Nové členění dokumentace pro povolení stavby není plně kompatibilní s dokumentací pro provádění stavby

Pro projektování staveb se budeme muset od července naučit používat zcela novou strukturu vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, která ve Sbírce zákonů vyšla letos 28. května s účinností již od 1. července 2024. Zahrnuje některé nové údaje a vhodné atributy, ale nezachovává již 18 let používané členění dokumentace. Je jen škoda, že základní členění na části D1 až D3 v příloze č. 1 – dokumentace pro povolení záměru není plně kompatibilní s členěním v dokumentaci pro provádění stavby podle příloh č. 8 a č. 9.

Nová vyhláška č. 131/2024 Sb. zásadně mění strukturu projektové dokumentace staveb. Sama vyhláška má jen 12 paragrafů. Hlavní informace jsou ale v jejích 13 přílohách. Poslední příloha byla doplněna v rámci meziresortního  připomínkového řízení a definuje požadavky přechodného ustanovení NSZ na doplnění dokumentace pro územní řízení o architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení.

Tato vyhláška se nevztahuje na projektovou dokumentaci dopravní infrastruktury. Ta má být řešena samostatnou vyhláškou, kterou vydá ministerstvo dopravy. Do té doby pro dopravní infrastrukturu platí dosavadní vyhláška č. 499/ 2006 Sb.

Seznam příloh vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb:

 1. Obsah dokumentace pro povolení stavby
 2. Obsah dokumentace pro povolení stavby vodního díla včetně souvisejících technologických objektů
 3. Obsah dokumentace pro povolení stavby sítí technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů
 4. Obsah dokumentace pro povolení stavby v případě souboru staveb
 5. Obsah dokumentace pro rámcové povolení, nejde-li o záměry v působnosti jiného stavebního úřadu, jež slouží nebo mají sloužit k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, které se nenachází v areálech dokončených staveb
 6. Obsah dokumentace pro rámcové povolení v působnosti jiného stavebního úřadu, jež slouží nebo mají sloužit k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, které se nenachází v areálech dokončených staveb
 7. Obsah dokumentace pro povolení změny využití území
 8. Obsah dokumentace pro provádění stavby, nejde-li o stavbu rodinného domu nebo stavbu pro rodinnou rekreaci
 9. Obsah dokumentace pro provádění stavby rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci
 10. Obsah dokumentace pro odstranění stavby
 11. Obsah pasportu stavby
 12. Stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě
 13. Obsah doplnění dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby o architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

Požadavky NSZ v přechodném období 2024 až 2027

§ 329 NSZ – Přechodné ustanovení k dokumentacím a projektovým dokumentacím

 1. Jako součást žádosti o povolení stavby nebo o rámcové povolení podané do 30. června 2027 lze namísto projektové dokumentace zpracované podle tohoto zákona předložit i dokumentaci zpracovanou podle dosavadních právních předpisů, jde-li o
  1. projektovou dokumentaci nebo dokumentaci pro ohlášení stavby,
  2. dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, doplněnou o architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení zpracované podle prováděcího právního předpisu k tomuto zákonu,
  3. dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění souboru staveb v areálu jaderného zařízení,
  4. projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení nebo dokumentaci pro vydání společného povolení, nebo
  5. dokumentaci pro vydání společného povolení, kterým se umisťuje a povoluje stavba dopravní infrastruktury podle liniového zákona, zpracovanou v omezeném rozsahu.
 2. Jako součást žádosti o povolení změny využití území podané do 30. června 2027 lze namísto projektové dokumentace zpracované podle tohoto zákona také předložit dokumentaci pro vydání rozhodnutí o změně využití území zpracovanou podle dosavadních právních předpisů.
 3. Bude-li provádění stavby zahájeno do 30. června 2027, lze jako dokumentaci pro provádění stavby podle tohoto zákona použít dokumentaci pro provádění stavby zpracovanou podle dosavadních právních předpisů.

Metodické doporučení MMR k § 329 NSZ

Podle Metodiky MMR z 21. května 2024 v přechodném tříletém období podle § 329 nového stavebního zákona lze používat předchozí vyhlášku č. 499/2006 Sb. jen v případě, že práce na projektové dokumentaci byly započaty do 30. června 2024 u ostatních staveb, respektive do 31. prosince 2023 u vyhrazených staveb.

