Z dubnového zasedání představenstva 2023

Nejdůležitější body projednávané na letošním 2. zasedání Představenstva ČKAIT, 20. dubna 2023 v Praze.

Představenstvo schvaluje zápis z 22. února 2023 bez připomínek. Mezi řádnými jednáními bylo per rollam schváleno:

 • 15. března 2023 – udělení záštity konferenci Dopravní infrastruktura 2023 [pro 10 – zdržel se 1 – proti 4]
 • 20. března 2023 – doplnění komise ZZVZ o pracovnici metodiky veřejných zakázek Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Ing. Romanu Lovichovou, Ph.D. [pro 13 – zdržel se 1 – proti 1]
 • 17. dubna 2023 – udělení záštity konferenci Tepelná technika budov 2023 na Slovensku [pro 12 – zdržel se 1 – proti 2]

Byla předložena písemná informace k 17. dubnu 2023 o stavu autorizací:

Počet autorizací Celkem Region Praha Region Brno
Členů 32 214 20 475 11 739
Žádostí o autorizaci 507 245 262
Usazené/hostující AO 349/7

Autorizační sliby se konají v Praze v Betlémské kapli v termínech 22. 6., 31. 10., 30. 11., v Brně budou 23. 6. a 8. 12. 2023.

Výsledky hospodaření ČKAIT v roce 2022

V současné době máme ukončenou roční závěrku hospodaření včetně návrhu daňového přiznání s přílohami. Výsledně ČKAIT hospodařila s účetní ztrátou 145 760 Kč. S odpočtem daně (ze základu včetně nedaňových výdajů) vznikla finanční ztráta 740 270 Kč. Na návrh Ing. Mráze byly schváleny výsledky hospodaření ČKAIT v roce 2022 s tím, že finanční ztráta bude zaúčtována proti účtu nahospodařeného zisku minulých let [pro 14 – zdržel se 0 – proti 0]

Hospodaření ČKAIT v roce 2023

Ing. Motyčka, ekonomický mandatář ČKAIT, předložil k dnešnímu jednání průběžné výsledky hospodaření k 31. březnu 2023 v porovnání s rozpočtem. Celkově ČKAIT zatím čerpá výdaje v souladu se schváleným rozpočtem.

 • Mandatorní příjmy 88,4 mil. Kč, tj. 81 % ročního rozpočtu
 • Mandatorní výdaje 20,6 mil. Kč, tj. 20 % ročního rozpočtu

Časopis Stavebnictví

K dnešnímu dni máme k dispozici podrobný rozbor příj­mů a výdajů Informačního centra ČKAIT, s.r.o., k časopisu Stavebnictví. Také ČKAIT se svým Střediskem vzdělávání a informací zpracovala alternativní výpočet ceny tohoto časopisu, a to jednak v režii tohoto střediska a jednak při zadání mimo ČKAIT. Tyto podklady budou zaslány jako příloha k pozvánce na jednání Ekonomické komise, které svoláme na 3. května 2023 do Prahy (pozn.: budou přizváni i jednatelé Informačního centra ČKAIT, s.r.o.). Výsledný návrh předložíme na jednání Představenstva ČKAIT v červnu t.r.

Příprava návrhu rozpočtu ČKAIT na rok 2024

V rámci přípravy návrhu rozpočtu ČKAIT na rok 2024 jsme přijali následující zásady:

 • nebudeme zvyšovat členské příspěvky,
 • valorizaci platů zaměstnanců ČKAIT neuvažujeme, pouze v případě dosažení úspor již v návrhu rozpočtu,
 • projednáme s ČSOB Pojišťovnou, a. s. co nejnižší cenu základního pojištění,
 • snížíme výdaje za časopis Stavebnictví,
 • budeme hledat další úspory ve výdajích.

Vlastní návrh rozpočtu budeme doplňovat a projednávat na červnovém jednání Představenstva ČKAIT.

Hospodaření Informačního centra ČKAIT

Dozorčí rada Informačního centra ČKAIT, s.r.o., dne 7. března 2023 projednala a schválila výsledky hospodaření za rok 2022. Konečný výsledek hospodaření IC ČKAIT, s.r.o., je +568 tis. Kč. Daňové přiznání bylo podáno elektronicky do konce dubna. Dozorčí rada Informačního centra ČKAIT, s.r.o., navrhuje ponechat dosažený zisk za rok 2022 v hospodaření IC a zaúčtovat na účet nerozděleného zisku. Schváleno [pro 12 – zdržel se 1 – proti 0]. Průběžné hospodaření k 31. březnu 2023 je ziskové.

