Rizika spojená s obnovou staveb po tornádu

Nezajištěné konstrukce nad novým výkopem. <em>Fotografie: autor</em>
Nezajištěné konstrukce nad novým výkopem. Fotografie: autor

Následující text popisuje skutečnosti zjištěné statikem při provádění oprav a obnovy domů zasažených tornádem. Snahou autora je otevřít diskuzi nad otázkami, které se v průběhu prací objevily.

Následky působení tornáda zpravidla postihují celé oblasti podobně jako při povodních či zemětřeseních. Rozsah škod se na jednotlivých objektech pohybuje v široké škále od drobných poruch přes závažné poruchy a havarijní stavy až po úplnou destrukci. Charakter poruch je primárně závislý na typu působícího živlu a jeho intenzitě. Současně je silně ovlivněn typem objektu a jeho technickým stavem, použitým mate­riálem a vlastním stavebně-technickým uspořádáním objektu. Rovněž je nutno zmínit, že popisované poruchy nastaly z nemalé části nikoli vlivem tornáda jako takového, ale v důsledku nárazu tornádem unášených předmětů, a to i rozměrných jako vozidla a stavební kontejnery, či pádem vyšších prvků staveb na nižší.

Opravy začaly okamžitě po tornádu

Po nezbytném odklizení trosek a snesení zničených či narušených částí konstrukcí plynule nastupují práce směřující k uvedení objektu do původního nebo alespoň provozuschopného stavu. Je zcela přirozené, že obnova a opravy konstrukcí začínají téměř okamžitě po mimořádné události. V případě živelní katastrofy není možné postupovat standardním způsobem a se zahájením prací čekat až oprávněná osoba vypracuje příslušnou dokumentaci a stavební úřad vydá potřebné povolení. Navíc, když počet postižených objektů v oblasti připadající na jeden stavební úřad přesahuje stovky či tisíce, je standardní proces nad technické a personální možnosti příslušného stavebního úřadu a kapacity projektantů. K tomu je nutno přičíst časové omezení možnosti čerpání pomoci ze strany státu, která by při uplatnění standardního procesu ve většině případů skončila dříve, než by vlastníci staveb byli schopni zajistit veškeré potřebné projektové dokumentace a opatření stavebního úřadu a začít čerpat. Je tedy zcela legitimní poskytnout výjimky a úlevy ze zákona, které umožní okamžité zahájení prací na obnově zasažených objektů. Na jedné straně tedy opuštění standardního procesu urychlí postup prací, na druhé straně však může vést k nestandardním či chybným přístupům v jejich provádění. Příkladem mohou být zkušenosti statiků, kteří se zúčastnili zásahu po tornádu na Moravě.

Četnost chyb bude poměrně vysoká

Rizika při realizaci oprav v mimořádném režimu úzce souvisejí se stupněm poškození objektu. Drobné opravy je možné provádět metodou „kus za kus“. Poškozený nebo zničený prvek nosné konstrukce je nahrazen prvkem stejné dimenze a stejných pevnostních a materiálových charakteristik. Zabudování do nosného systému bude provedeno stejně jako u původního prvku včetně spojů. V takovém případě je riziko vzniku chyb minimální i v případě, kdy práce probíhají bez účasti odborného dohledu.

U provádění oprav objektů s rozsáhlejším stupněm poškození bez odborného dohledu narůstá nebezpečí chybně provedené práce se stupněm poškození. V případě realizace oprav domů po působení tornáda na Moravě se zpravidla zdroj chybných rozhodnutí a postupů nacházel v řadách dobrovolníků.

Do postižené oblasti se dostavili dobrovolníci z celé republiky i ze zahraničí. Ochotně se pustili do práce při odstraňování následků působení živlu. Vyklízeli objekty, odnášeli trosky, pomáhali na všech frontách. Jejich pomoc byla nenahraditelná. Někdy nabídli majitelům postižených objektů i svoje návrhy na technické provedení oprav a zajištění či vybudování nosných konstrukcí. V mnoha případech však dobře míněná rada byla velmi vzdálená od technicky správného řešení a případná rea­lizace by mohla představovat riziko fatální poruchy některé z nosných konstrukcí opravovaného objektu.

