Vyhrazené stavby podle NSZ

Křižovatka na dálnici D5 u Plzně
Křižovatka na dálnici D5 u Plzně

Mezi vyhrazené stavby patří dálnice, železnice, letecké dráhy, přenosové soustavy, výroba elektřiny nad 100 MWh a další významné infrastrukturní stavby. Povoluje a kolauduje je speciální úřad DESÚ. Přinášíme podrobnou právní analýzu požadavků na skupinu vyhrazených staveb definovaných v příloze č. 3 NSZ.

Výčet vyhrazených staveb

Příloha č. 3 k NSZ obsahuje taxativní výčet vyhrazených staveb. Jde o

 1. stavby dálnic
  • dálnice I. třídy, dálnice II. třídy, odpočívky, stavby a zařízení určená k provádění kontrolní činnosti při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, mostní objekty (nadjezdy), po nichž je dálnice vedena, tunely, galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, tarasy, násypy a svahy, dělící pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení, silniční pomocné pozemky, svislé dopravní značky, zábradlí, odrazníky, svodidla, pružidla, směrové sloupky, dopravní knoflíky, staničníky, mezníky, vodorovná dopravní značení, dopravní ostrůvky, únikové zóny, protihlukové stěny a protihlukové valy, pokud jsou umístěny na silničním pozemku, kanalizace, včetně úprav k odvádění vody, lapolů a sedimentačních nádrží, které slouží výlučně k odvádění povrchových vod z dálnice,
  • dálnicí se podle § 4 zákona o pozemních komunikacích rozumí pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a která má směrově oddělené jízdní pásy; součásti dálnice jsou dále vymezeny v § 12 tohoto zákona,
 2. stavby drah
  • metro, železniční dráhy (celostátní, regionální, vlečky, speciální), tramvajové dráhy, trolejbusové dráhy, lanové dráhy (podzemní, visuté), ozubnicové dráhy,
 3. civilní letecké stavby
  • dráha ke vzletu a přistávání letadla bez zřetele na její stavebnětechnické provedení, tj. bez ohledu na použité materiály a konstrukce, dráha a plocha určená k pohybu a stání letadla souvisejícím s jeho vzletem a přistáním bez zřetele na jejich stavebnětechnické provedení, tj. bez ohledu na použité materiály a konstrukce, stavba sloužící k zajištění leteckého provozu v areálu letiště i mimo něj,
 4. stavba nebo soubor staveb pro výrobu a skladování umisťované v zastavitelných nebo transformačních plochách o rozloze nejméně 45 ha vymezených k tomuto účelu v územním rozvojovém plánu nebo v zásadách územního rozvoje
  • gigafaktory, logistické parky a centra, výrobní areály (automobilky), skladovací areály, podnikatelská centra,
  • stavba i soubor staveb musí být umísťovány v definované ploše,
  • soubor staveb pak může obsahovat stavbu pozemní, stavbu vodního díla, stavbu dopravní infrastruktury, stavbu technické infrastruktury, stavbu podzemní,
  • stavbou pro výrobu a skladování se podle § 13 písm. g) NSZ rozumí stavba pro průmyslovou, řemeslnou nebo jinou výrobu, popřípadě služby mající charakter výroby, a dále pro skladování výrobků, hmot a materiálů, kromě staveb pro skladování produktů rostlinné výroby, minerálních hnojiv, přípravků a prostředků na ochranu rostlin,
 5. stavby a zařízení přenosové soustavy
  • kabelové vedení pro přenos elektrické energie 400 kV a 220 kV, rozvodny 400 kV a 220 kV, měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační systémy související s vedením 400 kV a 220 kV, telekomunikační technika související s vedením 400 kV a 220 kV, výše uvedené stavby a zařízení v případě vybraných vedení a zařízení 110 kV, uvedených v příloze Pravidel provozování přenosové soustavy,
  • jediným provozovatelem přenosové soustavy v ČR je ČEPS, a.s.,
  • přenosovou soustavou je podle § 2 odst. 2 písm. a) bod 10 energetického zákona (zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kV, 220 kV a vybraných vedení a zařízení 110 kV, uvedených v příloze Pravidel provozování přenosové soustavy, sloužící pro zajištění přenosu elektřiny pro celé území České republiky a propojení s elektrizačními soustavami sousedních států, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky; přenosová soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu,
 6. výrobny elektřiny o celkovém instalovaném výkonu 100 MW a více
  • vodní elektrárna, paroplynová elektrárna, plynová elektrárna, uhelná elektrárna,
  • výrobnou elektřiny se podle § 2 odst. 2 písm. a) bod 18 rozumí energetické zařízení pro přeměnu různých forem energie na elektřinu, zahrnující všechna nezbytná zařízení,
 7. stavby a zařízení přepravní soustavy
  • vysokotlaký plynovod, kompresní stanice na rozvodu vysokotlakého plynovodu, předávací stanice na rozvodu vysokotlakého plynovodu, technologické objekty na rozvodu vysokotlakého plynovodu (trasové uzávěry, armatury aj.),
