Z dubnového jednání Představenstva ČKAIT

Nejdůležitější informace ze druhého letošního zasedání Představenstva ČKAIT, které se konalo 18. dubna 2024 od 10:00 v zasedací místnosti, Sokolská 15, Praha 2. Jednalo se o již třetí zasedání tohoto nejvyššího výkonného orgánu Komory v jeho volebním období 2023 až 2026.

Rozhodnutí per rollam mezi řádnými jednáními:

5. dubna 2024 byla schválena žádost o udělení záštity NCS 4.0 soutěži Stavební Hackathon 2024 [11 pro – 0 zdržel se – 4 proti].

Informace o počtu autorizovaných osob k 18. dubnu 2024

Celkem Region Praha Region Brno
Členů 32 154 20 427 11 727
Žádostí 540 240 300
Usazené AO 375
Hostující 5

Pro rok 2024 je v Praze pro sliby opět zajištěna Betlémská kaple v termínech: 24. října a 28. listopadu. V Brně budou sliby 6. prosince.

Výsledky hospodaření ČKAIT v roce 2023

V současné době je ukončena roční účetní závěrka a připraven návrh daňového přiznání s přílohami. Z uvedených dokumentů vyplývá, že výsledné hospodaření bylo ziskové a budeme odvádět daň ze zisku. Výsledek je následující:

Výsledné hospodaření 7,1 mil. Kč
Daň 2,2 mil. Kč
Čistý zisk 4,9 mil. Kč

Představenstvo ČKAIT projednalo a schválilo výsledky hospodaření ČKAIT v roce 2023 a návrh daňového přiznání. Představenstvo ČKAIT rozhodlo, že zisk roku 2023 bude zaúčtován proti účtu nahospodařeného zisku minulých let [14 pro – 0 zdržel se – 0 proti].

Průběžný stav hospodaření ČKAIT v roce 2024

Podle materiálů o výsledcích průběžného hospodaření ČKAIT v letošním roce, které předložil ekonomický mandatář ČKAIT Ing. Motyčka, byly příjmy mandatorní části plněny ve výši 85,2 mil. Kč, tj. 43,1 % celého roku. Z toho členské příspěvky byly splaceny ve výši 80,2 % předpokladu podle rozpočtu roku 2024. Výdaje mandatorní části dosáhly výše 21,4 mil. Kč (tj. 21 % celoročního rozpočtu).

Dobré výsledky hospodaření v roce 2023 a příznivá bilance hospodaření v letošním roce nám umožnily k 31. březnu 2024 předčasně vrátit 10 mil. Kč z půjčených peněz od banky. Tím dosáhneme v letošním roce výrazných úspor ve výdajích na úrocích.

Očekávané investiční prostředky na zajištění projektové dokumentace, přípravy a zahájení prací na rekonstrukci budovy Legerova 10 v Praze získáme v polovině roku odčerpáním části nerozděleného zisku naší dceřiné firmy IC ČKAIT, s.r.o.

Příprava návrhu rozpočtu ČKAIT na rok 2025

V současné době se připravuje návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2025. Nyní je ve fázi rámcového návrhu, který spočívá v odhadu rozhodujících změn ve výdajích a vliv na výši příjmové části, tj. odhadu zvýšení členských příspěvků. Na jednání Ekonomické komise ČKAIT dne 3. dubna 2024 se diskutovaly následující rozhodující vlivy na zvýšení výdajů:

  • výrazné zvýšení ceny základního skupinového pojištění našich členů, které je stanoveno v platné pojišťovací smlouvě a představuje nárůst výdajů v řádech několika milionů Kč podle zvolené varianty výše základní pojistné částky (zatím se vede diskuze o 350 tis. Kč nebo 400 tis. Kč),
  • nutná valorizace mezd zaměstnanců ČKAIT minimálně 5 %, ale zvažuje se ještě 8 % či 10 %,
  • návrh na zvýšení hodinové sazby za odměny funkcionářům, členům komisí a aktivů (o 50 až 100 Kč).

Výsledný návrh projedná Představenstvo ČKAIT v červnu spolu se stanovením dalších výdajů ve všech kapitolách rozpočtu.

Informační centrum ČKAIT, s.r.o.

Dne 3. dubna 2024 jednala Dozorčí rada IC ČKAIT, s.r.o., o výsledcích hospodaření v roce 2023 a doporučila projednat v roli valné hromady společnosti následující vykázané výsledky:

Hospodaření IC ČKAIT v roce 2023

Výsledek hospodaření 0,990 mil. Kč
Nedaňové výdaje 0,403 mil. Kč
Položky snižující základ daně 0,304 mil. Kč
Základ daně 1,088 mil. Kč
Daň z příjmu 0,191 mil. Kč
Čistý zisk 0,799 mil. Kč
Nerozdělený zisk do 31. 12. 2022 5,7 mil. Kč
Nerozdělený zisk do 31. 12. 2023 6,5 mil. Kč
Nerozdělený zisk do 31. 12. 2024 7,3 mil. Kč

Představenstvo ČKAIT, tj. valná hromada jednomyslně [14 pro – 0 zdržel se – 0 proti] schválila

  • výsledky hospodaření IC ČKAIT, s.r.o., za rok 2023 včetně daňového přiznání,
  • nerozdělení zisku z roku 2023 s tím, že bude zaúčtován proti účtu nerozděleného zisku minulých let,
  • vyplacení odměny jednatelům do výše 100 %,
  • předložený podnikatelský plán.

