Spolupráce ČKAIT s IZS ČR se obnovuje

V současné době Generální ředitelství HZS, ministerstvo vnitra a ČKAIT spolupracují na obnově rámcové smlouvy i navazujících krajských smluv. Cílem je posílení pozice členů ČKAIT. Nebude se však jednat o zařazení do systému IZS, neboť to by bylo pro Komoru příliš finančně náročné.

V roce 2004 byla mezi ČKAIT a Ministerstvem vnitra uzavřena Rámcová smlouva o spolupráci v oblasti integrovaného záchranného systému (IZS). Následně uzavíraly realizační smlouvy jednotlivé oblasti s krajskými ředitelstvími HZS.

Účelem Rámcové smlouvy o spolupráci v oblasti integrovaného záchranného systému je:

  • Stanovení principů a podmínek při poskytnutí osobní pomoci autorizovanými osobami podle oborů a oblastí ČKAIT v rámci integrovaného záchranného systému v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
  • Stanovení podmínek pro uzavírání realizačních dohod na krajské úrovni o předem sjednaném způsobu a rozsahu osobní pomoci pro potřebu záchranných a likvidačních prací na základě § 15 písm. b) vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů.

Za téměř 20 roků se změnila společnost a je nutné obnovit jak rámcovou smlouvu, tak i smlouvy v jednotlivých oblastech. Na počátku roku 2023 jsme vstoupili v jednání se zástupci GŘ HZS s tím, že stávající smlouvu je nutno upravit s cílem posílení pozice členů ČKAIT, kteří se podílí na činnosti HZS. Rámcová smlouva musí vycházet z organizačního členění HZS ČR, jenž se skládá z generálního ředitelství, které je organizační součástí Ministerstva vnitra, a dále pak z hasičských záchranných sborů krajů, které mají subjektivitu.

V současné době připravuje GŘ HZS návrh rámcové smlouvy, kde by měla být posílena práva autorizovaných osob, zejména by mělo být zajištěno školení a vzdělávání a sjednoceny vzory pro všechny kraje. Následně budou jednotlivé oblasti uzavírat smlouvy s příslušnými krajskými ředitelstvími. Předpokládá se školení jednak celostátní, jednak v jednotlivých krajích, neboť každý kraj má jiná specifika a technické vybavení a nelze řešit vše na celostátní úrovni. Je třeba zdůraznit, že činnost autorizovaných osob v rámci zásahů IZS řeší pouze a jenom bezpečnost osob při zásahu, nejedná se v žádném případě o následné hodnocení staveb např. pro pojišťovny a stavební úřady.

Jednali jsme i o zařazení do systému IZS, jak navrhli kolegové z Moravy, ale byla nám nastíněna povinnost zajistit ve všech krajích trvalou čtyřiadvacetihodinovou dosažitelnost odpovědných osob (koordinátorů). Náklady pro každý kraj by činily asi 5,5 mil. Kč ročně, a to pouze z prostředků ČKAIT.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.