  • přepravní soustavou je podle § 2 odst. 2 písm. b) bod 14 vzájemně propojený soubor vysokotlakých plynovodů a kompresních stanic a souvisejících technologických objektů, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky a zařízení k přenosu informací pro činnosti výpočetní techniky a informačních systémů, propojený s plynárenskými soustavami v zahraničí, na kterém zajišťuje přepravu plynu držitel licence na přepravu plynu; přepravní soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu,
 8. výrobny plynu nad 1 MW připojené k plynárenské soustavě včetně těžebních plynovodů a zásobníky plynu
  • výrobna plynu nad 1 MW, těžební plynovod, tj. plynovod připojující výrobnu plynu k přepravní soustavě nebo distribuční soustavě nebo jinému těžebnímu plynovodu, zásobník plynu – nadzemní (trubicové, cisternové aj.), podzemní (kavernové zásobníky ve skalních masivech nebo vrstvách soli, akviferní zásobníky využívající porézní vodonosné vrstvy a ložiskové zásobníky využívající vyčerpaná přírodní ložiska ropy nebo zemního plynu),
  • výrobnou plynu se podle § 2 odst. 2 písm. b) bod 26 rozumí zařízení na výrobu nebo těžbu plynu nebo terminál zkapalněného zemního plynu včetně stavební části a nezbytných pomocných zařízení, kde uskutečňuje svoji činnost držitel licence na výrobu plynu; výrobna plynu je zřizována a provozována ve veřejném zájmu,
 9. stavby a zařízení produktovodů, včetně skladovacích zařízení, která jsou součástí technické infrastruktury produktovodů
  • ropovod, produktovod (trubní vedení sloužící pro přepravu produktů z ropy – benzín, nafta), skladovací zařízení jako součást ropovodu nebo produktovodu,
 10. stavby k účelům těžby, zpracování, transportu a ukládání radioaktivních surovin na území vyhrazeném pro tyto účely
  • stavba k účelům těžby radioaktivních surovin (v současné době nerealizována), stavba k účelu zpracování radioaktivních surovin, stavba související s odstraňováním následků těžby radioaktivních surovin,
 11. stavby související s úložišti radioaktivních odpadů obsahujících výlučně přírodní radionuklidy
  • úložiště radioaktivního odpadu výlučně přírodních radionuklidů, pozemní stavba související s úložištěm radioaktivního odpadu, podzemní stavba související s úložištěm radioaktivního odpadu, vodní dílo související s úložištěm radioaktivního odpadu, stavba technické a dopravní infrastruktury související s úložištěm radioaktivního odpadu,
 12. stavby jaderného zařízení a stavby související, nacházející se uvnitř i vně areálu jaderného zařízení
  • jaderná elektrárna (Dukovany, Temelín) a stavba s ní související, stavba technické infrastruktury související s jadernou elektrárnou – napojení na přenosovou soustavu, vodovod, kanalizace, sítě elektronických komunikací, sklady vyhořelého jaderného paliva, úložiště radioaktivních odpadů (Litoměřice, v JE Dukovany), stavba dopravní infrastruktury – komunikace, dráhy, parkoviště, vodní dílo – přivaděč chladící vody a potrubí pro dodávku a odvod technologické vody, pozemní stavba – administrativní budovy, velíny, stavby ostrahy aj., oplocení, podzemní stavba,
 13. stavby určené k nakládání s výbušninami
  • sklad výbušnin, stavby sloužící k výrobě výbušnin, laboratoře, zkušební bunkry,
 14. stavby, které mají sloužit otvírce, přípravě a dobývání ložisek, jakož i úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a úložná místa pro těžební odpad
  • správní budova, těžební portál, třídírna, drticí stanice, úpravna, kalové nádrže,
 15. výrobna z obnovitelných zdrojů energie s výjimkou vodních děl, a to
  1. výrobna elektřiny využívající energii slunečního záření s celkovým instalovaným elektrickým výkonem výrobny elektřiny nad 5 MW
   • solární elektrárny,
  2. výrobna elektřiny s celkovým instalovaným elektrickým výkonem nad 1 MW, nejde-li o výrobnu elektřiny podle bodu 1
   • větrné elektrárny, geotermální vrty, tepelná čerpadla (vyjma zvláštního zásahu do zemské kůry podle § 34 horního zákona – zákon č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
  3. výrobna tepla z obnovitelných zdrojů energie s celkovým instalovaným tepelným příkonem výrobny tepla nad 10 MW
   • výrobny tepla – spalování biomasy, popř. bioplynu (dobytčí kejda nebo slamnatý hnůj, biologicky rozložitelný odpad ze separovaného komunálního sběru, kaly ze splaškových vod, použité organické tuky, biologické odpady z potravinářských výroben, jako jsou pivovary, lihovary, výroba vína, ale i cukrovary a papírny) nebo dřevní hmota,
  4. zařízení na energetické využívání odpadů
   • spalovací zařízení sloužící k výrobě elektrické energie, tepla, zařízení sloužící k výrobě paliva z odpadu,
 16. stavby a zařízení rozvodného tepelného zařízení o dimenzi potrubí DN 300 a více
  • rozvodná síť teplovodu dimenze DN 300 a větší,
 17. stavby a zařízení, které mají sloužit k ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur nebo k zachytávání oxidu uhličitého, a stavby přepravní sítě určené k přepravě oxidu uhličitého na úložiště oxidu uhličitého
  • potrubí (plynovod) pro přepravu CO₂ propojující místo kumulace CO₂ s místem jeho uložení.