Projektant, resp. zpracovatel dokumentace musí doložit, kdy práce na dokumentaci započaly v případě, že chce využít přechodné ustanovení, tedy že práce na dokumentaci započaly do 31. prosince 2023 v případě vyhrazených staveb nebo do 30. června 2024 v případě všech jiných staveb. Jako doložení postačí, pokud projektant nebo zpracovatel dokumentace například uvede období zahájení prací v rámci průvodní zprávy dokumentace.“

Jiné právní výklady k § 329 NSZ

Podle jiných právních názorů nelze§ 329 nového stavebního zákona nelze vyčíst, že práce na projektové dokumentaci musí být zahájeny do 30. června 2024, a že tedy nelze po 1. červenci 2024 zahájit práce na dokumentaci podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., pokud nebyly práce zahájeny do 30. června 2024.

Jak se mění dokumentace pro povolení stavby podle přílohy č. 1 nové vyhlášky č. 131/2024 Sb.?

V příloze č. 1 nové vyhlášky č. 131/2024 Sb. je popsána skladba projektové dokumentace pro povolení stavby. Ta zahrnuje stejně jako předchozí vyhláška č. 499/2006 Sb. čtyři základní druhy příloh označené velkými písmeny A, B, C a D a část s doklady. Obsah a určení jednotlivých příloh jsou ale proti předchozí vyhlášce změněny. Pro přípravu a projektování stavby bude od 1. července 2024 nutné naučit se pracovat s novým členěním a upraveným obsahem dokumentace.

A Průvodní list zahrnuje čtyři části nazvané A.1 až A.4

Část A.1 je Průvodní list, který uvádí název, místo stavby a účel stavby a jména zpracovatele a autorizovaných osob podílejících se na projektu stavby. Je zde uvedeno i jméno hlavního projektanta stavby.

Část A.2 obsahuje seznam vstupních podkladů.

Část A.3 je zcela nově koncipována. Pod názvem TEA jsou uvedeny technicko-ekonomické atributy stavby. Zde pod písmeny a) až l) budou uváděny následující základní údaje o stavbě budov:

 1. obestavěný prostor,
 2. zastavěná plocha,
 3. podlahová plocha,
 4. počet podzemních podlaží,
 5. počet nadzemních podlaží,
 6. způsob využití,
 7. druh konstrukce,
 8. způsob vytápění,
 9. přípojka vodovodu,
 10. přípojka kanalizační sítě,
 11. přípojka plynu,
 12. výtah.

Pod částí A.4 jsou uváděny atributy stavby jako hloubka, výška stavby, předpokládaná kapacita osob a plánovaný začátek a konec realizace stavby.

B Souhrnná technická zpráva zahrnuje celkem 10 kapitol s dalšími podbody

B.1 Celkový popis území a stavby

Základní popis stavby, podkladů a souvisejících požadavků a činností je uveden v bodech a) až o).

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení

Urbanismus – kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení.

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení

B 3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti

Celkové řešení přístupnosti se týká úprav pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

B.3.4 Základní technický popis stavby

 1. popis stávajícího stavu,
 2. popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení.

B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení

 1. popis stávajícího stavu,
 2. popis navrženého řešení,
 3. energetické výpočty.

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti

 1. charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu²) – výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.,
 2. kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku.

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy

Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov.

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou, ochrana proti hluku a vibracím, odpady apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost apod.).

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu

Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.5 Dopravní řešení

Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a cyklistických stezek, doprava v klidu, řešení přístupnosti a bezbariérového užívání.

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Zejména vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů.

B.8 Celkové vodohospodářské řešení

Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se srážkovými vodami.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva, celkem o 6 bodech.

B.10 Zásady organizace výstavby

Organizace výstavby je popsána celkem v 11 bodech.

C Situační výkresy zahrnují pět výkresů

C.1 Situační výkres širších vztahů

C.2 Katastrální situační výkres

C.3 Koordinační situační výkres

V tomto výkrese je potřeba připomenout zejména dva požadavky označené a) a m).

 1. měřítko maximálně 1 : 200,
 1. odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebez­pečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.

Toto zakreslení váže na zpracování PBŘ v dostatečném rozsahu pro stavební povolení.

C.4 Speciální výkresy

Jedná se o situační výkresy vyhotovené ve vhodném měřítku zobrazující speciální citované požadavky.

C.5 Dělení nebo scelení pozemků

Celková situace v měřítku katastrální mapy, včetně parcelních čísel, se zakreslením požadovaného dělení, scelení a dalších vazeb.

D Dokumentace objektů je nyní členěna na tři hlavní části

Ty jsou věnované spojenému stavebnímu a technologickému řešení, nosné konstrukci a požární bezpečnosti. Máme tudíž jen části D1 až D3 namísto dnes užívaných částí D1 až D4, kde jako druhá část bylo stavebně konstrukční řešení, třetí požárně bezpečnostní řešení a čtvrtá technika prostředí staveb.

