

Výsledek: jedna připomínka byla akceptována, jedna neakceptována, dvě vysvětleny

K návrhu změny zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly do mezirezortního řízení odeslány dvě zásadní připomínky, kde jsme nesouhlasili se zavedením možnosti pro zadavatele, aby měl po ukončení soutěže lhůtu tři měsíce na oznámení výběru dodavatele. Ve druhé připomínce jsme navrhovali doplnit nový novelizační bod, který by sjednotil postup ukládání nápravného opatření při přezkumu zadávacích podmínek s postupem při přezkumu úkonů zadavatele v zadávacím řízení.

Výsledek: jedna připomínka byla akceptována, jedna vysvětlena

K návrhu změny zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), byla do mezirezortního připomínkovacího řízení odeslána jedna zásadní připomínka, ve které upozorňuje na skutečnost, že Komora není ani částečně financována z veřejných zdrojů či fondů, nejsou ji poskytovány dotace, tudíž nemůže podléhat plné informační povinnosti ve vztahu k veškeré své činnosti. Náklady spojené s vyřizováním agendy ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím by nesla ČKAIT (nebyli jsme oficiálně k připomínkám vyzváni).

Výsledek: do konce roku 2020 připomínka nebyla vypořádána

Ostatní legislativní předpisy

Ke zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019 byly do mezirezortního připomínkovacího řízení odeslány dvě zásadní připomínky, ve kterých Komora požadovala v textu konkretizovat zejména negativní přístup Úřadu vlády a MF ČR k posílení metodické podpory pro VZMR ze strany MMR.

Výsledek: jedna připomínka byla akceptována, jedna vysvětlena

K návrhu vyhlášky o digitální technické mapě kraje bylo do mezirezortního připomínkovacího řízení odesláno 82 zásadních připomínek, které se vesměs týkaly úpravy zpracování těchto map z pohledu odborníků, kteří mapy budou v praxi používat.

Výsledek: 18 připomínek bylo akceptováno, 17 akceptováno jinak, 20 neakceptováno, 27 vysvětleno

K návrhu vyhlášky o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, bylo do mezirezortního připomínkovacího řízení odesláno devět doporučujících připomínek, týkajících se zejména terminologie, postupu vzorkování, ukládání skládky a upozornění na vazby s jinými předpisy, které vyhláška nezmiňuje.

Výsledek: do konce roku 2020 připomínky nebyly vypořádány

K návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb., bylo do mezirezortního připomínkovacího řízení odesláno 23 zásadních připomínek, které reagovaly na nesoulad s terminologií stavebního zákona.

Výsledek: do konce roku 2020 připomínky nebyly vypořádány

K návrhu novely vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), bylo do mezirezortního připomínkovacího řízení odesláno 18 zásadních připomínek. Komora v nich zejména upozorňuje na skutečnost, že návrh vyhlášky překračuje ukládané povinnosti vlastníkům a provozovatelům vodohospodářské infrastruktury nad rámec zákonných povinností, doplňuje a definuje odpovědnost odborného zástupce, požaduje změnu přístupu pro způsob tvorby nebo použití finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací.

Výsledek: do konce roku 2020 připomínky nebyly vypořádány

K návrhu vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady byly do mezirezortního připomínkovacího řízení odeslány čtyři zásadní připomínky se zaměřením na odstranění zdvojených technických položek.

Výsledek: do konce roku 2020 připomínky nebyly vypořádány

K Informacím o plnění Koncepce zavádění metody BIM v ČR bylo do mezirezortního připomínkovacího řízení odesláno šest zásadních a čtyři doporučující připomínky. Komise BIM ČKAIT v nich zejména opakovaně připomíná, že nejsou její připomínky řádně vypořádávány; požaduje, aby v materiálu byla uvedena informace, že bude dále sledován vývoj klasifikačního systému na EU úrovni a v českém právním prostředí; navíc je v několika případech nutné změnit dikci, která naznačuje, že věci jsou dokončeny, na dikci, že se na výstupech stále ještě pracuje.

Výsledek: do konce roku 2020 připomínky nebyly vypořádány

K návrhu vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, bylo do mezirezortního připomínkovacího řízení odesláno devět zásadních připomínek, které reagovaly na náležitosti vstupní zkoušky pro znalce (nebyli jsme oficiálně k připomínkám vyzváni).

