Mezinárodní sympozium MOSTY 2024

Most na D35 přes železniční stanici Uhersko v km 28,773–28,960 – Ing. Stanislav Brtáň (ČKAIT 1004776, IM00), Ing. Libor Konečný (ČKAIT 1004316, IM00), Ing. Vladimír Dubšík (ČKAIT 1004221, IM00)
Most na D35 přes železniční stanici Uhersko v km 28,773–28,960 – Ing. Stanislav Brtáň (ČKAIT 1004776, IM00), Ing. Libor Konečný (ČKAIT 1004316, IM00), Ing. Vladimír Dubšík (ČKAIT 1004221, IM00)

Mostní inženýři upozornili na vážná rizika spojená s tím, že nikdo nepečuje až o desítky tisíc neevidovaných mostů a propustků, které se nachází zejména na místních a obslužných komunikacích, lesních cestách. Dalšími probíranými tématy byly způsob výběru návrhu mostů a uplatnění BIM v oblasti projektové přípravy a realizace mostních staveb.

Již 29. ročník mezinárodního sympozia MOSTY 2024, jedné z nejvýznamnějších akcí svého druhu v ČR, se konal ve dnech 25. a 26. dubna 2024. Sympozium je tradičně spojeno s konáním stavebního veletrhu v Brně a dalšími akcemi. Přihlásilo se 830 účastníků, vystavovalo 24 firem a zaznělo 36 odborných příspěvků. Organizátorem této úspěšné akce byl Sekurkon.

Čtyři oceněné osobnosti

Sympozium je tradičně spojeno s oceněním významných osobností oboru mostního stavitelství a mostních děl roku. Letos si ocenění za celoživotní přínos oboru mostního stavitelství odnesli čtyři autorizovaní inženýři:

  • Ing. Jan Hromádko (ČKAIT 0700592, IV00),
  • Ing. Milan Kučera (ČKAIT 0200665, ID00),
  • Ing. Václav Pánek (ČKAIT 0004695, IM00),
  • Ing. Jaromír Rušar (ČKAIT 1000264, IM00).

Tři oceněné mosty

Cenu za mostní dílo roku získaly tři stavby:

  • lávka přes Berounku v Radotíně,
  • most na D35 přes železniční stanici Uhersko,
  • železniční most u obce Radíč na trati Sudoměřice – Votice.

Na návrhu a realizaci těchto oceněných mostních děl se zcela zásadní měrou podíleli členové ČKAIT.

Lávka přes Berounku v Radotíně – Ing. Vladimír Janata (ČKAIT 0001044, IM00, IS00), Ing. Vojtěch Hruška (ČKAIT 0009127, IM00)

Na rok 2024 je připraveno 150 mld. Kč na dopravní infrastrukturu

Program přednášek byl velmi bohatý a zahrnoval celou řadu témat i tematických diskuzí, včetně hodinové moderované diskuze s ministrem dopravy ČR Mgr. Martinem Kupkou. Úvodní přednášky sympozia představily plány a záměry státních investorů. Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI, uvedl, že v roce 2023 bylo na rozvoj a údržbu dopravní infrastruktury ze SFDI vynaloženo celkem 143,5 mld. Kč. Na rok 2024 je pro stejné účely připraveno 150,1 mld. Kč. Podrobněji potom rozvedl financování největších státních organizací ŘSD a SŽ a věnoval se i úspěšným stavebním projektům a rozvoji BIM.

Železniční most v km 106,108 u obce Radíč – Ing. Jiří Jirásko (ČKAIT 0602105, IM00)

V Česku stojí tisíce „mostů nikoho”

Zanedbávané opravy a údržba mostů byly zásadním tématem, kterému byla věnována řada přednášek, a to jak z hlediska navrhování (problematika údržby a oprav železničních nýtovaných mostů, včetně rozsáhlé přednášky o Výtoňském mostu, problematika předpjatých konstrukcí, včetně přednášky o trojské lávce), tak i z hlediska provádění (přednáška o provádění opravy Barrandovského mostu).

V rámci tohoto tématu důrazně upozornila obec mostních inženýrů na problematiku správy a údržby mostů na místních a obslužných komunikacích, lesních cestách apod. Na těchto komunikacích se podle odhadu nachází až desítky tisíc neevidovaných mostů a mostků, o něž nikdo nepečuje a nikdo netuší, kdo je jejich vlastníkem. Jsou proto zdrojem potenciálních problémů včetně možných havárií.

„Stávající databáze Systému hospodaření s mosty (BMS) eviduje jen ty mosty, které tam daný vlastník zadá – a pokud o nich například neví nebo má vlastní databázi někde v šanonu, tak je samozřejmě nemůže ani nikam zadávat,” vysvětluje Ing. Dana Wangler (ČKAIT 0007827, IM00), předsedkyně přípravného výboru sympozia. S nabídkou pomoci se proto chystají odborníci obrátit na Svaz měst a obcí. Jsou připraveni pro ně uspořádat cyklus seminářů, kde vysvětlí, jak zajistit evidenci a tím i bezpečnost i ve stávajících podmínkách.

„Na Slovensku v posledních letech zkolabovalo několik mostů z předpjatého betonu,” připomněl Ing. Tomáš Měřínský, prezident České asociace ocelových konstrukcí (ČAOK). „A není to tak dávno, kdy o vážném kolapsu psala média v severní Itálii.“

Jak vybrat nejvhodnější návrh mostní stavby?

Dalším významným tématem byly soutěže o návrh mostních staveb. Na toto téma přednesl velice zajímavý příspěvek člen ČKAIT Ing. Milan Kalný (ČKAIT 0000057, IM00). Podrobný rozbor tématu dobře souzněl s dlouhodobými cíli a snahami ČKAIT v této oblasti, zejména ve využití soutěžních dialogů, správného nastavení hodnotících kritérií s ohledem na požadavky na hotové dílo a odpovídající složení poroty, kde musí být adekvátně k rozsahu a povaze stavby zastoupeny všechny profese podílející se zásadně na procesu přípravy a realizace stavby (mostní inženýři, dopravní inženýři, urbanisté atd.).

Posledním hojně diskutovaným tématem bylo téma BIM a předpokládaného budoucího vývoje projektování v této oblasti. Znovu se během diskuze po řadě přednášek ukázalo, že zavádění BIM „shora“, tedy bez zohlednění praktických potřeb projektantů, zhotovitelů a zejména následných správců, nemůže vést k uspokojivému výsledku. Současně se ukázal zcela zásadní vliv těchto činností na výslednou cenu projektové dokumentace s velmi diskutabilním výsledkem a nutnost tomuto tématu věnovat velkou pozornost ze strany projektantů a následných správců.

Dlouhá řada přednášek a prezentací byla věnována konkrétním, velice zajímavým až ojedinělým realizacím jak v ČR, tak i ve světě. Představené projekty a stavby svědčí o vysoké technické úrovni a umu českých inženýrů a směle snesou porovnání i ve světovém měřítku. Prezentace z přednášek a další materiály jsou přístupné na stránkách sympozia: sympozium-mosty.cz

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.