D.1 Stavební a technologická část

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.1 Technická zpráva

Zejména základní architektonické řešení, stavebně technické řešení, provozní řešení, požadavky na technické vlastnosti stavby a podmínky přístupnosti.

D.1.1.2 Výkresová část

D.1.1.2.1 Charakteristické půdorysy

Půdorysy všech podlaží se zohledněním statických prvků konstrukce a s popisem funkčních ploch.

D.1.1.2.2 Charakteristické řezy

Typický svislý řez vedený schodištěm nebo řezy zejména s návazností na stávající zástavbu a s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících.

D.1.1.2.3 Základní pohledy

Základní pohledy včetně pohledů dokumentujících začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny.

D.1.2 Technologické řešení

D.1.2.1 Technická zpráva

Zejména základní popis a skladba technických a technologických zařízení, základní popis procesu výroby, údaje o spotřebě energií, vody a jiných médií.

D.1.2.2 Výkresová část

D.1.2.2.1 Charakteristické půdorysy

Půdorysy se schematickým rozmístěním technických a technologických zařízení.

D.1.2.2.2 Charakteristické řezy

D.1.2.2.3 Základní pohledy

D.2 Základní stavebně konstrukční řešení

D.2.1 Technická zpráva

Návrh stavebně konstrukčního systému stavby včetně založení; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; uvažované zatížení při návrhu nosné konstrukce; podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů.

D.2.2 Základní statický výpočet

Údaje o zatíženích a materiálech; ověření základního koncep­čního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání.

D.2.3 Výkresová část

Výkres základů a výkresy nosné konstrukce stavby.

D.3 Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení se zpracuje podle požadavku stanoveného v položce Zásady požární bezpečnosti. Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení jsou stanoveny podle požadavků jiného právního předpisu5).

Terminologická neshoda v členění dokumentace stavby pro její povolení a provádění

V příloze č. 1 určené pro povolení stavby je definována pod písmenem D skladba pro dokumentaci objektů. Zahrnuje tři základní části D1 až D3. Část D1 má dvě podčásti.

D – Dokumentace objektů pro povolení stavby podle přílohy č.1

D.1 Stavební a technologická část

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.2 Technologické řešení

D.2 Základní stavebně konstrukční řešení

D.3 Požárně bezpečnostní řešení

V příloze č. 8 dokumentaci pro provádění stavby, která by měla navazovat na předchozí pro stupeň dokumentace pro povolení stavby, je uvedeno následující členění

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění.

D.1 Dokumentace objektů pro provádění stavby podle přílohy č. 8

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.2 Technika prostředí staveb (dále jen „TPS“)

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

D.3. Dokumentace stavebně konstrukčního řešení

D.4 Požárně bezpečnostní řešení

Z uvedeného popisu je vidět rozpor v členění projektu stavby v obou navazujících dokumentacích, tj. pro stavební povolení a pro provádění stavby.

V dokumentaci pro povolení podle přílohy 1 vyhlášky máme D1 až D3. V dokumentaci pro provádění stavby máme členění stavby D1 až D4. Názvy a určení jednotlivých částí jsou různé, například poprvé je požárně bezpečnostní řešení označeno jako D3, podruhé jako D4. Je třeba připomenout, že v současné ještě platné vyhlášce č. 499/2006 Sb. byly všechny čtyři části dokumentace objektu pro povolení i provádění stavby stejně nazvané a stejně obsahově zaměřené. A vlastní technologie byla samostatně.

Jako projektant nepovažuji toto řešení za šťastné. Jednotlivé části D1 a zejména D2, D3 a D4 jsou v obou dokumentacích pod jiným obsahem. Je třeba si uvědomit, že tyto části se budou podle bodů vyhlášky a rozsahu stavby ještě dále strukturovat.

Protože předpokládám, že nyní budou od července všichni projektanti toto nové členění přejímat, vidím v tomto zbytečnou složitost. Vzniká předpoklad pro komplikace v návaznosti jednotlivých částí dokumentace. ČKAIT na tyto rozpory v rámci připomínkovacího procesu této vyhlášky upozorňovala, bohužel její připomínky nebyly akceptovány.

Pokusil jsme se v tomto textu stručně zareagovat na právě vyšlou vyhlášku č. 131/2024 Sb. Podrobnější popis obsahu dokumentace si lze nalézt v textu této vyhlášky.

 

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.