Výsledek: do konce roku 2020 vypořádání neproběhlo

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví bylo do mezirezortního připomínkovacího řízení odesláno 84 zásadních připomínek. Bylo v nich nutné uvést a zdůvodnit systematizaci znaleckých oborů ve stavebnictví v návaznosti na autorizační obory uvedené v zákoně č. 360/1992 Sb. (nebyli jsme oficiálně k připomínkám vyzváni).

Výsledek: 56 připomínek bylo akceptováno, 23 akceptováno jinak, dvě byly vysvětleny a tři neakceptovány

K návrhu vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury bylo do mezirezortního připomínkovacího řízení odesláno 24 zásadních a 10 doporučujících připomínek, které se týkaly zejména technických úprav vyhlášky. Jejich cílem bylo usnadnit a zrychlit použitelnost této dokumentace v realizační praxi (nebyli jsme oficiálně k připomínkám vyzváni).

Výsledek: 10 připomínek bylo akceptováno, dvě akceptovány jinak, 16 neakceptováno, jedna akceptována částečně, pět bylo vysvětlených

K návrhu vyhlášky o energetickém auditu bylo do mezirezortního připomínkovacího řízení odesláno 17 zásadních a 13 doporučujících připomínek. Byly zaměřené např. na změnu požadavků na stanovení energetických ukazatelů a možnosti efektivních úspor energie (nebyli jsme oficiálně k připomínkám vyzváni).

Výsledek: do konce roku 2020 vypořádání neproběhlo

K návrhu vyhlášky, kterou se stanoví výše poplatků za poskytnutí českých technických norem a jiných technických dokumentů, poplatků za přístup do databáze a poplatků za sponzorovaný přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům jsme do mezirezortního připomínkovacího řízení odeslaly šest zásadních připomínek, ve kterých jsme požadovali doplnit formy poskytování ČSN (digitálně, papírově, dálkově) a způsob přepočítávání sponzorovaných částí stránek na stránky celé (nebyli jsme oficiálně k připomínkám vyzváni).

Výsledek: čtyři připomínky byly vysvětleny, dvě neakceptovány

K návrhu vyhlášky o energetickém posudku bylo do mezirezortního připomínkovacího řízení odesláno 33 zásadních připomínek. Týkaly se zejména návrhu na změnu pojmů, upozornění na důležitost přesného výčtu odkazů u hodnocení ekonomické a ekologické proveditelnosti, potřeby změny textu v nesrozumitelných ustanoveních (nebyli jsme oficiálně k připomínkám vyzváni).

Výsledek: do konce roku 2020 vypořádání neproběhlo

 

Ostatní legislativní činnost

Hlavním úkolem LK byla i v roce 2020 příprava podkladů pro rozhodování Představenstva ČKAIT v legislativní oblasti. Činnost LK obohatila i iniciativa členů ČKAIT, jejich dotazy, zkušenosti, připomínky a náměty k platným právním předpisům či k přípravě nových předpisů.

LK iniciovala zadání úkolu soukromé právní kanceláři pro vypracování zevrubného dokumentu k problematice odpovědnosti autorizovaných osob; kompletní znění je zveřejněno na webových stránkách Komory a v časopise Z+i č. 3/2020.

V návaznosti na novelu § 152 stavebního zákona a jejího odstavce 6 s účinností od 1. ledna 2021 (U stavby, která je předmětem veřejné zakázky v nadlimitním režimu, je stavebník povinen zajistit vedení stavebního deníku v elektronické formě), LK iniciovala odeslání žádosti o vysvětlení na MMR, jak mají stavbyvedoucí ČKAIT naplnit literu zákona, když elektronické autorizační razítko obdrží až k 1. červenci 2023. Reakce ministerstva je zveřejněna v časopise Z+i č. 6/2020 a na webových stránkách Komory.

Kromě výše uvedených legislativních okruhů řešila LK ČKAIT v roce 2020 i konkrétní dotazy svých členů. Za uplynulý rok jich obdržela 27. Dotazy se většinou týkají rozsahu oprávnění AO, jejich odpovědnosti za vady způsobené vybranými činnostmi, problematiky vedení realizace stavby a smluvních vztahů ve výstavbě. Stanoviska LK k jednotlivým dotazům byla AO zaslána poštou anebo e-mailem.

Poznámka: Konkrétní připomínky ČKAIT k jednotlivým předkládaným legislativním návrhům je možné členům ČKAIT poskytnout na základě e-mailového požadavku autorizované osoby na adrese ckait@ckait.cz.