Pojištění autorizovaných osob

Nová pojišťovací firma PM ČKAIT, s.r.o., se rozjíždí díky úsilí jednatelů a ostatních pracovníků. Ing. Majer informoval o aktuálním škodním průběhu a vývoj škodního průběhu kumulovaně v čase. Předseda navrhl zvýšit základní výši pojistného pro další rok na 400 tis. Kč. PM ČKAIT, s.r.o., provádí průzkum dalších pojišťoven pro pojištění v dalších letech.

Legislativní činnost

Ing. Konečný prezentoval návrhy změn řádů shromážděných od jednotlivých členů. Dále informoval o připomínkových řízeních. Vyhláška o dokumentaci staveb byla připomínkována a ministerstvo většinu našich připomínek akceptovalo, bohužel se nepodařilo uplatnit všechny zásadní připomínky ke struktuře této vyhlášky. Celkem jich MMR obdrželo ze všech připomínkových míst 690. Vyhláška o digitalizaci je nyní v meziresortním připomínkovém řízení. Vyhláška ministerstva dopravy o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb je v připomínkovém řízení. Pražské stavební předpisy připomínkoval Ing. Bukovský. Norma o přístupnosti je nyní v připomínkovém řízení. Měli bychom pracovat na podkladu pro prováděcí vyhlášku, která bude definovat rozsah oborů autorizace. Ing. Vokurka zašle legislativní komisi poslední verzi zpracovanou garanty oborů Autorizační rady ČKAIT a 30 dnů bude na připomínky k návrhu. Ing. Konečný informoval o výsledném odeslaném návrhu úpravy autorizačního zákona, který má být účinný od 1. ledna 2025.

Různé informace z jednání

Ing. Špalek – předseda informoval o vyhlášce o dokumentaci staveb a o probíhajícím jednání o úpravě výkonového a honorářového řádu, který se musí přizpůsobit nové struktuře projektové dokumentace. Zúčastní se VH ČKA, kde bude o našem postoji informovat. Dále informoval o získaných finančních příspěvcích na konference a Cenu Inženýrské komory. Předložil pozvánku na Inženýrský den na téma dostupné bydlení, který se koná v novém formátu v hotelu Olšanka.

Ing. Dospiva – 1. místopředseda informoval o konferenci BOZP v příštím týdnu, kde bude OK Ostrava spoluorganizátorem. Dále informoval o tom, že Ing. Čech má zájem pracovat pro komisi pro realizaci staveb, ZZVZ, BIM.

Ing. Drahorád – místopředseda navrhl vyjasnit vztahy a náplň IC ČKAIT, s.r.o.

Ing. Bečkovský dostal zkrácenou prezentaci NCS 4.0 vzdělávacího projektu StaGram, bude rozeslána.

Ing. Filip informoval o výstupech z komise ZZVZ – vzorová smlouva. Do profesního aktivu pro obor dopravní stavby přišla k připomínkování vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Ing. Konečný se dotázal na možnost používat e-maily ckait.cz i pro dozorčí radu. Představenstvo souhlasí se zřízením e-mailů pro všechny členy dozorčí rady a dozorčích komisí. Výjezdní zasedání ve dnech 14 až 15. června je zajištěné, po jednání je naplánován doprovodný program.

Ing. Loukota informoval o pořádání semináře o protihlukových opatřeních v dopravě. Přednášející jsou řešiteli projektu TA ČR. Zájem o výsledky projektu potvrdíme dopisem.

Prof. Kabele informoval o schválení směrnice o energetické náročnosti budov. Profesní aktiv uspořádal webinář na téma Trendy TZB ve stavbách pro bydlení, připravil blok pro Inženýrský den a účastní se valné hromady ECEC dne 6. května v Bruselu.

Ing. Novotná představila návrhy nových technických standardů (TS) zpracovaných technickou komisí: TS03 Návrh skleněných prvků ve stavebnictví a TS04 Zadání geotechnického průzkumu (GTP) a prověření jeho dostatečnosti. Schváleno jednomyslně.

Ing. Majer informoval o jednání se zástupcem Clarionu o cenách ubytování a slevě pro Komoru a její členy. Jedná s SVI o organizaci konferencí podle vzoru konference v Olomouci.

Ing. Synek poslal zprávu z jednání unie administrátorů veřejných zakázek. Požádali nás o vydání stanoviska o stavbyvedoucích. Připravené stanovisko bude rozesláno, o schválení se bude hlasovat per rollam. Informoval o jednání komise BIM, která připomínkovala návrh EIR a BEP. Dále informoval o jednání komise pro realizaci staveb, která se shodla na potřebě zpracovat koncepci činnosti, kam se ČKAIT má posouvat.