Jaké nároky klade NSZ na jednoduché stavby

Povolení

Vyhrazené stavby vyžadují povolení DESÚ (příslušnost od 1. ledna 2024) a jako závazný podklad k žádosti o vydání povolení záměru JES vydané příslušným orgánem.

Platnost povolení: Podle § 198 odst. 1 NSZ platí povolení 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech dobu delší, nejdéle 5 let. Jde-li o vyhrazené stavby, včetně staveb souvisejících, povolení nepozbývá platnosti, bylo-li provádění stavby zahájeno v době jeho platnosti (§ 198 odst. 2 NSZ). U vyhrazených staveb tak neplatí, že by musela být dokončena do 10 let.

Kolaudace

Vyhrazené stavby rovněž vyžadují vydání kolaudačního rozhodnutí. Pokud bude u vyhrazené stavby povolen zkušební provoz, může stavební úřad na žádost stavebníka, případně i z moci úřední, stanovenou dobu trvání zkušebního provozu prodloužit. O tom vydává stavební úřad rozhodnutí, které je prvním úkonem v řízení. Zkušební provoz může stavební úřad prodloužit i opakovaně, vždy před uplynutím lhůty trvání zkušebního provozu, přičemž u vyhrazených staveb nesmí v takovém případě doba zkušebního provozu přesáhnout 10 let (§ 238 odst. 3 NSZ).

Dokumentace

Projektová dokumentace pro povolení vyhrazených staveb musí být vždy zpracována projektantem. U vyhrazených staveb musí stavebník rovněž vždy před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby rovněž ze strany projektanta. V ostatním pro tyto projektové dokumentace platí stejné požadavky a závěry, jak bylo uvedeno u staveb jednoduchých.

Provádění a odstraňování

Tyto stavby musí být v souladu s § 159 odst. 1 NSZ vždy prováděny a odstraňovány stavebním podnikatelem, který zabezpečí odborné vedení provádění nebo odstraňování stavby stavbyvedoucím.

Při provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy, která vyžaduje povolení podle tohoto zákona, musí být podle § 166 odst. 1 nového stavebního zákona veden stavební deník v českém jazyce. U stavby, která je předmětem veřejné zakázky v nadlimitním režimu, musí být stavební deník veden v elektronické formě (§ 166 odst. 5 NSZ).

Novou povinností stavebníka ve vztahu k provádění vyhrazených staveb je podle § 161 odst. 3 NSZ zajištění povinného dozoru projektanta. Dozorem projektanta, který podle zákona nemusí činit přímo zpracovatel dokumentace (pokud však tato skutečnost není upravena smluvně), se podle § 14 písm. h) NSZ rozumí průběžný odborný dozor nad souladem realizace dokumentace pro provádění záměru s dokumentací o povolení záměru a nad prováděním záměru v souladu s dokumentací pro provedení záměru.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.