Častou chybou bylo nesprávné nebo nedostatečné podepření konstrukcí v podobě uložení nosných sloupků přímo na stropní konstrukci. Například nosný sloupek krovu umístěný uprostřed rozponu dřevěného stropu. Schopnost stropního trámu přenášet předpokládané zatížení by měla být prokázána statickým výpočtem. Pravděpodobnost, že běžný stropní trám posledního podlaží vyhoví účinkům zatížení přenášeným sloupkem, je téměř nulová. O uložení sloupku na záklopu je zbytečné diskutovat. Objevovaly se také návrhy na „zpevnění“ dřevěného stropu nad nejvyšším podlažím „vylitím betonové desky“, což objektu „zaručí odolnost proti tornádu“. Mocnost desky byla navrhována mezi 150 až 200 milimetry. Výztuž desky, její uložení na nosné konstrukce, schopnost stropu odolávat tíze betonové směsi při jejím ukládání a další (z pohledu navrhovatele) detaily nikdo neřešil.

Aspekty přitížení dalších konstrukcí, jako jsou překlady, průvlaky, sloupky a další návaznosti, už byly mimo rozsah úvah autora návrhu. Dalším opakujícím se nedostatkem bylo nesprávné nebo nedostatečné provedení vazeb mezi jednotlivými prvky. Nejčastěji nahrazení tesařského spoje hřebíky nebo vruty v rozsahu, který nezaručuje dostatečnou únosnost. V mnoha případech bylo chybně provedené propojení nově budovaných konstrukcí s původními. Ve všech popsaných případech vlastníci nemovitostí akceptovali připomínky zasahujících statiků a od realizace chybných řešení upustili nebo sjednali nápravu. Těžiště fáze oprav však spadalo do časového období až po ukončení statických prohlídek domů. Dá se tedy předpokládat, že četnost chybného provedení oprav bude relativně vysoká.

Nástavba podlaží nad původním objektem rodinného domu

Samostatnou skupinou jsou rozsáhlé opravy, které se týkají fatálně poškozených objektů, odstraněných objektů a objektů, u kterých vlastník přistoupil k jejich rozšíření nebo nástavbě. Tady již probíhá standardní stavební řízení. Pokud projektová dokumentace předpokládá rozšíření půdorysného uspořádání objektu, je určitě vhodné provedení geotechnického průzkumu. Jižní Morava je oblast s dlouholetou tradicí budování zemních sklepů. Mimo sklepy stále užívané existuje spousta sklepů neužívaných, částečně zasypaných nebo zborcených. Mnohdy ani vlastník nemovitosti neví, že na svém pozemku takový sklep má. Objevení podzemního prostoru až při realizaci stavby je nepříjemné překvapení a velká komplikace pro dodavatele stavby i pro investora. To potvrdil i zástupce dodavatelské firmy, která prováděla stavební práce v Moravské Nové Vsi a nevyplněný podzemní prostor odhalila až při provádění výkopových prací. Nebezpečnější situace by nastala, kdyby sklep vůbec neobjevila.

Jak vypadala oblast rok po tornádu

Při prohlídce zasažených oblastí po roce od zásahu tornádem bylo možné dokumentovat i další chyby či nedostatky ve stavební činnosti s různým stupněm rizika následků.

Za zmínku stojí budování nového objektu na místě odstraněného domu. Ve srovnání s původní stavbou se stavebník rozhodl pro nový dům snížit úroveň nejnižšího podlaží, a tedy i úroveň základové spáry cca o 1,5 m. V hranici se stavbou na vedlejším pozemku se úroveň otevřeného výkopu dostala hluboko pod základovou spáru sousedního objektu v celé délce stěny. Nebylo provedeno žádné zajištění výkopu a podkopaných konstrukcí.

Zvýšenou pozornost si zaslouží i realizace nástavby objektu. V mnoha případech se majitelé objektu rozhodli na místě odstraněné střechy vybudovat další podlaží nebo podkroví. I v tomto případě je nutné posouzení všech nosných konstrukcí stávajícího domu až po základovou spáru. Původní konstrukce jsou přitíženy novým zdivem nástavby, novou skladbou podlahy v podkroví a zvýšenou hodnotou užitného zatížení v nových obytných místnostech.

Je nutné zajistit odborný dohled i při obnově poničených konstrukcí

Z výše uvedených odstavců je zřejmé, že riziko vzniku chyb při realizaci stavebních prací po ničivé živelní události většího rozsahu je násobně vyšší než při běžné stavební činnosti. Minimalizaci nesprávných technických řešení a chybného provádění staveb zaručí pouze odborný dohled osoby s patřičnou kvalifikací.

Je na místě otevřít diskuzi o zajištění odborného dohledu státní správou povoláním dostatečného počtu autorizovaných osob do postižených oblastí a určením dohledu nad prováděním stavebních prací. Náklady spojené s touto činností jsou násobně nižší ve srovnání se škodami, které při neodborném provádění stavební činnosti mohou nastat. V krajním případě mohou být chyby zdrojem poruch vedoucích k lokálnímu kolapsu konstrukce a v konečném důsledku ohrožují uživatele nemovitosti na zdraví a životě.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.