Pojištění autorizovaných osob

Pojišťovací komise ČKAIT se konala dne 12. dubna 2023 v Brně. Pojišťovací komise ČKAIT ve spolupráci s makléřem a Kanceláří ČKAIT provedla průzkum názorů AO na dosavadní pojištění a jeho případné úpravy. K dnešnímu dni reagovalo 5 800 členů a výsledky ankety jsou následující: většina autorizovaných osob vykonává svoji odbornou činnost jako OSVČ nebo jako zaměstnanec v kombinaci s OSVČ. Z více než poloviny odpovědí vyplývá, že odpovídali projektanti. Stávající výše základní pojistné částky 250 tis. Kč vyhovuje necelé třetině. Ostatní se kloní k vyšší částce od 300 do 500 tis. Kč. Z toho převládá 500 tis. Kč. Riziko zvýšení členského příspěvku v případě zdražení ceny pojistného však akceptuje necelá třetina odpovědí. V rámci přípravy návrhu rozpočtu ČKAIT na rok 2024 a také 2025 zadala Pojišťovací komise ČKAIT pojišťovacímu makléři a pojišťovně úkol vyčíslit návrh ceny základního pojištění AO pro vyšší hodnotu pojistné částky, než je dosavadní (250 tis. Kč). Pojišťovací komise ČKAIT doporučuje provést osobní jednání s představiteli ČSOB Pojišťovny. Termín jednání byl 23. května 2023 v Pardubicích.

Stav pojistných událostí od 1. ledna 2011 do 16. dubna 2023:

 • Vyplacené plnění = 98,66. mil. Kč
 • Vytvořené rezervy = 49,88. mil. Kč
 • Zasloužené pojistné = 234,33. mil. Kč
 • Škodní průběh vč. připojištění a zvýšeného skupinového pojištění = 63,39 %
 • Škodní průběh bez připojištění = 90 %

Autorizační zákon

Ing. Vokurka představil navrhované paragrafové změny a také návrhy tezí. Návrhy projednáme 24. dubna 2023 s ČKA před odesláním MMR.

Stavební zákon

Ing. Hladík představil některé schválené změny v novele stavebního zákona (SZ) v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v podobě, v jaké byly odeslány do Senátu. V § 5 je definována stavba hlavní, v § 14 je definován dozor projektanta, v § 17 je definován nově ustanovený „Dopravní a energetický stavební úřad“, podřízený Ministerstvu dopravy (MD) s dělením kompetencí na MD a MPO. Kompetence jsou upraveny § 21 a 30. Specializovaný stavební a odvolací úřad schválením novely zanikne. V § 30a bylo doplněno, že kvalifikační předpoklady autorizovaných osob dle autorizačního zákona jsou uznatelné i pro úředníky. V § 155 je mezi vybrané činnosti zahrnut i výkon dozoru projektanta. V § 162 jsou definovány povinnosti projektanta. U vlastníků stavby jsou nové povinnosti. Jednotné environmentální stanovisko je definováno jiným způsobem. V § 329 a následných §§ jsou definována přechodná ustanovení. Dle § 335 by tato novela měla nabýt účinnosti k 1. lednu 2024. K 1. lednu 2024 je posunuta i účinnost změnového zákona č. 284/2021 Sb., kterým se mění autorizační zákon.

Ing. Špalek informoval o jednání na magistrátu o stavebních předpisech. V novele SZ je zmocnění pro vydání tří městských předpisů pro Prahu, Brno, Ostravu a celostátní předpisy.

Pravidla pro používání razítka

Prof. Hrdlička předložil návrh úpravy pravidel pro použití autorizačního razítka, především specifikaci položek povinně zaznamenávaných do deníku autorizované osoby. Schváleno. [pro 14 – zdržel se 0 – proti 0].

Složení aktivů a komisí

Návrh složení komise BIM – předsedou komise bude nově Ing. Poděbrad, který zaslal návrh nového složení komise. Schváleno. [pro 14 – zdržel se 0 – proti 0].

Ing. Štěpán avizuje ukončení práce předsedy aktivu pro obor Pozemní stavby. Předseda žádá členy představenstva o návrhy na nového předsedu aktivu.

Ing. Kubát avizuje ukončení práce předsedy komise pro zadávání veřejných zakázek. Předseda žádá členy představenstva o návrhy na nového předsedu.

