Zásadní vyhlášky k novému stavebnímu zákonu se teprve připravují

Již za rok má začít platit nová vyhláška o požadavcích na výstavbu i nová vyhláška o projektové dokumentaci. Odborná veřejnost však zatím nezná jejich předpokládanou podobu. Ministerstva na nich intenzivně pracují. Bohužel za zavřenými dveřmi. Zahájení oficiálního projednávání se očekává každým dnem. Podrobně se tomuto tématu budeme věnovat v příštím vydání.

Na jaře 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj intenzivně pracovalo na dokončení celostátní vyhlášky o požadavcích na výstavbu. V červnu by mělo být zahájeno meziresortní připomínkové řízení a navazující legislativní proces. Na jaro 2024 je plánována notifikace v EU tak, aby mohla vstoupit v platnost společně s novelou nového stavebního zákona (NSZ), tedy k 1. červenci 2024. Zahájení meziresortního projednávání vyhlášky o požadavcích na projektovou dokumentaci se očekává na podzim 2023.

Struktura nové vyhlášky o požadavcích na výstavbu

V první části přináší definici nových základních pojmů (např. hygienické zařízení, kolektor, obytný prostor, pobytový prostor aj.). Bude obsahovat podrobné požadavky na vymezování pozemků, umísťování staveb a technické požadavky na stavby.

V části druhé, kde jsou řešeny podrobné požadavky na vymezování pozemků, je upravena problematika parkovacího stání, hospodaření se srážkovými vodami, veřejného prostranství, pozemku stavby pro bydlení a stavby pro rodinnou rekreaci.

Část třetí se dotýká požadavků na umísťování staveb, konkrétně umísťování stavby s ohledem na stavební čáru a na hranice pozemku, technickou infrastrukturu, oplocení nebo jiné ohrazení pozemku, staveniště a reklamní zařízení.

Část čtvrtá vyhlášky řeší blíže technické požadavky na stavby, konkrétně požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí (kvalita vnitřního prostředí – větrání, denní osvětlení, proslunění, ochrana proti hluku a vibracím, tepelná ochrana budov, komunální odpady aj.), požadavky na bezpečnost a přístupnost při užívání, provozu a údržbě (ochrana před bleskem, spadem ledu, sněhu, stékáním vody, povodněmi, přívalovým deštěm, přístup a přístupnost, schodiště, šikmá rampa, výtah aj.), požadavky na vnitřní a vnější prostory a požadavky na TZS.

Část pátá upravuje zvláštní požadavky podle druhu stavby – stavba pro bydlení, stavba obsahující byt s univerzálním standardem, stavba obsahující byt zvláštního určení, stavba ubytovacího zařízení, stavba pro sociální služby, stavba pro výchovu, vzdělávání a stavba pro sport, vodní dílo aj.

Vyhláška se zatím nezabývá odstupy staveb, které nyní upravuje vyhláška č. 501/2006 Sb. v § 25. Jde přitom o požadavek na výstavbu, který by měla obsahovat i nová vyhláška, s čímž mj. počítá i § 144 odst. 1 NSZ. Pokud by odstupy byly řešeny jinou vyhláškou, domníváme se, že by to odporovalo původnímu požadavku na zpřehlednění, revizi a modernizaci těchto věcí, neboť nová vyhláška o požadavcích na výstavbu by měla být jednotná a měla by souhrnně obsahovat jak požadavky na vymezování pozemků, tak umísťování staveb, tak i technické požadavky na stavby.

Nová vyhláška o požadavcích na výstavbu i vyhláška o projektové dokumentaci budou opět zásadním pracovním nástrojem všech autorizovaných osob. Všichni proto sledujeme, zda se podaří naplnit slibovanou jednotnost, zpřehlednění, revizi a modernizaci všech požadavků. ČKAIT stejně jako ČKA sice i přes veškerou svou snahu nebyly oficiálně přizvány ke spolupráci na vzniku těchto zásadních vyhlášek, ale obě komory vývoj problematiky sledují.

ČKAIT se bude dalšího projednání obou vyhlášek aktivně účastnit

V nové vyhlášce o požadavcích na výstavbu bude prosazovat zejména požadavky týkající se bezpečnosti staveb a oprávněných zájmů autorizovaných osob. V nové vyhlášce o projektové dokumentaci se bude snažit prosadit, aby struktura a podrobnost odpovídala typu a druhu stavby. Zatím je jisté, že MMR připravuje vyhlášku platnou pro všechny stavby s výjimkou dopravních. Ty určí jiná vyhláška připravovaná Ministerstvem dopravy.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.