Co se mění v autorizačním zákoně?

Novela nového stavebního zákona dopadá i na autorizační zákon č. 360/1992 Sb. (AZ). Od ledna 2024 se mění možnosti překrývání autorizací u projektové činnosti. Zároveň se připravuje větší novela autorizačního zákona. Na výsledném znění spolupracují obě komory, ČKAIT i ČKA.

Od 1. ledna 2024 změna překrývání autorizací

Schválením věcné novely nového stavebního zákona došlo i ke změně změnového zákona (zákon č. 284/2021 Sb.), který nakonec nabývá účinnosti 1. ledna 2024. Týká se to mj. i autorizačního zákona, kdy k 1. lednu příštího roku např. vstoupí v účinnost ustanovení § 18 odst. 2 AZ, které se týká překrývání autorizací u projektové činnosti:

Autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby, Dopravní stavby, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, Mosty a inženýrské konstrukce, Technologická zařízení staveb, Městské inženýrství nebo Stavby pro plnění funkce lesa je v celém rozsahu stavby, příslušející oboru jeho autorizace, oprávněn vypracovávat všechny oborově vydělené části této dokumentace nebo projektové dokumentace, tedy části příslušející oborům Technika prostředí staveb, Statika a dynamika staveb, Geotechnika a Požární bezpečnost staveb. Zvláštní právní předpis upravující povinnosti autorizované osoby ani § 12 odst. 6 nejsou dotčeny.

Připravuje se zásadní přepracování autorizačního zákona

Počátkem května byl na Ministerstvo pro místní rozvoj odeslán za ČKA a ČKAIT návrh změn autorizačního zákona, tzv. teze novely, která by se měla začít projednávat v příštím roce. V nich je mj. navrhováno:

  • doplnění nové kategorie autorizovaný stavitel – podle navrhovaného znění § 19a AZ by autorizovaný stavitel měl oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě v oblasti realizace, odstraňování, dozoru a dalších souvisejících činností bez možnosti výkonu projektové činnosti. Jednalo by se o osoby, které by se soustředily jen na realizaci, příp. odstraňování staveb a jež nemají ambici projektovat. Současně by tím byl řešen i problém uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro výkon vybraných činností pro osoby, které nemají v domovském státě autorizaci pro výkon projektové činnosti, nicméně u nás ji v rámci procesu uznávání získávají, což může být (a je) v praxi zneužitelné,
  • výslovné uvedení toho, že do doby odborné praxe nelze započítat praxi prováděnou v souběhu s řádným stu­diem na vysoké škole, kterým se žadatel připravuje na výkon profese; praxe prováděná v souběhu s kombinovaným (dálkovým) studiem může být rozhodnutím autorizační rady uznána,
  • autorizační poplatek za zkoušku odborné způsobilosti v jednom i více oborech se stanoví jednotně, bez ohledu na obor a specializaci, ve výši 5 000 Kč,
  • automatické pozastavení autorizace členům, kteří včas neuhradí členské příspěvky,
  • rozšíření důvodů pro pozastavení autorizace v souvislosti s odsouzením v trestním řízení,
  • rozšíření překrývání autorizací nejen pro projektovou činnost, ale i pro odborné vedení provádění a odstraňování staveb, dozor projektanta a technický dozor stavebníka. Překrývání oborů u autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů by bylo podrobně rozvedeno prováděcím předpisem. Jedná se o oprávnění autorizované osoby, nikoliv povinnost. Pokud by se tedy nejednalo o právní úpravou danou možnost rozsahu překrývání oboru či by autorizovaná osoba této možnosti nevyužila, nastupuje povinnost autorizované osoby zajistit výkon činnosti svého oboru nebo specializace osobou s příslušnou autorizací, popřípadě specializací,
  • rozsahy překrývání se navrhují definovat ve vlastním předpisu ČKAIT,
  • prodloužení funkčního období členů orgánů ČKAIT na 4 roky aj.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.