Návrh složení Autorizační rady ČKAIT

Ing. Vokurka předložil návrh nového složení autorizační rady. Konec funkčního období je 30. června 2023. Všichni členové chtějí pokračovat, jen Ing. Šišma již nemá zájem pokračovat. Předložil dva náhradní kandidáty, jimiž jsou Ing. Šlajs a Ing. Buchta. Představenstvo souhlasí s Ing. Buchtou. Místopředsedou představenstvo navrhuje Ing. Grunvalda. Schváleno. [pro 14 – zdržel se 0 – proti 0].

Různé a informace z jednání

Ing. Špalek, předseda ČKAIT, informoval o jednání na MMR o bezbariérovosti. Dále informoval o jednání s plk. Valouchem o oprávnění autorizovaných osob po přechodném období v zákoně o požární ochraně. Naše stanovisko posoudí jejich právní oddělení. Dále informoval o jednání profesních komor s premiérem 13. dubna 2023.

Prof. Materna, 1. místopředseda, informoval o podpisu smlouvy s novým nájemníkem v budově ČKAIT v Brně. Nová smlouva navazuje na smlouvu s původním nájemníkem bez prodlevy. Informoval o své účasti na jednání ECCE na Kypru.

Ing. Pater, místopředseda, informoval o termínu konání Rady pro podporu rozvoje profese – 31. května 2023.

Ing. Dospiva informoval o žádosti spol. Rada Building s.r.o. o záštitu a finanční podporu konference. Žádost o záštitu představenstvo posoudí, pokud ji dostane. Ve dnech 24.– 25. května 2023 bude jednání aktivu TZS a TPS v Pardubicích. Někteří členové aktivu již nechtějí pokračovat, proto požádal o náměty na nové členy. Dne 26. dubna 2023 bude konference BOZP, kterou OK Ostrava již letos spolupořádá.

Ing. Filippředstavil návrh výstupu pracovní skupiny strategie a vize.

Prof. Kabele informoval o činnosti v oblasti energetické náročnosti. Evropskou komisí byla schválena směrnice EPBD IV. Aktiv připravuje webináře na toto téma, v květnu nebo červnu t.r. Řešili náplň oboru autorizace energetického auditorství a navrhují náplň rozšířit podle současných potřeb.

Ing. Loukota informoval o vyhlášení Stavby roku Pardubického kraje. Dále informoval o pokračující smlouvě se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje.

Ing. Řehůřková předložila žádost o udělení záštity konferenci Novinky a budoucnost požární ochrany v praxi. Schváleno. [pro 13 – zdržel se 1 – proti 0].

Ing. Šafařík informoval o jednání aktivu pro obor Geotechnika, kde byla diskutována změna názvu oboru na Geotechnické inženýrství. Dále informoval o skutečnosti, že Inspektorát práce začíná promlouvat do stavebního řízení.

Ing. Vaverka informoval o výzvě Zelená úsporám, končí k 30. červnu 2023. Bude spuštěna nová výzva s novými pravidly od 1. září 2023.

Ing. Zdařilová informovala o termínu vyhlášení Stavby roku Moravskoslezského kraje, který bohužel koliduje se Shromážděním delegátů ČKAIT.

Jednání se účastnili

Přítomní členové představenstva: Ing. Robert Špalek – předseda; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA – 1. místopředseda; Ing. František Hladík – místopředseda; Ing. František Mráz – místopředseda; Ing. Jindřich Pater – místopředseda; Ing. Petr Dospiva, Ph.D.; Ing. Michal Drahorád, Ph.D. – omluven; Ing. Josef Filip, Ph.D.; prof. Ing. Karel Kabele, CSc.; Ing. Radim Loukota; Ing. Michal Majer – on-line; Ing. Věra Řehůřková; Ing. Martin Šafařík; Ing. Karel Vaverka; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

Přítomní hosté: prof. Ing. František Hrdlička, CSc. – předseda dozorčí rady; Ing. Jan Korbel – předseda stavovského soudu; Ing. Adam Vokurka, Ph.D. – předseda autorizační rady; Ing. Radek Hnízdil, Ph.D. – ředitel Kanceláře Komory; Ing. Ladislav Motyčka – ekonomický mandatář

Následující zasedání: 23.– 25. června 2023 (OK Hradec Králové), 21. září 2023 a 23. listopadu 2023.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.