Ing. Šafařík připomněl schválená pravidla pro pořádání konferencí, někteří pořadatelé nezaslali nic. Požádáme o zaslání požadavků na konference znovu. Informoval o jednání aktivu geotechnika, kde se projednává norma pro inženýrskogeologický průzkum. Každý aktiv má svého garanta v představenstvu a ten je prostředníkem mezi aktivem a představenstvem. Má-li aktiv podnět pro představenstvo, využijete tohoto garanta.

Ing. Zdařilová se účastnila dalšího jednání poradního sboru ministra pro přístupnost. Připravuje se revize norem. Skončilo přihlašování do Ceny Inženýrské komory, přihlášeno je 70 staveb. Na červnovém jednání bude předložen návrh poroty. Přišla první podpora ministra MPO. Katalog bude přílohou HN, v němž bude publikován článek o Ceně IK. Informovala o odvolání děkanky Fakulty stavební VŠB-TUO.

Ing. Pater doporučil změnu řádů projednat s právníkem. Informoval o vydání nových publikací. Jednání RPRP a ER bude v novém termínu, pošle novou pozvánku na 29. května. Informoval o nezbytném přepracování velkého množství pomůcek na POROFESIS.

Ing. Vokurka informoval o chystaném jednání s plk. Valouchem a oprávněních a kategorizaci staveb.

Ing. Hnízdil informoval o pozvání zástupců komor na jednání s premiérem a zástupci vlády. S předsedou se zúčastní Ing. Drahorád. Dále informoval o nové tematické pracovní skupině MŽP Sociálního klimatického fondu zaměřené na budovy. Zástupcem ČKAIT bude Prof. Kabele.

Předložil podnět autorizační rady, která upozornila na historicky uplatňovaný postup, kdy poplatek za zkoušku odborné způsobilosti v případě rozšíření autorizace platí uchazeči jen v případě úspěšného rozšíření. Představenstvo rozhodlo o změně, poplatek za zkoušku odborné způsobilosti budou platit i uchazeči, kteří neuspějí. Poplatek se hradí nejpozději ke dni zkoušky.

Předložil žádosti záštity konferenci Týden Facility Managementu 2024 asociace IFMA, z.s., a soutěži Zelená střecha roku 2024 Asociace zelených střech a fasád. Obě byly jednomyslně schváleny [13 pro – 0 zdržel se – 0 proti].

Byla diskutována personální situace na OK Praha. Výběr tajemnice pro OK bude zajišťovat ředitel kanceláře ve spolupráci s předsedou OK.

Splněné úkoly

Ing. Motyčka doplnil pravidla zjednodušení rámcové smlouvy do směrnice S5. Předložený návrh doplnění směrnice byl jednomyslně schválen.

Pokračující úkoly

Ing. Motyčka – připravit systém kompetencí a finančních limitů.

Ing. Hnízdil – stav zadávací dokumentace pro nový IS – prezentoval stav prací na popsání současného stavu a stav prací na zadávací dokumentaci nového systému.

Ing. Loukota – připravit novou smlouvu na vydávání časopisu Stavebnictví s IC ČKAIT, s.r.o. – představil návrh smlouvy konzultovaný i s právním zástupcem – Mgr. Sadílek se vyjádřil k návrhu smlouvy. Není vyjasněno, kdo je vydavatel, a není správně stanovena cena vyjádřená penězi a cenou reklamního prostoru – bude upravena a zaslána ke schválení per rollam.

Prof. Kabele – zpracovat návrh podkladu pro jednání s MPO o pasu pro renovaci budov a jejich zpracovatelích – v pátek 12. dubna. Rada EU schválila směrnici energetické náročnosti budov.

Přítomni z představenstva: Ing. Robert Špalek – předseda, Ing. Petr Dospiva, Ph.D. – 1. místopředseda, Ing. Michal Drahorád, Ph.D. – místopředseda, Ing. Radim Loukota – místopředseda, Ing. František Mráz – místopředseda, Ing. David Bečkovský, Ph.D., Ing. Josef Filip, Ph.D., Prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. František Konečný, Ph.D., Ing. Michal Majer, Ing. Jindra Novotná; Ing. Jaroslav Synek, Ph.D., Ing. Martin Šafařík, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. Omluven: Bc. Libor Honzárek

Přítomní hosté: prof. Ing. František Hrdlička, CSc. – předseda Dozorčí rady ČKAIT – částečně nepřítomen, Ing. Jan Korbel – předseda Stavovského soudu ČKAIT; Ing. Adam Vokurka, Ph.D. – předseda Autorizační rady ČKAIT; Ing. Radek Hnízdil, Ph.D. – ředitel Kanceláře Komory; Ing. Ladislav Motyčka – ekonomický mandatář; Ing. Jindřich Pater – RPRP, ER.

Následující zasedání: výjezdní 14. a 15. června (Nové Hrady), 19. září 2024, 21. listopadu 2024.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.